Amigoe | ‘Vrees voor onvoldoende geld voor projecten ‘crimefonds’

 Justitieminister Nelson Navarro ‘power play’ | Persbureau Curacao

‘Vrees voor onvoldoende geldvoor projecten ‘crimefonds’ | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Gezien de jaarlijkse toename in financieringsverzoeken bij en de geprojecteerde inkomsten van het criminaliteitsbestrijdingsfonds (CF, crimefonds), is de kans groot dat dit jaar op een gegeven moment sprake kan zijn van ontoereikende financiële middelen om ingediende verzoeken in behandeling te nemen.

Dat blijkt uit het onlangs door minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) bij de Staten ingediende beleidsplan van het crimefonds voor 2016, dat onder meer de lopende projecten behelst.

Zoals eerder in de Amigoe beschreven, streeft het fonds een integrale aanpak van de criminaliteitsbestrijding na. Het CF-beleid volgt het justitiële beleid en zal dit jaar zich in het bijzonder richten op de bestrijding van de criminaliteit, alsook de resocialisatie/rehabilitatie van (jeugdige) gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij, waarbij in preventieve sfeer ook de naasten van de betrokkenen worden ‘meegenomen’. Hierbij zal de aandacht gericht zijn op de versterking en aanscherping van de opleiding- en resocialisatieprogramma’s en trainingen. In dit kader komen projecten die uitwerking geven aan de volgende aandachtsgebieden in aanmerking om uit het crimefonds medegefinancierd te worden, namelijk Bestrijden, Resocialisatie/rehabilitatie, Opleiding en trainingen, en Preventie.

Volgens Navarro worden net als in de voorgaande jaren projecten voor het lopende begrotingsjaar niet voorgedragen. “Ervaring heeft namelijk uitgewezen dat gaande het begrotingsjaar veel relevante en goede projectdossiers worden ingediend met verzoek tot financiering. Er wordt voor gekozen om projecten per geval en moment van indiening te evalueren.” Het project dient wel te voldoen aan het hierboven opgesomde kader en speerpunten van het justitieel beleid, aldus de minister.

Oplossing

Er is echter sprake van een jaarlijkse toename in financieringsverzoeken en de vrees bestaat dat er hiervoor onvoldoende geld is. Gedurende dit begrotingsjaar wordt naar een structurele en werkbare oplossing gezocht voor de manier waarop met de eventuele ingediende (of nog te ontvangen) financieringsverzoeken wordt omgegaan. Van de totale inkomsten van het crimefonds zal ook dit jaar, 60 procent besteedt worden aan projecten met preventie en jeugd als aandacht. De overige 40 procent van de inkomsten van het fonds zijn bestemd voor projecten die betrekking hebben op bestrijding en resocialisatie, welke geïnitieerd worden vanuit de diverse instellingen die onder het ministerie van Justitie ressorteren. In dit kader wordt gedoeld op trajecten met als aandachtsgebied het oplossen van misdrijven, evenals het bewust maken van de gemeenschap dat ook zij een verantwoordelijkheid dragen in de criminaliteitsbestrijding.

Lopende projecten

Dit jaar begon met diverse projecten conform de criteria preventie en bestrijding, die nog uitgevoerd moeten worden. Zo komt sportvereniging Sta. Maria Pirates in het kader van preventie met sport en spel als interventie, in aanmerking voor een driejarig-project. Gedurende drie jaar zullen kansarme jongeren in verschillende wijken begeleid worden, met als doel hun gedrag te beïnvloeden en de mogelijkheid te creëren voor sportieve interactie tussen hen en hun ouders. Hierdoor wordt overlast en probleemgedrag in de wijk verminderd. Ook Fundashon Desaroyo Deportivo Kòrsou komt om dezelfde redenen in aanmerking voor financiering uit het crimefonds.

 

E Awards, E premio Perfekto Foundation, zal de jeugd stimuleren direct te presteren, door het kind medeverantwoordelijk te maken voor de eigen leer- en onderwijsomgeving. Het project dat ‘muzikaal onderricht’ aan duizend jongeren beoogt, inclusief van de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (voorheen GOG), wordt dit jaar voortgezet.

Verder komt ook Youth Vision 5000 Foundation in aanmerking voor een project dat uit twee deelprojecten bestaat, samengesteld voor geïntegreerde aanpak van waarden, duurzaamheid en het versterken van het NGO-veld (niet-gouvernementele organisatie). Zo zal GreenKidz 8000 kinderen (9-12 jaar) en hun leerkrachten op de scholen binnen het funderend onderwijs informeren en stimuleren, om als zorgzame en verantwoordelijke jongeren/burgers actief en duurzaam bij te dragen aan een schone, groene, gezonde en veilige leef- en schoolomgeving op Curaçao.

Het deelproject Waardeneducatie richt zich op het vergroten van waarden, gestuurd door ethisch leiderschap. Hiervoor zal enerzijds een platform worden gecreëerd, waarop jongeren tot twintig jaar, hun begeleiders en volwassenen ideeën, oplossingen en uitdagingen op het gebied van waardeneducatie en vaardighedentrainingen kunnen uitwisselen. Anderzijds worden mogelijkheden gecreëerd om ethisch leiderschap binnen NGO’s te verbeteren en versterken. De activiteiten op het gebied van waardeneducatie en ethisch leiderschap, dragen bij aan het opnieuw kalibreren van het morele kompas van de hele samenleving.

Verder komt Stichting Materieel Beheer Politur Curaçao in aanmerking voor financiering van voertuigen voor het korps, voor een effectieve bestrijding en preventie van criminaliteit in toeristische gebieden. En voor wat de criteria Resocialisatie/rehabilitatie betreft, komt het Openbaar Ministerie in aanmerking voor financiering van enkelbandjes met GPS-volgsysteem (Global Positioning System), voor de implementatie van een effectief resocialisatiebeleid ter voorkoming van recidive.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | ‘Vrees voor onvoldoende geld voor projecten ‘crimefonds’

  1. never, het is net als in de koude oorlog tussen de CIA en KGB we bestijden elkaar maar wel tot een bepaalde hoogte.

  2. Van bekenden en familie wordt niet geplukt.

  3. Hadden we niet de pluk-ze wetgeving waardoor we Schotte en van der Dijs kunnen kaalplukken?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *