CAft | ‘Begroting Aruba ligt min of meer op koers’

CAft: ‘Begroting Aruba ligt min of meer op koers’

CAft: ‘Begroting Aruba ligt min of meer op koers’

Oranjestad – Tijdens een bezoek aan Aruba op 22 en 23 juni 2016 heeft het College Aruba financieel toezicht (CAft) geconcludeerd dat de begrotingsuitvoering min of meer op koers ligt voor de wettelijke tekortnorm van 2,0% van het BBP.

Het College benadrukt dat de begroting nog financiële risico’s kent die zij de rest van het jaar nauwlettend zal volgen. Het CAft zal de budgettaire gevolgen van de heropening van de olieraffinaderij nader analyseren als de daartoe benodigde informatie is verkregen. Teneinde duurzaam houdbare overheidsfinanciën te waarborgen adviseert het CAft om een maximum aan beschikbaarheidsvergoedingen voor Public Private Partnership (PPP) projecten van 1,5-2,0% van de collectieve uitgaven aan te houden.

Eerste kwartaalcijfers 2016
Het CAft heeft tijdens zijn bezoek gesproken met de Gouverneur, de Minister van Financiën en zijn staf, de Raad van Ministers en de financiële commissie van de Staten van Aruba. Centraal tijdens de overleggen stonden de begrotingsuitvoering 2016 en de financieel economische gevolgen van de op komst zijnde heropening van de olieraffinaderij. Afgesproken is dat de budgettaire implicaties op korte termijn in een begrotingswijziging meerjarig in de begroting worden verwerkt. De begrotingswijziging is in lijn met het voornemen om in een ‘Haljaarsnota’ de meerjarige effecten van de heropening van de raffinaderij te publiceren. De ‘Halfjaarsnota’ stelt het CAft in staat om tijdig te monitoren of en hoe Aruba aan het eind van het jaar zal voldoen aan de maximale tekortnorm van 2,0% BBP voor 2016 zoals vastgelegd in de Landsverordening Aruba tijdelijk financieel toezicht (LAft).

PPP projecten kunnen een bijdrage leveren aan versterking van de publieke infrastructuur, maar leggen naar hun aard een groot beslag op de overheidsmiddelen in de toekomst. Teneinde de overheidsfinanciën duurzaam in evenwicht te brengen is het daarom in lijn met internationale best practices noodzakelijk om het beslag van de beschikbaarheidsvergoedingen te plafonneren. Het College adviseert daartoe een maximum bedrag voor meerjarige beschikbaarheidsvergoedingen voor PPP-projecten aan te houden van 1,5-2,0% van de collectieve overheidsuitgaven. Met deze norm vallen de uitgaven voor de projecten Green Corridor, Watty Vos, Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal en het Infra-gebouw DOW nog net binnen de norm, maar is er geen ruimte voor nieuwe PPP-projecten.

Uitdagingen
De financiële risico’s die het CAft signaleert vragen om strikte monitoring gedurende het jaar. Het CAft zal met name de onderbouwing van de middelenaanwas nauwgezet volgen. Daarnaast blijven de personeelsuitgaven van Aruba een aandachtspunt voor het CAft. In zijn reactie op de uitvoeringsrapportage heeft het CAft reeds geconstateerd dat het achterlopen op schema van de voorgenomen besparingen op personeelsuitgaven een substantieel risico vormt voor het op termijn kunnen realiseren van duurzaam houdbare overheidsfinanciën.

Het College benadrukt het belang van een tijdige begrotingswijziging voor 2016 op korte termijn waarin de financiële consequenties van de heropening van de olieraffinaderij zijn opgenomen.

Begroting 2017

De ontwerpbegroting 2017 dient tijdig te worden voorgelegd aan het Caft zodat deze, voorzien van een CAft advies, ook op tijd ingediend kan worden bij de Staten. Deze begroting is een belangrijk ijkpunt voor het pad naar duurzame overheidsfinancien; volgens de LAft is het maximale tekort 0,5% BBP in 2017.

Bron: Persbericht CAft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *