Burgers en politici op grote schaal afgetapt

Parlementaire enquête richt zich ook op RST en UTS

WILLEMSTAD — “Er zijn indicaties dat het RST, al dan niet met medewerking van de directeur van UTS, tegen de wettelijk voorgeschreven procedures in op grote schaal telefoongesprekken van politici en burgers heeft afgetapt.” Dit schrijft Statenvoorzitter Ivar Asjes (PS) in een brief aan partijgenoot Jaime Cordoba, die tevens voorzitter is van de Commissie Justitie van de Staten. Deze commissie komt morgenochtend om negen uur bijeen om te praten over de manier waarop het onderzoek door het parlement vorm moet krijgen.

De parlementaire enquête zal zich ook richten op de rol die het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft gespeeld bij het aftappen van telefoons van burgers en politici op Curaçao.

Het op illegale wijze aftappen van telefoongesprekken maakt inbreuk op een van de belangrijkste mensenrechten, namelijk het recht op privacy”, aldus Asjes in de brief.

Het onderzoek zou zich in eerste instantie richten op het functioneren van zowel de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA) als haar opvolger de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC). Maar in de brief van Asjes aan Cordoba over een eerste aanzet tot het instellen van een onderzoek/enquête naar de ontwikkelingen bij de VNA, thans de VDC, valt op te maken dat er ook andere zaken aan bod zullen komen tijdens het onderzoek.

Het onderhavige parlementair onderzoek zal tevens de onderzoeksmethoden van het OM (waaronder het aftappen van telefoongesprekken) al dan niet uitgevoerd door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) inhouden.”

Volgens Asjes is achteraf gebleken dat ook het RST betrokken is geweest bij het zoeken naar documenten binnen de VNA/VDC. In zijn brief aan Cordoba legt Asjes een aantal vragen voor, die door het onderzoek beantwoord moeten worden. Het gaat hierbij om de vraag of er gevoelige documenten van de VNA/VDC vernietigd werden, wie zich hiervan schuldig heeft gemaakt, aan wie de gelekte documenten zijn verstrekt en of de leiding van de VNA/VDC op de hoogte was van onregelmatigheden binnen de inlichtingendienst. Aan de andere kant moet het onderzoek ook aan het licht brengen of het OM op de hoogte was van het op grote schaal aftappen, en mogelijk op illegale wijze, van telefoongesprekken vanuit de VNA/VDC en/of het RST, en of de UTS-directie hiervan op de hoogte was.

Ex-rechercheur

De Statenvoorzitter verzoekt de Commissie van Justitie om een lijst met namen van getuigen en deskundigen op te stellen. De kosten van het onderzoek vallen onder de Staten. Ook stelt Asjes voor drie externe deskundigen te belasten met het notuleren en opstellen van het eindrapport. Het voorstel is dat het Om de leden van de enquête-commissie laat coachen door een exrechercheur. Premier Gerrit Schotte (MFK) heeft de Staten verzocht een onderzoek te doen naar het functioneren van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) en haar voorganger de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA). Aanleiding was voor Schotte een onderzoek bij de VDC, waarop de regering de aangekondigde verregaande reorganisatie van de VDC baseert. Deze reorganisatie gaat gepaard met een operational shutdown van de VDC.

PAR wil nieuwe oproep

De bijeenkomst van de Commissie Justitie staat gepland voor morgenochtend 9 uur. De PAR-fractie tekent bij monde van Statenlid Malvina Cecilia protest aan tegen de oproep, omdat deze het volgende stelt: ‘Behandeling van het voorstel voor een onderzoek/parlementaire enquête naar de VNA/ VDC en onderzoeksmethodes gebruikt door het OM’.

Cecilia wijst erop dat in de motie, die op 4 mei door een Statenmeerderheid is aangenomen, alleen gesproken wordt van een onderzoek naar het functioneren van de VNA/VDC. Hierin is geen sprake van een mogelijk onderzoek naar onderzoeksmethodes van het OM. Volgens haar worden de Staatsregeling en het Reglement van Orde van de Staten hiermee overtreden. Zij verzoekt Statenvoorzitter Ivar Asjes daarom een nieuwe oproep te versturen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *