Bonden tekenen convenanten

vakbond

Vakbonden tekenen convenanten

WILLEMSTAD — Een meerderheid van de vakbonden voor overheidspersoneel vertegenwoordigd in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) heeft gisteren zes convenanten ondertekend met minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) over structurele besparingen die de regering wil doorvoeren op haar personeelskosten. De convenanten werden namens de CGOA-bonden ondertekend door de NAPB (politie), SAP (politie en justitiële keten) en STrAF (douane en belastingwezen), bevestigt SAP-bestuurslid Amado Vilchez, tevens voorzitter van de Centrale Commissie van Vakbonden (CCvV).

Conform afspraak werd het document niet door het Abvo-bestuur ondertekend. De Abvo-leden spraken zich vorige week uit tegen het principe-akkoord dat de vakbondsbesturen in de afgelopen periode met de regering hebben uitonderhandeld, waarna het bestuur van de ambtenarenvakbond aangaf de convenanten niet te zullen ondertekenen. Minister Van der Horst benadrukte vanochtend tevreden te zijn met de ondertekening. “Dit bewijst dat overleg in het kader van het CGOA nut heeft. Aan tafel, door ideeën uit te wisselen, kweek je meer begrip en kom je tot overeenstemming.”

De convenanten die gisteren zijn ondertekend, hebben betrekking op onder meer het terugbrengen van het aantal ambtenaren met 418 personen binnen vijf jaar via natuurlijke afvloeiing, evaluatie en strengere toepassing van regels voor toelages voor overheidspersoneel, toetreding van ambtenaren per 1 november tot de basisverzekering ziektekosten (bvz), de beperking van overwerk, een nieuwe loontredenregeling en tijdelijke bevriezing van de indexering voor overheidspersoneel.

Over een nieuwe pensioenregeling voor ambtenaren en halvering van het vakantiegeld is er nog geen akkoord. Over een nieuwe pensioenregeling wordt deze dagen nog gesproken, maar inzake de halvering van het vakantiegeld hebben de vakbonden aangegeven dat dit onacceptabel is.

Van der Horst stelt dat het akkoord dat nu op tafel ligt de overheid aan personeelskosten een bedrag van zo’n 190 miljoen gulden zal besparen. Dit is inclusief het voorstel voor afschaffing van de VUT-regeling. De vakbonden hebben aangegeven hierover niet te kunnen onderhandelen, omdat dit onder het eigendomsrecht van de betrokken leden valt. “De beoogde besparing betrof een bedrag van 230 miljoen over een periode van vijf jaar. Wij zitten nu op 83 procent van dit bedrag. Ik denk dat wij met aanpassing van de pensioenregeling, die overigens al in zestien jaar niet is aangepast, wel in de buurt daarvan zullen komen.”

SAP-bestuurslid Amado Vilchez benadrukt dat de convenanten optimaliseringsmaatregelen bevatten die als doel hebben om het functioneren van de overheid en de efficiëntie binnen het overheidsapparaat te verhogen. Hij spreekt met klem tegen dat ambtenaren erop achteruit zullen gaan. “Dit klopt niet”, benadrukt Vilchez. Volgens het bestuurslid van de politiebond komt het in bepaalde gevallen zelfs voor dat ambtenaren erop vooruitgaan.

Vilchez constateert dat er met de informatievoorziening rondom de convenanten behoorlijk ‘vals spel’ wordt gespeeld. Hij hekelt ook doelbewuste pogingen om het overheidspersoneel verkeerde informatie te verstrekken. “Veel mensen roepen tal van dingen die niet kloppen. Maar als je kijkt wat er nu op tafel ligt, dan zie je geen dingen waardoor ambtenaren erop achteruitgaan.”

Het SAP-bestuurslid verwijst naar de beperking van overuren. “Door rigide controles uit te voeren zorg je ervoor dat er alleen verantwoord overuren worden gewerkt. Het gaat om meer controle en efficiënter werken. Hoe kan dit slecht zijn voor ambtenaren? Hetzelfde geldt voor toelagen. In de afgelopen jaren kreeg bijna iedereen een toelage. Per september vorig jaar zijn alle toelagen stopgezet en nu zal er worden geëvalueerd wie er daadwerkelijk voor een toelage in aanmerking komt. Dit werkt betere controle in de hand. Wie kan daar nu tegen zijn?”

Het verminderen van het ambtenarenapparaat met 418 formatieplaatsen bewijst volgens Vilchez dat er op dit moment personeel in overheidsdienst is, dat niet noodzakelijk is. “Daarom is afgesproken dat deze mensen via natuurlijk verloop zullen afvloeien en dat zij niet meer zullen worden vervangen. De overheid garandeert dat de dienstverlening aan het volk niet in het gedrang zal komen en er komen procedures om het efficiënter functioneren van de overheid te bevorderen.”

Over de loontrede, indexering aan de hand van een beoordelingsprocedure, voorziet Vilchez geen problemen. “Er zijn afspraken dat er een nieuw systeem komt dat overheidspersoneel zal belonen voor beter functioneren. Dit geldt ook voor de indexering. Op dit moment is er een afspraak dat je indexering krijgt als de kosten voor de stijging van het levensonderhoud 2 procent of meer stijgen. In de afgelopen jaren is dit steeds net onder de 2 procent geweest, waardoor er geen indexering werd toegepast terwijl de kosten voor levensonderhoud wel bleven stijgen. Nu is er afgesproken dat er in 2014 geen indexering zal zijn, maar dat er in 2015 een nieuw realistischer systeem zal komen.”

Het laatste punt heeft betrekking op toetreding van ambtenaren per 1 november tot de basisverzekering ziektekosten (bvz). “In feite verandert er niets. Wij stellen ons solidair op met gepensioneerden op het eiland, zodat hun premie verlaagd zal kunnen worden. Vroeger viel het overheidsapparaat onder het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV), maar het valt nu onder de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het beheer valt nu onder de SVB. Het heeft zelfs voordelen voor het overheidspersoneel. Op dit moment betalen wij 10 procent van onze medische behandeling. Dit kan in sommige gevallen oplopen tot enkele tonnen. Met de bvz-toetreding komt dit te vervallen. Dus ambtenaren gaan er niet op achteruit.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *