Besparingen onderwijs noodzaak

money-backWillemstad – In 2014, 2015 en 2016 moet er per jaar in het bijzonder onderwijs, dit is al het niet-openbaar onderwijs, respectievelijk 9,9 miljoen gulden, 17,4 miljoen en 26 miljoen gulden bespaard worden.

Advertentie

,,Rekening houdend met de kostenontwikkeling bij ongewijzigd beleid, gaat het vanaf 2014 om aanzienlijke bedragen die bespaard moeten worden. Bij de bovenstaande kostenontwikkeling is geen rekening gehouden met het formaliseren van ‘gratis’ onderwijs. Ook is geen rekening gehouden met de eerder geconstateerde risico’s en knelpunten (ter hoogte van 143 miljoen gulden, red.) van het normbekostigingsstelsel (‘Vergoeden & Verantwoorden’ (V&V)-stelsel), zoals verwoord in de rapportage Doorlichting (meerjaren)begroting onderwijs”

, zo staat in de rapportage van de werkgroep SO2.
Deze werkgroep bracht in april van dit jaar een Advies Bijzonder Onderwijs uit.
De werkgroep, bestaande uit medewerkers van de ministeries van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en Financiën en de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab), beoordeelde de cijfers in het kader van het treffen van herstelmaatregelen in het onderwijs.
Bij de berekening binnen het Advies Bijzonder Onderwijs is met twee substantiële variabelen rekening gehouden, namelijk het aantal leerlingen en de salariskosten.
Hoewel de prognose is dat het aantal leerlingen in de komende jaren telkens met 500 afneemt – vanwege afnemende geboortecijfers, waardoor de kosten via het V&V-stelsel verlagen – nemen de totale kosten toe vanwege de toegekende loontredes en indexering.
Berekend is dat met de afname van het aantal leerlingen de kosten jaarlijks afnemen met rond de 2,7 miljoen gulden.
De toename van personeelskosten is echter vanaf 2013 tot en met 2016 jaarlijks boven de 5 miljoen gulden; oplopend van 5,3 miljoen gulden in 2013 naar 6 miljoen in 2016.
De werkgroep SO2 bestond uit

  • Carlien de Witt Hamer,
  • Rajesh Daryanani (beiden OWCS),
  • Sharlon Cornelia (Financiën),
  • Maria Recca (Soab) en
  • Wilfred Muller (SOAW).

Kwaliteit onderwijs komt in gedrang
In een schrijven aan de Raad van Ministers schrijft de sectordirecteur Financiën over de voorgestelde herstelmaatregelen:

,,Door akkoord te gaan met genoemde herstelmaatregelen, wordt de kwaliteit van het onderwijs aangetast.”

De werkgroep SO2 die het Advies Bijzonder Onderwijs uitbracht stelt in de rapportage verschillende herstelmaatregelen voor.
Zo wordt geopperd om de indexering op te schorten, evenals de toekenning van de loontredes en het vakantiegeld.
Het vakantiegeld zou ook gehalveerd kunnen worden en er zouden ‘halve’ loontredes in de bezoldigingsstructuur ingebouwd kunnen worden.
Ook kan bezuinigd worden op kosten die niet wettelijk zijn voorgeschreven bijvoorbeeld door het verlagen van het aantal leerlingbegeleidingsuren, van de interne coördinatie en van de materiële vergoeding.
Ook het V&Vstelsel biedt ruimte voor bezuiniging, zo stelt de werkgroep vast.
Dan moet het een en ander bij wet worden aangepast.
Dit stelsel is namelijk gebaseerd op het aantal vakken, aantal lesuren per vak, leerlingen per klas en directie.
Er kan bezuinigd worden door het aantal lesuren te verlagen, het aantal leerlingen per klas te verhogen, de normen voor bevoegde docenten te verlagen waardoor de salariskosten lager uitvallen, het opheffen van scholen die onder de leerlingennorm zijn gekomen, het wijzigen van het onderwijsstelsel en het normbekostigingsstelsel.
Inkomstenverhogend kan zijn dat het schoolgeld weer heringevoerd wordt.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *