Amigoe | Vragen minister Jardim ter controle nooit beantwoord

Inzake terreinoverdracht aan oom (ex-)minister Balborda

Vragen minister Jardim ter controle nooit beantwoord

Vragen minister Jardim ter controle nooit beantwoord

WILLEMSTAD — Minister van Financiën José Jardim heeft nooit antwoorden gekregen op een achttal vragen die hij in juli 2013 gesteld heeft als minister ad interim van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) over de erfpachtaanvraag door Persita Statia-Gumbs van een terrein op Westpunt voor woningbouw.

Dat heeft de minister desgevraagd laten weten tegenover de Amigoe.

In een interview met de Amigoe, gepubliceerd op 10 maart, zegt Balborda dat het antwoord op deze vragen door de desbetreffende sectordirecteur is geleverd.

“Pas toen dit werd goed bevonden, ben ik tot ondertekening overgegaan. Ik ben toch niet gek om zomaar mensen – wie dan ook – te bevoordelen?”,

aldus Balborda. Maar de vragensteller zelf, Jardim, heeft de antwoorden nooit gezien.

Hoewel de geruchten over de terreinoverdracht van minister aan oom al langer spelen, kwam dit onlangs weer naar voren toen er een vertrouwenscrisis heerste binnen de PNP. Door deze crisis zei partijleider Humphrey Davelaar het vertrouwen in Balborda op en diende hij zijn ontslag als minister in bij de gouverneur.


Twee terreine
n

De oom en tevens medewerker van Balborda, Perry Gumbs, heeft op Westpunt van de overheid een stuk terrein in erfpacht gekregen, terwijl hij al een ander stuk terrein op Westpunt in erfpacht heeft. Een criteria in het algemeen voor het krijgen van een erfpachtterrein is dat je nog geen ander terrein bezit of in erfpacht hebt.

Secretaris-generaal van VVRP Dwigno Puriel heeft Balborda op 18 juni 2013 geadviseerd om, gelet op de bloedverwantschap met de toekomstige erfpachter (Perry Gumbs), de beslissing over een voorstel van Domeinbeheer van 5 juni over onder meer het aangevraagde stuk terrein (kavel 56) over te laten aan de waarnemer, José Jardim (Financiën, namens onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran). Uiteindelijk heeft Balborda zich hier niet aan gehouden.

Het is de vrouw van Perry Gumbs, Persita Gumbs-Statia, die op 7 november 2011 een aanvraag heeft ingediend voor een kavel aan de weg naar Playa Kalki te Westpunt, kavel 56. Perry sluit vier maanden later, op 14 maart 2012, een koopovereenkomst met Mauricio Zink voor de koop van kavel 73, ook op Westpunt. Kavel 73 grenst, toevallig of niet, aan kavel 56.

Op 27 april 2012 wordt ten overstaan van een notaris de akte gepasseerd voor de verkoop van kavel 73 aan Gumbs voor een bedrag van 125.000 gulden. Zink had dit terrein in 1987 als huurgrond gekregen van de overheid. In 2008 dient hij een verzoek in om dat om te laten zetten in erfpacht.


Van huurgrond naar erfpach
t

Op 16 februari 2012 gaat de toenmalige minister van VVRP, Charles Cooper, akkoord met dit verzoek en zet het terrein om van huurgrond in erfpacht. Maar in de ministeriële beschikking, artikel 2 sub c en d, staat duidelijk vermeld: ‘de in erfpacht uitgegeven grond mag zonder nader verkregen schriftelijke toestemming van de minister voor geen ander doel bestemd worden dan voor het daarop optrekken en hebben van een weekendhuis van betonblokken, volgens een voor de uitvoering daarvan door de minister goedgekeurd plan van bebouwing’.

Deze voorwaarde staat ook expliciet omschreven in de verkoopakte van 27 april 2012 zoals verleden ten overstaan van notaris Alba Chatlein.

Ook staat er in de ministeriële beschikking: ‘de erfpachter verbindt zich om, mocht hij besluiten het terrein niet zelf voor het bovengenoemde doel te bestemmen, het terrein niet aan een ander te zullen overdragen, in ondererfpacht te geven, dan wel te verhuren alvorens daartoe schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de minister’.

Echter twee maanden na het verkrijgen van de erfpachtrechten verkoopt Zink het stuk grond dus aan Gumbs en bouwt Gumbs op het terrein een appartementencomplex en geen weekendhuis. Uit de documenten, die in het bezit zijn van de Amigoe, blijkt niet dat toestemming van de minister is gevraagd voor de verkoop van kavel 73.

Ook zijn er geen documenten die erop wijzen dat vooraf toestemming is gevraagd voor een functiewijziging van het terrein, zodat er geen weekendhuis maar appartementen op kunnen worden gebouwd.

Volgens Balborda, tijdens een interview van eerder deze maand, gaat het trouwens om een al in aanbouw zijnd appartementencomplex en heeft Gumbs een bouwvergunning aangevraagd om dit uit te breiden.

Meer dan een jaar nadat Perry Gumbs kavel 73 heeft gekocht, doet de directeur van Domeinbeheer, J. Martis, (op 5 juni 2013) aan de minister van Verkeer en Vervoer, inmiddels Balborda, een voorstel over de hele kwestie, inclusief de erfpachtaanvraag voor de aangrenzende kavel 56 door de echtgenote van Gumbs.

In dit voorstel zegt Martis dat Domeinbeheer geen bezwaren heeft tegen de waarschijnlijk achteraf aangevraagde functiewijziging.

Tevens stelt Martis voor dat kavel 56 gedeeltelijk gebruikt wordt voor uitbreiding van kavel 73. Uit een inspectie door Domeinbeheer is vast komen te staan dat op kavel 73 een appartementencomplex staat, bestaande uit vijf appartementen.

Om aan de normen en richtlijnen (oppervlakte en parkeernorm) van ROP aangaande flatgebouwen te voldoen, dient de kavel te worden uitgebreid en de functie te worden aangepast. Om hieraan te voldoen, schrijft Martis, zal de functie van kavel 73 worden gewijzigd en tevens worden uitgebreid met een deel van kavel 56.

“Geconstateerd is dat de oorspronkelijk geprojecteerde ontsluiting aan de zuidelijke zijde aanpassing behoeft met als oorzaak grensoverschrijdende bebouwing en bestaande meetbrieven van de naburige percelen. Om deze situatie te consolideren is de zuidelijke toegangsweg dusdanig aangepast zodat alle percelen naar behoren worden ontsloten”,

aldus Martis

Ook Dwigno Puriel gaat akkoord met dit advies, maar adviseert Balborda dus om in verband met bloedverwantschap de ministeriële beschikking niet zelf te ondertekenen, maar de waarnemer, Jardim, de beslissing hierover te laten nemen.

Jardim ondertekent de beschikking echter niet en doet op 16 juli 2013 een achttal vragen, waarop nooit een antwoord is gekomen. Jardim wil weten of de minister goedkeuring heeft gegeven om het stuk terrein te verkopen en of er een bouwvergunning is, op welk moment de bouw heeft plaatsgevonden en wat de conclusies van DROV zijn.

Verder wil Jardim weten of DROV een advies/mening geeft over de overschrijding en of DROV een rapport heeft opgesteld met betrekking tot de overschrijding. Tevens vraagt Jardim naar de aanvraag voor een stuk grond en waarom Persita Gumbs-Statie daar een verzoek voor indient en een stuk grond aan Perry Gumbs wordt toegekend.

Uiteindelijk beslist Balborda toch zelf over de zaak en geeft hij twee ministeriële beschikkingen uit. Een waarin de functie van kavel 73 wordt gewijzigd en toestemming wordt verleend om een appartementencomplex op te trekken op het terrein en dat deze kavel 73 en de aangrenzende kavel 56 een onlosmakelijk geheel vormen.

In de andere ministeriële beschikking wordt aan Perry Gumbs, en niet aan zijn echtgenote die de aanvraag heeft ingediend, het recht van erfpacht op kavel 56 verleend voor de uitbreiding van het naastgelegen perceel grond (kavel 73) en het optrekken van een appartementencomplex.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | Vragen minister Jardim ter controle nooit beantwoord

 1. Is er OOK hier weer niet een of ander Landsbesluit op los te laten, dat alles overruled en onwettig “wettig” maakt. Zo gaat dat toch in deze dictatoriale staat …….. 🙁

 2. Aangezien alles dus ongrondwettig is diend alles ongedaan gemaakt te worden en terug naar de oorspronkelijke staat, sorry voor de vriendjes maar regel is regel, zeker in dit geval waar het willens en wetens op slinkse weize doorgedrukt is dus de buldozer er over,een voorbeeld voor de burger die het wel netjes doet.

 3. erfpachtgronden hebben dus een economische waarde, gemiddeld 50 gulden per vierkante meter als je richting westpunt gaat en 150 gulden als richting oostpunt gaat. De houders van de erfpacht hebben nooit grondbelasting betaald en konden bij doorverkoop rustig hun winst in de zak steken. Het was en is een mooie manier van vele regeringen om vriendjes, familieleden, zaken partners te belonen. Het gewone volk kan er naar fluiten en jaren wachten om iets van de overheids gronden te krijgen.
  Dit komt allemaal door dat we geen WET HEBBEN over wie wat heeft.
  Waarom moet iemand iets hebben als erfpacht grond, als het blijkt dat hij al een stuk terrein heeft met een appartementencomplex , bestaande uit vijf appartementen. word het niet eens tijd om vermogen van de aanvragers te toetsen voordat deze een stuk erfpacht krijgen. Verder bij verkoop het erfpacht terrein de waarde van de grond terug vloeit richting de overheid.
  Waardoor alleen de echte hulp behoeftigen worden geholpen en zodat vriendjes, familieleden, zaken partners etc echt voor hun geld moeten gaan werken.
  Gelukkig kan dit allemaal worden opgelost door de OZB- wet uit te breiden met verkoop van erfplachtgrond ( zie waarde grond , zie waarde huis) waarde grond bij verkoop terug richting de overheid.

 4. Waarmee we kunnen vaststellen dat ook Balborda door en door corrupt is en zich nog eens schuldig heeft aan nepotisme met het baantjes geven aan familieleden.

  Is Balborda niets voor de MFK?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *