CFT | ‘Sint Maarten moet prioriteiten stellen voor overheidsinvesteringen’

“Sint Maarten moet prioriteiten stellen voor overheidsinvesteringen” | Edgardo Lynch

Philipsburg – Het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) heeft gedurende zijn reguliere bezoek aan Sint Maarten met Ministers en Parlementsleden gesproken over de financiële stand van zaken van het land.

Sint Maarten heeft in 2016, voor het eerst sinds 10-10-’10, een begrotingsoverschot gerealiseerd waarmee, in lijn met de doelgerichte aanwijzing, de tekorten van voorgaande jaren zullen worden gecompenseerd. De precieze resultaten worden bekend zodra de jaarrekening over 2016 is opgesteld.

De begroting voor 2017, waarover Cft een positief advies heeft verleend, zal verder bijdragen aan het compenseren van tekorten uit het verleden en aan het wegwerken van betalingsachterstanden, met name bij de SZV en de APS. Het Cft besprak met de regering de behoefte aan het stellen van duidelijke prioriteiten voor kapitaalsinvesteringen op basis van een lening die het bedrag van ANG 30 miljoen niet overschrijdt.

De goedgekeurde begroting van 2017 met een totaalbedrag van ANG 478 miljoen bevat nog steeds een aantal uitdagingen. Aangezien de begroting meer dan het geval was in voorgaande jaren op incidenteel inkomen rekent, is strikte monitoring noodzakelijk. Cft heeft de regering gevraagd om het begrote incidentele inkomen eerder in het jaar te realiseren, om onzekerheid over de haalbaarheid van de begroting later in het jaar te voorkomen.

Het Cft adviseert een meer structurele aanpak met onder meer een helder dividendbeleid ten aanzien van overheidsentiteiten, zodat de begroting duurzamer en beter voorspelbaar wordt. Een dergelijk dividendbeleid zou rekening moeten houden met de strategische ondernemingsplannen van de entiteiten, de benodigde solvabiliteitsratio’s en de capaciteit van de entiteiten om dividend uit te kunnen betalen.

De uitvoeringsrapportage over het laatste kwartaal liet een begrotingsoverschot van ANG 26,4 miljoen zien in 2016; een bedrag dat ANG 1,1 miljoen hoger lag dan oorspronkelijk is begroot. Een significant deel van het inkomen, inclusief een eenmalige betaling door nutsbedrijf GEBE, is in het vierde kwartaal gerealiseerd, waarmee onderrealisatie van eerder in het jaar is ingelopen. Het overschot zal voornamelijk worden ingezet om achterstanden weg te werken.

Door problemen met de financiële systemen is het definitieve resultaat over 2016 nog onderworpen aan mogelijke wijzigingen. Het Cft adviseert de regering daarom de jaarrekening van 2016 zo spoedig mogelijk te finaliseren en deze aan de accountant aan te bieden voor controle.

Gedurende zijn bezoek aan Sint Maarten van 27 tot en met 30 maart heeft het Cft gesproken met de Gouverneur, de Minister van Financiën, de Minister van VSA (Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid), de Raad van Ministers, de commissie Financiën van het Parlement, de APS en Post Sint Maarten (PSS).

De regering van Sint Maarten heeft het Cft in februari op de hoogte gebracht van de meest recente voortgang die is geboekt voor wat betreft de doelgerichte aanwijzing die de Rijksministerraad in 2015 aan het land gaf. Het Cft informeerde de Rijksministerraad dat Sint Maarten in voldoende mate aan de aanwijzing voldoet, zodat een leningsverzoek voor kapitaalsinvesteringen mogelijk is. Meer inzicht in investeringsplannen en voorgenomen kapitaaluitgaven zullen echter een voorwaarde zijn voor het Cft voor het evalueren van toekomstige leningsverzoeken. Bovendien moet de regering prioriteiten stellen voor de begrote kapitaaluitgaven binnen het overeengekomen bedrag van ANG 30 miljoen, zodat de ratio tussen het schuldniveau en de BNP (Bruto Nationaal Product) tot de huidige hoogte beperkt blijft.

Het Cft heeft met de Minister eveneens plannen voor de modernisering van het belastingkantoor besproken, inclusief het aanbieden van online diensten en het promoten van een cultuur waarin men belastingverplichtingen beter naleeft.

Met de doelgerichte aanwijzing van de Rijksministerraad is Sint Maarten ook verzocht om wetgeving te introduceren dat het zorgstelsel en het pensioenstelsel financieel duurzaam zal maken in de toekomst. Alle betrokken partijen hebben een convenant getekend om het pensioenstelsel te hervormen en de pensioenleeftijd te verhogen tot 65 jaar. Dit zal de APS ook helpen om de dekkingsgraad te herstellen terwijl de premies op een betaalbaar niveau worden gehouden. Relevante wetgeving wordt nog voor het begin van de tweede helft van dit jaar verwacht. Het opstellen van wetgeving voor de invoering van een nationale ziektekostenverzekering is in volle gang, hoewel de daadwerkelijke implementatie nog enige tijd kan duren. Cft adviseerde de overheid alle betrokkenen te allen tijde goed geïnformeerd te houden.

Het Cft heeft met Post Sint Maarten en de overheid gesproken over de noodzaak tot het opstellen van een duidelijk actieplan om de financiële levensvatbaarheid van het bedrijf te herstellen en de risico’s voor de begroting van Sint Maarten te verminderen.

In zijn besprekingen heeft het Cft het Parlement verzocht om vooruitgang te boeken met het verwerken van de jaarrekeningen van 2013, 2014 en 2015. In het algemeen is er te weinig bereikt voor wat betreft het verbeteren van het financieel beleid.

Bron:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *