Basisverzekering ziektekosten aangenomen

Ook ambtenaren zo snel mogelijk in bzv

artsenWILLEMSTAD — De basisverzekering ziektekosten (bvz) is gisteren in de Staten aangenomen met elf stemmen voor en tien tegen. Ook heeft de meerderheid van het parlement de motie goedgekeurd om binnen drie maanden na overleg met de sociale partners met aanpassingen te komen voor de bvz die sociaal en financieel verantwoord zijn.

Ook moeten ministers en parlementariërs zo snel mogelijk onder de bvz vallen.
Hetzelfde geldt ook voor ambtenaren en personeel van overheidsbedrijven en stichtingen, inclusief de directie.
Hiervoor zou de regering met de vakbonden in overleg moeten gaan.
Verder staat er in de motie dat in het kader van solidariteit de premieloongrens van de verschillende sociale fondsen uniform verhoogd wordt naar 150.000 gulden per jaar.
Nu is de premieloongrens voor de bvz in het wetsvoorstel op 100.000 gulden vastgelegd.
Het AVBZ-fonds (lei di Labizjan) is hiervan uitgesloten omdat de premieloongrens al op meer dan 150.000 gulden per jaar is bepaald.

Het parlement ziet de invoering van de bvz als een voorloper op de totstandkoming van een algemene ziektekostenverzekering voor de hele bevolking.
Gezien de huidige verbrokkelde situatie ten aanzien van de ziektekostenverzekering en de knelpunten in de zorg is het naar de mening van de regering onvermijdelijk en noodzakelijk een eerste stap te zetten om tot uniformering te komen, die zal resulteren in een basisverzekering ziektekosten voor alle verzekerden van de SVB en voorheen BZV.
De doelgroep van verzekerden in de bvz omvat tenminste de populatie van de SVB en de PP-populatie van BZV.

Vergoedingen
Binnenkort start de overheid met een informatiecampagne over de inhoud van de basisverzekering.
Het verstrekkingenpakket is min of meer vergelijkbaar met de huidige ziekteverzekering, het ZVpakket.
De basisverzekering dekt de volgende behandelingen:

 • geneeskundige zorg zoals huisartsen,
 • medisch specialisten,
 • laboratoriumonderzoek en psychologen;
 • paramedische zorg waaronder fysiotherapie,
 • oefentherapie,
 • logopedie,
 • ergotherapie en dieetadvisering;
 • verloskundige zorg;
 • mondzorg; farmaceutische zorg;
 • kunst-en hulpmiddelenzorg;
 • verblijf in verband met geneeskundige zorg, inclusief psychiatrische zorg en revalidatie;
 • thuiszorg;
 • ziekenvervoer en medische uitzending.

Buiten het pakket vallen:

 • eerste en tweede klas ziekenhuisligging;
 • de welzijnaspecten binnen de thuiszorg;
 • laboratoriumonderzoek dat geen directe relatie heeft met de geneeskunde waaronder DNA-onderzoek en alcoholen drugstesten;
 • tandheelkunde met uitzondering van preventie voor personen onder de achttien jaar en orthodontie op medische indicatie.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten wordt als toezichthouder aangewezen voor het financieel beheer van het fonds.
De Curaçaose Zorgautoriteit ziet toe op de doelmatige en rechtmatige uitvoering van de basisverzekering.
De Inspectie voor de Volksgezondheid houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg.
De partijen die het wetsontwerp hebben gesteund zijn:

 • Pueblo Soberano (5),
 • Pais (4), PNP (1)
 • en onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran.
 Weerstand

De stakeholders waaronder vakbonden en organisaties van gepensioneerden stellen dat de regering onvoldoende informatie heeft verstrekt en onvoldoende dialoog heeft gevoerd. Zo zouden de keuzes onvoldoende worden onderbouwd, is de wettelijke grondslag voor de realisatie van de basisverzekering onvoladoende en is de bvz primair een bezuinigingsmaatregel. Ook de Vereniging van Apothekers en Eigenaren (VAE) heeft bezwaar tegen de invoering van de bvz. De vragen van de VAE met betrekking tot de invulling van deze verzekering en ook de invulling van de tariefstructuur zijn tot nu toe niet beantwoord. Zo hebben de apothekers bezwaar tegen het invoeren van een eigen bijdrage per receptregel. Een eventuele bijdrage zal door de SVB zelf moeten worden geïnd. Volgens de VAE was er geen sprake van een dialoog. De enige uitnodiging die de VAE heeft gekregen was om te praten over de implementatie van de vastgestelde maatregelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *