AVC | Kansen Gerrit Schotte in cassatie bijzonder klein

Met alle vonnissen en stukken | Dick Drayer

Gerrit Schotte en Cicely van der Dijs komen aan bij de rechtbank in Willemstad | Persbureau Curacao

De Hoge Raad van Nederland doet vandaag uitspraak in de geruchtmakende zaak tegen Gerrit Schotte, de voormalige premier van Curaçao. De zaak gaat – in tegenstelling tot wat Schotte zijn toehoorders wil laten geloven – niet meer over zijn schuld of onschuld.

De feiten en omstandigheden die zijn vastgesteld in de eerdere rechtszaken staan niet ter discussie. Wat wel ter discussie staat, is of Schotte had mogen worden vervolgd op basis van de uitvoer van het onderzoek door Justitie.

Zowel het Hof als het Gerecht in Eerste Aanleg hebben geconcludeerd dat de eerste premier zich ambtelijk heeft laten omkopen door Francesco Corallo. De Siciliaanse maffiabaas met een casinoketen op Sint Maarten probeerde invloed te verkrijgen door de oprichting van Schotte’s partij, de Movementu Futuro Kòrsou, MFK, te financieren.

Om die geldstromen te kunnen verantwoorden, heeft de voormalig premier met behulp van zijn partner Cicely van der Dijs facturen vervalst en de aanzienlijke bedragen daarna witgewassen.

Gerrit Schotte werd hiervoor op 21 juli 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Als bijkomende straf werd hem een ontzetting uit het passieve kiesrecht opgelegd voor vijf jaar. Zijn partner kreeg een gevangenisstraf van vijftien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk wegens witwassen.

Cassatiemiddelen
Advocaat Geert-Jan Knoops heeft op veertien punten in het vonnis van Schotte en zeven in het vonnis van zijn partner bezwaar aangetekend. De cassatiemiddelen, zoals die heten, zouden volgens de verdediging moeten leiden tot het vernietigen van de vonnissen in Hoger Beroep en een eventuele heropening van de zaak bij het Hof in Willemstad.

mr. Geert-Jan Knoops | Persbureau Curacao

Uitspraken van de Hoge Raad gaan doorgaans vergezeld van de conclusie van de Advocaat-generaal. De Hoge Raad volgt dit advies, of wijkt ervan af als hij een andere mening heeft. Advocaat-generaal in deze zaak is mr. Edwin Bleichrodt.

In zijn conclusies bespreekt de Advocaat-generaal de aangevoerde cassatieklachten uitvoerig. Hij  gaat daarbij onder meer in op de klachten die zich richten tegen het bewijs voor de ambtelijke omkoping en de vraag of Schotte op het moment van het aannemen van de giften wist dat die giften hem werden gedaan om hem om te kopen.

Pellicano

Bleichrodt concludeert in zijn adviezen dat geen van de veertien cassatiemiddelen in de zaak van Schotte en de zeven cassatiemiddelen in de zaak van zijn medeverdachte leidt tot vernietiging van de uitspraken. Hij adviseert de Hoge Raad dan ook de beide cassatieberoepen te verwerpen en daarmee de uitspraken in stand te laten.

Het eerste bezwaar van Gerrit Schotte tegen zijn veroordeling is het feit dat het Hof officier van Justitie in Milaan mr. Pellicano niet heeft willen horen als getuige in deze zaak. Volgens de verdediging wordt door zijn getuigenis duidelijk dat de start van het strafvorderlijk onderzoek  onrechtmatig is. Schotte had nooit mogen worden vervolgd. Er was onvoldoende verdenking tegen hem op basis van de gegevens van het meldpunt voor ongebruikelijke transacties, de zogenaamde MOT-meldingen.

Pellicano zou kunnen getuigen dat het Openbaar Ministerie in Willemstad zelf contact met hem in Milaan heeft gezocht en niet andersom, zoals Advocaat-generaal Anton van de Schans beweert. Die zou hebben gezegd dat de start van het onderzoek mede door het contact met Pellicano was begonnen en niet alleen vanuit de MOT-meldingen. Lag er daadwerkelijk een zelfstandige bron van verdenking, dus los van de Mot-meldingen, die volgens Schotte onvoldoende zijn om een strafrechtelijk onderzoek te beginnen.

Start onderzoek
Knoops schakelt twee Italiaanse advocaten in, Luparia en Padovani. Die zeggen met Pelicano te hebben gesproken. Pellicano zou tegenover hen hebben ontkent dat het contact is verlopen op de wijze zoals door het Openbaar Ministerie Willemstad in het dossier is gesteld. Schotte’s advocaat wil Pellicano oproepen en motiveert dat door te stellen dat die kan verklaren dat Anton van der Schans leugenachtig is. Bovendien kan de Italiaanse officier nog veel meer verklaren in het voordeel van Schotte.

Het verzoek tot het horen van Pellicano als getuige is geplaatst in de sleutel van een beroep op niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie dan wel bewijsuitsluiting. De Hoge Raad heeft eerder uitgemaakt dat in geval wordt verzocht om het horen van getuigen ter onderbouwing van een beroep op een vormverzuim gemotiveerd moet worden gesteld welke vast omschreven en rechtsgevolgen dat heeft.

Team Knoops in de Rechtbank Willemstad

Volgens mr. Bleichrodt onderbouwen de twee Italiaanse advocaten niet aan wat Pellicano anders zou kunnen getuigen. Het Hof in Willemstad is ervan uitgegaan dat dat contact tot stand kwam in de tweede helft van 2012, dus voordat toenmalig procureur-generaal mr. Piar het startsein gaf voor een rechercheonderzoek naar ongebruikelijke transacties en ruim voordat hij bij brief van 6 juni 2013 opdracht gaf het onderzoek voort te zetten als een strafrechtelijk onderzoek.

Dat betekent dat het initiatief tot het contact tussen de autoriteiten van beide landen buiten het kader van het voorbereidend onderzoek plaatsvond. Bovendien is Knoops ruim in de gelegenheid geweest zijn visie te geven op de betrouwbaarheid en de betekenis voor het bewijs van de facturen die de Pellicano ter inzage heeft gegeven en die na een rechtshulpverzoek aan de processtukken zijn toegevoegd.

Daarbij komt dat zelfs als het contact tussen de Italiaanse autoriteiten en het Openbaar Ministerie te Curaçao op een andere wijze tot stand zou zijn gekomen dan is gezegd, daarmee niet-ontvankelijkheid van het OM als rechtsgevolg in beginsel niet snel in beeld komt.

MOT-meldingen

Er was volgens de verdediging onvoldoende verdenking tegen Gerrit Schotte toen het strafvorderlijke onderzoek begon. De MOT-meldingen leverden op zichzelf geen verdenking op, aldus Knoops. Maar volgens de Advocaat-generaal van de Hoge Raad valt niet in te zien waarom het ontbreken van een redelijk vermoeden van schuld als zodanig zou moeten leiden tot niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in de vervolging.

Immers, uit het voorbereidende onderzoek komt naar voren, dat Schotte naast zijn salaris als Eilandraadslid, grote hoeveelheden contant geld op zijn rekening stort of laat storten en dat Schotte zelf bij de bank aangeeft dat dit contante geld voortkomt uit werkzaamheden als ondernemer en persoonlijk consultant, terwijl hij op zijn persoonlijke Linkedin-pagina niet zegt dat hij persoonlijke consultant is of was.

Uit de verstrekte MOT-meldingen blijkt dat Schotte en directe familieleden en geassocieerden in de periode van maart 2007 tot januari 2013 betrokken zijn bij een groot aantal ‘MOT-meldingen’ voor een totaal bedrag van ANG 2.225.786,00. De inhoud van de meldingen sluit aan bij de inhoud van de aangiften die tegen Schotte zijn gedaan.

Onrechtmatig

Knoops stelt bovendien dat er sprake is geweest van onrechtmatigheden in het kader van de MOT-meldingen en dat het Openbaar Ministerie de MOT-meldingen daarom niet had mogen gebruiken om een onderzoek, dat later resulteerde in een strafrechtelijk onderzoek, te starten en een verdenking op te baseren. Volgens de verdediging heeft het Openbaar Ministerie daarmee zijn vervolgingsrecht verspeeld dan wel zou het Hof moeten overgaan tot bewijsuitsluiting.

Mr. Bleichrodt stelt dat indien bewijsmateriaal onrechtmatig door derden, hier de Veiligheidsdienst Curaçao wordt vergaard en vervolgens aan de politie wordt overhandigd, dat niet hoeft te leiden tot bewijsuitsluiting of strafvermindering. Niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie is in zodanig geval zelfs uitgesloten.

In deze lijn in de rechtspraak klinkt de gedachte door dat onrechtmatig optreden waaraan de politie en het openbaar ministerie part noch deel hebben gehad niet aan de strafvorderlijke autoriteiten kan worden toegerekend.

Deze nadruk op de betrokkenheid van de politie en het openbaar ministerie sluit aan bij de verdeling van verantwoordelijkheden in het strafproces. Het gaat in het algemeen niet aan het openbaar ministerie af te rekenen op fouten van derden waarover het geen zeggenschap heeft.

Francesco Corallo | Hilbert Haar

Omkoping
Schotte heeft in Eerste Aanleg en Hoger Beroep gezegd dat de bedragen die Francesco Corallo overmaakte donaties waren en geen giften. Met andere woorden: er werd geen tegenprestatie verwacht: Schotte hoefde daarvoor niet iets te doen of te laten als ambtenaar en politicus. Het Hof zou niet voldoende hebben gemotiveerd waarom er geen sprake was van giften maar van partijsponsoring voor de MFK.

Kortom, nu er geen sprake is van het aannemen van een “gift” door Schotte, maar het ontvangen van donaties ten behoeve van de financiering van een politieke campagne, dient hij reeds daarom van omkoping worden vrijgesproken.

Maar mr. Edwin Bleichrodt stelt in zijn pleidooi dat het artikel, dat passieve ambtelijke omkoping strafbaar stelt, geënt is op het idee dat het begrip ‘gift’ in de omkopingsbepalingen een ruime reikwijdte kent. De Hoge Raad heeft eerder al geoordeeld dat onder het doen van een gift wordt verstaan elk overdragen aan een ander van iets dat voor die ander waarde heeft. Bovendien is persoonlijke bevoordeling van de ambtenaar niet vereist om van een gift te kunnen spreken.

Grondig bestuderen
Bovenstaande en overige door de verdediging van Gerrit Schotte ingediende cassatiemiddelen kunnen volgens Advocaat-generaal Edwin Bleichroth geen ander licht werpen op de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling. Ambtshalve ziet hij daarom geen gronden die tot vernietiging van de bestreden uitspraak van het Hof in Willemstad kunnen leiden.

De kans is daarmee groot dat de eerste premier van Curaçao, Gerrit Schotte en levenspartner, Cicely van der Dijs, morgen geen rechtsmiddelen meer hebben en hun veroordeling in rechte vaststaat. Gevraagd aan het Openbaar Ministerie of de voormalige premier en zijn levenspartner morgen ook opgehaald worden om hun straf meteen uit te gaan zitten, luidt het antwoord: ‘wij zullen de uitspraak van de Hoge Raad grondig bestuderen.’

0-0-0-0

Aanloop naar Babel

 1. Aangifte Harry Verstappen tegen Gerrit Schotte
 2. Aanvullende aangifte Harry Verstappen
 3. Anonieme aangifte tegen Gerrit Schotte
 4. Dagvaarding Gerrit Schotte/Cicely van der Dijs

2016 Babel in Eerste Aanleg

 1. Requisitoir Gert Rip
 2. Pleitnotitie Eldon ‘Peppie’ Sulvaran
 3. 11 maart 2016 – Strafvonnis in Eerste Aanleg Gerrit Schotte
 4. 11 maart 2016 – Strafvonnis in Eerste Aanleg Cicely van der Dijs

2017 Babel in Hoger Beroep

 1. Requistoir Liomar Angela
 2. Pleitnotitie Geert-Jan Knoops
 3. Verzoek tot het horen van R. Pellicano, officier van justitie te Milaan
 4. 21 juli 2017 – Strafvonnis in hoger beroep Gerrit Schotte
 5. 21 juli 2017 – Strafvonnis in hoger beroep Cicely van der Dijs

2018 Babel in Cassatie

 1. Conclusie Advocaat-generaal cassatiezaak Babel

Bron: Achterkant van Curacao

25 Reacties op “AVC | Kansen Gerrit Schotte in cassatie bijzonder klein

 1. @joep, Hij is al het eiland ontvlucht

  @Felix, We kennen de situatie nog met Godett. Mirna Godett die alleen ervaring had met koffie rondbrengen en kopietjes maken die werd de premier van de NA

 2. Felix D. Pinedo

  De vraag is of de uitspraak belet dat hij als ‘speciale’ adviseur of een dergelijke hoge functie kan uitoefenen in welk regering dan ook. Dus dan kan hij altijd na één tot twee jaar in de gevangenis toch een bijzonder invloedrijke functie uitoefenen. Indien hij zich goed gedraagt zal hij op grond van Vervroegde Invrijheid stelling, ‘very soon’ op vrije voeten zijn. Ik voorspel dat hij na anderhalf jaar weer thuis zal zijn. Het verbod om op een politieke lijst geplaatst te worden begint te lopen op het moment van aanvang van het uitvoeren van het vonnis. Dus kan hij voor de komende 5 jaar zichzelf niet verkiesbaar stellen. Hij kan altijd als politicus blijven profileren.
  Wijlen Betico Croes heeft lange tijd gefungeerd als invloedrijke advieseur van de regering. ‘This guy will be back very soon.’ Een hart onder de riem voor zijn volgelingen.

 3. Prima oplossing, die verdwijning. Daarmee is hij ook zijn invloed op het eiland kwijt en zal het MFK net als PS vergaan : Het afvoerputje in.
  Als hij het over vijf jaar beu is in het buitenland (zonder diplomatiek paspoort) kan hij thuis altijd nog eerst even die drie jaar gaan uitzitten.
  Als hij echt weg wil blijven doet de regering er goed aan zijn paspoort gewoon in stilte te verlengen. Haal hem in godsnaam niet terug of laat hem geen politiek asyl ergens aanvragen ,want dan heeft Curacao er weer een martelaar bij.

 4. Dios ta grandi!!!

 5. Yesssss!!!!! En nu opsluiten die gozer en sleutel weg!!!

 6. In het buitenland is hij niks, nada, noppes, een nul. Gerrit heeft meer te winnen bij zijn publiek in Bon Futuro dan in het buitenland.

 7. @Brian S
  Ik kreeg niet de indruk dat Jamaloodin het erg naar zijn zin had in den vreemde. Laat staan dat hij dat zijn leven lang zou volhouden. ( kinderen, familie, vrienden, bezittingen, taal etc etc). Ook zijn er nog wel wat -vestigings- hobbels te nemen als je definitief in een ander land wilt gaan wonen.

 8. OM heeft net op de radio aangegeven dat gekke Gerrit 8 dagen de tijd heeft om te zorgen dat hij weg is van het eiland.
  Gezien het feit dat uitleveringsverzoeken met veel landen ook nog eens jaren kunnen duren, is de kans vrij klein dat hij ooit in Bon Futuro zal belanden.

  In ieder geval is hij nu voorgoed uit het parlement verdwenen. Nu de rest van dat criminele clubje ook nog weg en we hebben weer plek voor 5 nieuwe criminelen om hun slag te slaan in onze caroussel van geluk.

 9. @Lucas, Jamaaloodin heeft ook kinderen en vluchten ook weg.

 10. @Lucas
  Heb het ondertussen ook gelezen,eerst maar afwachten of het waar is.

  Maar als het wel zo is, zal hij heus wel weten waar die naar toe gaat , hij heeft immers lang genoeg kunnen nadenken .

  Zijn/ hun kinderen zullen heus niets tekort komen.

  En misschien is Cecile hem wel zo zat ,dat ze tegen hem heeft gezegd ,jij ooit met je politieke partij, kijk n moet ,ik ook de bajes in.
  Als ik ook berecht wordt wil ik je nooit meer zien.

  En er zijn genoeg landen in de regio waar die zich goed kan verstoppen ,zeker met al zijn miljoenen.
  Tja gezellig op een terrasje zitten zit er dan niet bij.

 11. @macamba
  volgens de site koninkrijksrelaties.nu zou hij het eiland al verlaten hebben. Maar als dat al zo is zal dat tijdelijk zijn want hij kan zich immers door zijn bekendheid nergens verstoppen. Bovendien heeft hij een jong gezin te verzorgen.

 12. En hopelijk houden ze de grens goed in de gaten .

 13. Nou , nu dan nog maar even wachten op showtime van onze Gerrit.
  Het ligt vast aan Nederlanders en iedereen behalve aan hem.

  Ben benieuwd.

 14. Als ik goed heb geluisterd, zijn Radio MAS en Direct in rouw stemming vandaag. Dat is de kern van het probleem, Schotte werd niet als schuldige maar als slachtoffer geportretteerd. De meeste vooral “naïeve” YDK’s, (sorry bevolking) luisteren naar deze twee radio stations en denken niet verder na. Het zal mij simpelweg niet verbazen als bij de volgende verkiezing, Pik Pisas minister president en Amparo Dos Santos minister van justitie wordt.

 15. Showroe di Emmastad

  @Bob: spijker op de kop, you nailed it, pal.
  Hopelijk komt iemand in beweging om ook die loterij(vergunning) van deze convict of zijn georganiseerde geboefte te annuleren/in te trekken. Dat is instant mayhem, want hoe moet hij dan de advocaten betalen. Slim, de loterij-advertenties spreken van “donaties” (aan zijn stichting) en niet van loten kopen.
  Heino, werk aan de winkel.

 16. Justitiele molens werken doorgaans langzaam, maar als de wieken eenmaal draaien, wow.
  Good riddance.
  Nu de Staten nog even een wetswijziging doorvoeren zodat er geen mensen met een strafblad meer op lijsten mogen, en zeker niet als gekozen leden van de Staten.
  Nu flink doorpakken, coalitie. Maar ja, ik ben bang dat we dan politici van elders moeten gaan importeren.
  Niettemin stoppen nu.

 17. Dit keer zal zijn engelbewaarder hem niet helpen .
  Nos bon yunan di korsow .

 18. “het OM gaat de uitspraak grondig bestuderen”. ???
  Wat een onzin.
  Het OM is niet de instantie om ook maar een mening te ventileren over de uitspraak, De Hoge Raad heeft beslist. Het OM moet alleen de conclusie van de HR lezen en het verdict uitvoeren. Basta.

 19. Schotte heeft tonnen aan het ratvocatenechtpaar Koops uitgegeven en het heeft net net nada opgeleverd.

  Maar misschien kan Koops nu een beroep doen op het Brian Mariano arrest.

 20. Worden ze vandaag opgesloten?? Zo niet, wanneer gaan ze naar Bo Futuro?!?!

 21. Eindelijk is deze zaak afgerond ,hopelijk zit hij en zijn vrouw vanmiddag nog appart in hun nieuwe slaapkamertje.

 22. @MFK fans… zou toch vrijspraak worden?

 23. Schotte verantwoord miljoenen als consultancy inkomen, die hij overigens nooit heeft aangegeven (waar blijft de belastingdienst met de aanslagen?!).

  Erg geloofwaardig ook. Wie neemt er een consultant met slechts 2 jaar MAVO en 3 faillissementen op zijn naam en een strafblad van 100 meter? En betaalt een dergelijke mislukkeling vervolgens miljoenen?

 24. Ramsay Soemanta al met zijn telelens gesignaleerd bij Bon Futuro?

  Stella van Rijn al geinformeerd naar de bezoekuren?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *