Cft: Risico’s in sociale zekerheid en overige baten

cftWILLEMSTAD — Het Cft (College financieel toezicht) concludeert uit de eerste uitvoeringsrapportage (UR) van 2013, dat de gepresenteerde cijfers over de eerste drie maanden van het jaar geen verontrustend beeld laten zien. Het Cft signaleert echter wel substantiële risico’s voor de rest van het jaar, met name op het terrein van de sociale zekerheid en de overige baten.

Dat meldt Cft-voorzitter Age Bakker aan minister van Financiën Jose Jardim in een brief als reactie op de betreffende rapportage, die tevens gaat over het laatste kwartaal van 2012.

“Het Cft zal dan ook in gezamenlijkheid met het ministerie van Financiën blijven volgen in hoeverre de uitgaven en inkomsten in de sociale fondsen zich verhouden met de begroting.
Gelet op de eerste tegenvallende signalen dient Curaçao over te gaan tot het verder uitwerken van de geïnventariseerde aanvullende maatregelen (‘plan B’). Tevens dienen daar bovenop aanvullende maatregelen te worden geïnventariseerd en uitgewerkt om te voorkomen dat ook in 2013 een tekort op de gewone dienst ontstaat.”

Bakker stelt dat de cijfers voor de eerste drie maanden onder meer gunstig zijn doordat slechts rekening is gehouden met tekorten in de zorgfondsen voor de maand januari, omdat de basisverzekering per 1 februari is ingevoerd en ervoor moet zorgen dat er geen tekorten optreden.

“Uit de uitvoeringscijfers, die nu beetje bij beetje beschikbaar raken, moet blijken of de maatregelen inderdaad het gewenste effect hebben en dus of de gepresenteerde cijfers in de sociale zekerheid realistisch zijn.
De eerste signalen lijken erop te wijzen dat de maatregelen nog onvoldoende effect sorteren, wat ook blijkt uit de toelichtingen bij de UR.”

Wat betreft de overige baten ontvangt het Cft graag een nadere onderbouwing van de prognose over het gehele jaar.
Het gaat bij deze baten om een tegenvaller van ruim negen miljoen gulden door ‘achterblijvende inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten’, zo meldt Bakker.

“Over 2012 was er ook al sprake van een forse tegenvaller op de overige baten en het Cft maakt zich dan ook zorgen dat deze tegenvaller verder zal oplopen in de rest van het jaar.”

SVB
Ook staat er, volgens Bakker, in de UR meerdere malen vermeld dat de realisatie van de kostenbesparende maatregelen in de zorg gepaard gaat met problemen.

“Dit betekent dat de invoering van de basisverzekering niet zal leiden tot het volledig oplossen van de budgettaire tekorten en dat de SVB over 2013 te maken zal krijgen met tekorten in de zorgfondsen.
Aangezien de SVB geen reserves heeft om deze tekorten te dekken, zal de overheid deze moeten aanvullen.
In het budgettaire beeld over het gehele jaar 2013 is echter geen rekening gehouden met deze ontwikkeling.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *