Amigoe | Sitek teleurgesteld over houding regering

Sitek teleurgesteld over houding regering

Sitek teleurgesteld over houding regering

WILLEMSTAD — Onderwijsvakbond Sitek is niet te spreken over de handelwijze van de regering met betrekking tot de onderhandelingen die moeten leiden tot een nieuwe cao voor het onderwijzend personeel.

Volgens Sitek-voorzityter Darius ‘Lio’ Plantijn is er tegen de afspraken een vrijwel gelijkwaardig document ondertekend met STSK, de vakbond niet-onderwijzend personeel.

Volgens Plantijn was er tussen de regering en de minister een duidelijke afspraak dat de beide partijen overeenstemming zouden bereiken over hoe tot nieuwe afspraken te komen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het onderwijspersoneel op Curaçao.

Onder onderwijspersoneel moet volgens de Sitek-voorzitter iedereen die in de onderwijssector werkzaam is, worden verstaan. Het gaat hier om directie, onderwijzend-, niet-onderwijzend personeel en onderwijs gerelateerd personeel.

“Dit was de afspraak en dit is tijdens de onderhandelingen ook in de notulen vastgelegd. Tijdens de verschillende overlegrondes heeft een vertegenwoordiger van Onderwijs-minister Irene Dick (PS) ook aangegeven dat er eveneens onderhandelingen werden gevoerd met een andere groep. Ook bij de ondertekening van 12 februari kregen wij dit ook te horen. Wij hebben toen gevraagd of dit een voorwaarde was om het document te mogen ondertekenen. Maar dit was niet zo en toen hebben wij het document ondertekend.”

Op 12 februari ondertekende het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) een overeenkomst met Sitek, maar ook met STSK, de vakbond voor niet-onderwijzend personeel, dat de weg moet vrijmaken voor toetreding tot het sectoroverleg in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).

Volgens Plantijn kreeg de vakbond ‘s avonds tot zijn verbazing twee documenten opgestuurd, die vrijwel gelijk waren.

“Dit is stiekem achter onze rug gebeurd. Waarom hebben wij dan zeven weken lang met elkaar zitten onderhandelen, als de regering onze overeenkomst als basis gaat gebruiken voor een andere vakbond? De regering heeft niet eerlijk onderhandeld.”

Volgens Plantijn heeft de vakbond meteen minister Dick per brief om opheldering gevraagd. Maar de minister wilde volgens de Sitek-voorzitter weten wat de vakbond onder ‘stiekem’ bedoelde. Een overleg tussen beide partijen leverde niks op, waarna werd afgesproken dat de partijen weer om de tafel zouden zitten, wanneer Sitek haar brief zou beantwoorden.

Die bewuste brief is inmiddels verstuurd, maar ondanks verschillende pogingen van de vakbond om een afspraak te regelen met de minister hebben deze negens toe geleid.

Voor Sitek is de maat nu vol. In de komende dagen zal de vakbond zijn leden thuis op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. Hierna zal apart met iedere beroepsgroep in de onderwijssector worden vergaderd, waarna eind deze maand een algemene ledenvergadering gehouden wordt, waarin een eindstandpunt zal worden ingenomen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *