CAH moet 5,5 miljoen uitkeren

Financiën tegen dividendvoorstel CAH

Stichting Bureau Toetsing en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO)

Stichting Bureau Toetsing en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO)

Willemstad – De Stichting Bureau Toetsing en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) gaat mee in het voorstel van het ministerie van Financiën om CAH 5,5 miljoen gulden aan dividend uit te laten keren over het jaar 2012.

CAH had het graag anders gezien en stelde voor 30 procent van de dividendruimte uit te keren, te weten 1,7 miljoen gulden, en de rest op te voeren ten behoeve van de investeringsbegroting voor de jaren 2014-2016 waarin een investeringsbedrag van 30 miljoen is opgenomen voor drie jaren.

,,CAH neemt zich voor om 40 procent van het investeringsbedrag (12 miljoen gulden) middels eigen liquiditeiten te financieren en 60 procent (18 miljoen gulden) via bancaire leningen”,

zo wordt uitgelegd in het onlangs vrijgekomen advies van SBTNO. Maar, zo voert het ministerie van Financiën aan:

,,Met een solvabiliteitsratio van 76 procent, een current ratio van 5 en een rendement op het eigen vermogen van 8 procent voldoet CAH in 2012 aan alle drie gestelde randvoorwaarden voor het uitkeren van het dividend, dat berekend is op 5.500.000 gulden.”

Daarom kan worden afgeweken van het CAH-voorstel. Het ministerie legt uit:

,,In afwijking op het voorstel van CAH, stellen wij voor het totaalbedrag aan dividendruimte over 2012, zijnde 5,5 miljoen gulden als uit te keren dividend te bestemmen en wel om de volgende redenen. Het bezit van CAH aan liquiditeiten en beleggingen bedraagt 34 miljoen gulden in 2012, hetgeen bijna 2 keer zo veel is als het benodigde bedrag voor de interne financiering van de (driejarige) investering en de door ons voorgestelde dividenduitkering (12 + 5,5 = 17,5 miljoen gulden). Daarnaast heeft CAH over het jaar 2013 een winst geboekt van 4,1 miljoen gulden, terwijl het bedrijf zelf voor de periode 2014-2016 een winstverwachting heeft van telkens 3,8 miljoen gulden voor ieder jaar, waardoor toereikende interne middelen beschikbaar zullen komen voor de verwachte investeringen. Voorgesteld wordt het totaal uit te keren dividendbedrag van 5,5 miljoen gulden in 2014 te doen plaatsvinden.”

SBTNO gaat in deze redenering mee en stelt dat het in voorgaande jaren op dezelfde manier is gegaan en dit vastgehouden kan worden. Maar er wordt daarbij wel opgemerkt dat in jaren 2010 en 2011 al duidelijk aangegeven is dat een dividendbeleid vooraf moet worden vastgesteld en niet achteraf. SBTNO moet nu wederom vaststellen dat er geen beleid vooraf is bepaald en geeft met klem aan dat dit wel moet gebeuren voor het jaar 2015.

Lees meer…
Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *