Categorie 1-status FAA belangrijk

Willemstad – Welke concrete maatregelen zijn of worden nog genomen op het gebied van luchtvaart om zo spoedig mogelijk weer de categorie 1-status te krijgen en wanneer zal dit worden bereikt?

Dit is een vraag die de Raad van Advies (RvA) onder het kopje van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning stelt in zijn advies inzake de ontwerpbegroting 2013.
Bij ‘Luchtvaart’ constateert de Raad dat op de ontwerpbegroting 2013 en de meerjarenbegroting gelden zijn gebudgetteerd voor uitgaven ten behoeve van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit (CBA).
Uit de Algemene Beschouwingen blijkt dat in de CBA, volgens de Amerikaanse burgerluchtvaartorganisatie Federal Aviation Administration (FAA), grote verbeteringen moeten tot stand worden gebracht teneinde door FAA van categorie 2-status weer naar categorie 1- status te kunnen worden overgeheveld.
De RvA leidt echter uit de Algemene Beschouwingen af dat de investeringen die voor bedoelde verbeteringen nodig zijn door CBA zal worden gefinancierd middels de introductie van een tarievensysteem voor haar output en middels de opbrengsten van de ‘Passengers Facility Charge’ (PFC) ook wel airporttax genoemd.
In het licht hiervan adviseert de RvA aan de regering om ‘een degelijke toelichting te geven’ over dit ‘voor het land belangrijke onderwerp’.

,,Daarbij dient concreet te worden aangegeven welke maatregelen zijn genomen of nog moeten worden genomen, om zo spoedig mogelijk de categorie 1-status te krijgen en wanneer dit zal worden bereikt.”

Ook dient in de Algemene Beschouwingen te worden gemotiveerd waarom voor de dienstjaren 2013 tot en met 2016 geen toename wordt verwacht van de inkomsten op de gewone dienst van de begroting van de CBA. In verband met hetzelfde ministerie staat onder ‘Meteorologische aangelegenheden’ dat voor de Meteorologische Dienst Curaçao (MDC) op korte termijn nieuwe krachten zullen moeten worden aangetrokken en dat de MDC over de financiële middelen dient te beschikken om de nodige opleidingstrajecten voor het nieuw aangetrokken personeel te realiseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *