ARC: Regering mist beleid veilig verkeer

natte wegenWillemstad – Het regeringsbeleid om de verkeersveiligheid te bevorderen is niet met een deugdelijk proces tot stand gekomen.

Advertentie

,,Gebrek aan informatie en samenwerking bij het verwerven van inzicht in het maatschappelijk probleem van de verkeersonveiligheid en het formuleren van de beleidsdoelstelling en -strategie zijn de oorzaken hiervan”

, zo concludeert de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) die een doelmatigheidsonderzoek uitvoerde naar de bevordering van de veiligheid op de weg. Hoewel in het regeerakkoord de regering heeft aangegeven het aantal ongelukken te willen verminderen is niet aangegeven in welke mate, binnen welke termijn en hoe dit doel te realiseren, zo merkt de rekenkamer op.
De ARC onderzocht of het beleid deugdelijk tot stand is gekomen en hoe uitvoering is gegeven aan het beleid.
Reden voor het doen van het onderzoek is de constatering van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vereniging Veilig Verkeer Curaçao dat het aantal verkeersongelukken in de laatste vijf jaar met 38 procent is gestegen.
Het aantal gewonden vertoont een dalende trend en het aantal verkeersdoden schommelt sterk tussen de 15 en 25 per jaar.
De oorzaken van de verschillen zijn niet bekend en ook is niet bekend hoeveel kosten er verbonden zijn aan verkeersongevallen, zoals medische uitgaven en materiële en immateriële schade en productieverlies.

De onderzoeksvraag die de ARC gesteld heeft is: ,,Is het regeringsbeleid ter bevordering van verkeersveiligheid op deugdelijke wijze tot stand gekomen? Heeft er een gedegen probleem- en oorzakenanalyse van de verkeersveiligheid plaatsgevonden? Is er een duidelijke beleidsdoelstelling ter bevordering van de verkeersveiligheid geformuleerd? En zijn er beleidsmaatregelen en een planning vastgesteld om de beleidsdoelstelling te bereiken?”

Op al deze punten wordt negatief geconcludeerd.

Onduidelijkheid voert boventoon
Onduidelijkheid over het beleid, maar ook over wie wat doet, voert de boventoon.

De conclusie van de ARC: ,,Er is geen gezamenlijk beleid ontwikkeld door de betrokken ministeries. Ieder ministerie en daarbinnen ieder uitvoeringsorgaan formuleert zijn eigen beleid om verkeersveiligheid te bevorderen zonder dit af te stemmen met anderen. Het ministerie van Justitie heeft bij het verkeersveiligheidsbeleid duidelijke handhavingsprioriteiten gesteld. Beleidsmaatregelen kunnen concreter worden geformuleerd door duidelijk vast te leggen welke verbetering van het nalevingsniveau wordt nagestreefd. Het is duidelijk welke concrete maatregelen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VV&RP) wil nemen om de wegen van Curaçao veiliger te maken, maar het is niet duidelijk in hoeverre deze zullen bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. De actoren hebben aangegeven dat zij achter ‘Duurzaam Veilig’ staan. Dit is een concept ter bevordering van verkeersveiligheid waarbij de infrastructuur bescherming dient te bieden aan de mens, de mens door educatie goed moet zijn voorbereid op deelname in het verkeer en gecontroleerd moet worden of de mens de verkeersregels naleeft. Duurzaam Veilig heeft alleen kans van slagen als alle actoren die verantwoordelijk zijn, gezamenlijk de knelpunten analyseren en oplossingen bedenken. Tijdens het onderzoek is gebleken dat de actoren geen overleg voeren met elkaar, terwijl juist dit aspect essentieel is voor het welslagen van het concept Duurzaam Veilig. Het gevolg is dat actoren niet bewust efficiënt en effectief mensen en middelen inzetten.”

Aanbevelingen

De regering moet maatregelen treffen om te zorgen dat alle informatie die nodig is om inzicht te krijgen in verkeersgevaarlijke situaties wordt verzameld en dat nu versplinterde gegevens over verkeersonveilige situaties, verkeersongelukken en overtredingen worden gebundeld in één database die toegankelijk is voor alle betrokken partijen. Ook zal er periodiek overleg gestart moeten worden tussen de betrokken actoren. Zo moeten de ministeries van VV&RP en Justitie samen in kaart brengen wat de belangrijkste oorzaken zijn van verkeersongelukken. Er moeten gezamenlijke vooral concrete beleidsdoelstellingen geformuleerd worden, waarvan ook het resultaat meetbaar is. Daarvoor is het ook belangrijk dat er een gezamenlijke beleidsstrategie bepaald wordt, die beschreven wordt in een plan van aanpak met de meest geschikte maatregelen om het aantal ongelukken te doen dalen.

Bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

foto : Een verkeersongeluk vanwege regenval; in deze tijd van het jaar een belangrijke oorzaak van ongevallen. FOTO ANTILLIAANS DAGBLAD

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *