Bvz blijft binnen budget

SoabWillemstad – De uitgaven voor de basisverzekering ziektekosten (bvz) blijven in 2013 binnen de verwachte 450 à 470 miljoen gulden zoals geprojecteerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit blijkt uit een onderzoek, uitgevoerd door de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab).

,,Wij constateren dat de zorguitgaven 2013 binnen de door u begrote uitgaven 2013, inclusief de taakstellende besparingen van 466 miljoen gulden, blijven”

, zo concludeert Soab.
De stichting acht het verstandig om de bvz eerst een volledig jaar (2013) op zijn merites te beoordelen, voordat wordt besloten tot eventuele ‘reparaties’. Soab:

,,Het is op dit moment prematuur om al te oordelen over mogelijke ongewenste gevolgen of effecten voor de zorgconsumptie of voor zorgverleners.”

Soab werd verzocht vijf vragen te beantwoorden, te weten:

  • wat de vermoedelijke zorguitgaven zijn voor 2013,
  • wat de stand van zaken is met betrekking tot de kostenreducties die met de bvz beoogd worden en die de SVB zelf geïnitieerd heeft.
  • Tot slot de vraag of de SVB de bvz goed uitvoert.

Na voornamelijk deskresearch, interviews en een audit op de basisgegevens en op de systemen van de SVB, komt Soab op alle vragen met een positief antwoord:

,,We hebben geconstateerd dat de SVB alle kostenreducties heeft geïmplementeerd en dat deze reducties worden gerealiseerd met uitzondering van het hartkatherisatielab (dat pas in 2014 operationeel zal worden, red.)”

, aldus de Soab, die met betrekking tot de door de SVB zelf geïnitieerde kostenreducties bvz concludeert:

,,Wij hebben geconstateerd dat SVB haar taak als zorginkoper met oog voor kostenbeheersing serieus neemt, met inachtneming van haar verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en de continuïteit van zorg.
Deze kostenbeheersing is mede mogelijk door de organisatie en de systemen van de SVB.”

Bij de gerealiseerde kostenreductie van de SVB gaat het om 20 miljoen gulden op geneesmiddelen. Daarnaast zijn de extra 6,6 miljoen gulden kosten aan brillen en prothesen weer gecompenseerd met bezuinigingen van 2,5 miljoen op (verminderde) ligdagen.
Bovendien wordt verwacht dat de kostenreductie op farmacie 2 miljoen gulden hoger uitvalt.
De resterende 2,1 miljoen moet gerealiseerd worden door reductie van de beheerskosten nu het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) en de SVB geïntegreerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *