CAH ontvangt officiële brief van GMN-ministerie om ‘shut’ af te sluiten

Op deze archieffoto van Green Force uit 2012 , is te zien dat binnen het gedoogbeleid van de overheid ten opzichte van de lozingen in zee, ook het afvalverwerkingsbedrijf Selikor gebruik heeft gemaakt van deze situatie.

Op deze archieffoto van Green Force uit 2012 , is te zien dat binnen het gedoogbeleid van de overheid ten opzichte van de lozingen in zee, ook het afvalverwerkingsbedrijf Selikor gebruik heeft gemaakt van deze situatie.

WILLEMSTAD — GMN-minister Ben Whiteman (PS) heeft naar aanleiding van de vele lozingen in zee van beerputwater, chemicaliën, olie en ander industrieel afval, officieel een brief doen uitgaan naar de Curaçao Airport Holding (CAH).

De eigenaar van het terrein naast Hato, ‘shut’, wordt in de brief aangeraden om definitief tot afsluiting van het terrein over te gaan.

De minister laat weten dat dit als een eerste stap wordt gezien ter behoud van de koraal- en visbestanden. CAH-directeur Maurice Adriaens: “De lozingen vinden nog steeds plaats, per dag wordt er tussen de 200 en 350 kuub geloosd. We zullen nu binnen twee tot drie weken tot afsluiting overgaan.”

De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN): “Het is tijdens de Centrale Commissie van de Staten duidelijk geworden dat Curaçaose wateren te kampen hebben met een groot waterverontreinigingsprobleem en dat het zo niet verder kan, aangezien de koralen en de daarvan afhankelijke visbestanden de afgelopen jaren daardoor behoorlijk achteruit zijn gegaan. Uit onderzoek naar de waterkwaliteit door Carmabi (waaruit blijkt dat er een toename aan ziekmakende bacteriën is en zelfs de cholera-bacterie is aangetroffen, red.) is duidelijk naar voren gekomen dat de massale lozingen van chemische stoffen, olie, beerput- en rioolwater langs de zuidkust en de lozingen aan de noordkant bij ‘shut’ een grote bijdrage aan deze vervuiling hebben geleverd. Een van de maatregelen is dan ook om de lozingen bij shut stop te zetten”, aldus minister Whiteman. CAH heeft al geruime tijd geleden aangegeven als eigenaar van het vliegveld en het 450 hectare grote overheidsterrein tot afsluiting van shut over te willen gaan, aangezien op dit terrein de realisatie van een Ecopark wordt nagestreefd. Dit binnen de reeds bestaande plannen om tot ontwikkeling van een ‘Airport City’ te komen. Adriaens heeft herhaaldelijk gesteld dat CAH van deze onwenselijke situatie af wil, aangezien de lozingen indruisen tegen naleving van internationale verdragen. Aan de verzending van de brief door de GMN-minister ging ook een onderzoek vooraf, dat uitgevoerd werd door CAH in samenwerking met het GMN-ministerie. Hierbij keek een milieudeskundige naar de samenstelling van de lozingen bij shut, waarbij consequent monsters zijn afgenomen van de inhoud van de trucks. Ook werd gekeken naar de frequentie van lozingen van de verschillende trucks. “Gemiddeld wordt er dus 200 tot 350 kuub aan inhoud geloosd”, aldus de CAH-directeur.

De vele lozingen vonden met medeweten en toestemming van de overheid plaats. Minister Whiteman heeft eerder in de Centrale Commissie een verontrustende situatie naar voren gebracht ten aanzien van de verontreiniging van de wateren rondom Curaçao en van het grondwater. Hij verwees onder meer naar riool- en beerputwater dat rechtstreeks naar de zee gaat. De overheid doet hier zelfs aan mee, aldus de minister, die erop wees dat de afvoer van het rioolsysteem van Brievengat direct de zee instroomt. Hierdoor komen schadelijke stoffen en bacteriën in de zee terecht. Dit laatste zorgt voor meer algen, die zo de koralen – het leefgebied van vissen – rondom het eiland aantasten. “Aangezien riolering onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) valt, zal men ook intra-ministerieel in overleg moeten treden om tot oplossingen te komen. Vanuit het GMN-ministerie zullen in ieder geval met betrekking tot shut een tweetal maatregelen worden genomen. Dit in samenwerking met CAH. Zo zal men werkloze jongeren trainen en als volgt inzetten: één groep zal zich bezighouden met de beveiliging van het terrein om clandestiene lozingen tegen te gaan en een tweede groep – die ook elders zal worden ingezet – zal als een vorm van Milieupolitie worden getraind en ingezet. Deze laatste groep zal zich met schoonmaak, herstel en recycling bezighouden en zal bijvoorbeeld ook bij de illegale stortplaats bij Seru Fortuna worden ingezet.” Minister Whiteman laat weten voor de tweede groep reeds gedeeltelijke financiering toegezegd te hebben gekregen: “De minister van Justitie heeft toegezegd gedeeltelijk bij te willen dragen voor het benodigde materieel van de tweede groep uit het criminaliteitsfonds.

Verder zal het GMN-ministerie natuurlijk ook de nodige fondsen creëren en daar steun voor zoeken”, aldus Whiteman. De CAH-directeur laat weten dat met betrekking tot het shut-terrein de investeringen grotendeels door het overheidsbedrijf gefinancierd zullen worden. “Minister Whiteman heeft ook duidelijk toegezegd dat wij vanuit de overheid op steun kunnen rekenen voor de inzet van werkloze jongeren uit de buurt. Verder is natuurlijk ook de Landsverordening ter bevordering van de werkgelegenheid voor jeugdige werkzoekenden afgekondigd, de zogenoemde ‘Lei di Bion’, die ook voordelen (waarbij de werkgevers door de overheid vrijgesteld worden van de afdracht van sociale lasten en ook de afdracht van ingehouden loonbelasting voor deze jongeren, red.) voor de werkgever biedt”, aldus Adriaens.

Hij licht toe dat de weg naar shut binnen twee tot drie weken met stenen zal worden afgezet, met als primair doel ‘de vervuilers te weren’. “We zullen de komende tijd in beraad gaan op welke wijze het gebied voor vervuilers zal worden afgesloten, waarbij gekeken zal worden of daarvoor hekken of een slagboom geplaatst zullen worden. Het gebied blijft natuurlijk wel toegankelijk voor bijvoorbeeld mensen die van de natuur willen genieten en de vissersgemeenschap, die daar regelmatig te vinden is”, aldus Adriaens. Aangezien CAH een Ecopark nastreeft, is ook de optie bekeken om tot realisering van een extra rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in het gebied te komen, die door een externe investeerder bekostigd zou moeten worden. “Om het commercieel haalbaar te maken, is er vanuit de overheid medewerking vereist om een dergelijke installatie door invoering van een vergunningenstelsel rendabel te laten draaien. Bedrijven die zich bijvoorbeeld specialiseren in het leegzuigen van septic-tanks zouden dan voor een vergunning dienen te betalen en daarmee automatisch de inhoud van de trucks bij de RWZI kunnen afleveren.

Dit scenario is nu een lange termijn-optie, aangezien de overheid in de brief heeft aangegeven dat dit op korte termijn niet te realiseren valt, hetgeen door CAH de komende tijd verder onderzocht zal worden”, stelt Adriaens. Zoals bekend vertoont de grootste RWZI bij Groot Piscadera, Klein Hofje, mankementen en is niet in staat om een combinatie van (industrieel) afval/septisch water, chemische vloeistoffen en oliën volledig te verwerken. Adriaens: “Men hoeft niet clandestien te lozen, er zijn mogelijkheden die zowel door Selikor worden geboden als door de Isla-raffinaderij voor verwerking van afval, chemische stoffen en oliën, maar daar moet men voor betalen.”


De weg naar shut zal binnen twee tot drie weken door CAH worden afgesloten.

De toegangsweg naar shut, wordt doorgaans ook gebruikt om zich illegaal van afval te ontdoen.
Bron: Amigoe

Een Reactie op “CAH ontvangt officiële brief van GMN-ministerie om ‘shut’ af te sluiten

  1. En waar gaan we het nu dan storten ???? Heb ik iets gemist in dit “afsluitverhaal” ?

    Overigens niet de eerste keer dat shut wordt afgesloten, er kwam destijds een hokje voor een bewaker, een sluitboom en………dat was binnen de korste keren weer te niet gedaan. Standvastigheid en het consequent doorvoeren van ideen zijn niet echt kwaliteiten die veelvuldig gezaaid zijn alhier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *