CPA-commissarissen distantiëren zich van antwoord Dos Santos

Ook verzet tegen ontslag

Amparo dos SantosWILLEMSTAD — Vier leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van de Curaçao Ports Authority (CPA) hebben zich gedistantieerd van de brief die president- commissaris Amparo dos Santos op 6 maart naar de minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina (Pais) stuurde.
De commissarissen Tarzeno ‘Zeno’ Circkens, Yamil Lasten, Cicely van der Dijs en Carol Capriles deden dat in een schrijven gedateerd op 4 april aan diezelfde minister.

“Wij zijn niet gekend in de brief van de president-commissaris waarbij de inhoud nimmer met de raad is besproken, laat staan dat zij hiermee heeft ingestemd”

, aldus de vier RvC-leden.
De inhoud van de brief van Dos Santos is niet bekend en in hun brief gaan de vier commissarissen hier ook niet verder op in.
Zij geven wel hun eigen uiteenzetting aan de minister waarbij zij zich ‘met klem tegen het besluit van ontslag’ verzetten.
De commissarissen stellen voorop dat zij het voornemen hadden om op korte termijn op de brief van de minister van 6 maart te reageren.
Hiervoor was een conceptbrief opgesteld maar aan een verzoek om een vergadering te beleggen hierover, ‘werd geen gehoor gegeven’.
De vier leden stellen zich niet te kunnen vinden in de door de minister opgevoerde redenen om zijn vertrouwen in de RvC op te zeggen.
Zo zou de uiteindelijke beslissing om in hoger beroep te gaan tegen de gepensioneerde CPAdirecteuren, Agustin Diaz en Richard Lopez Ramirez, een beslissing van de directie zijn geweest waarbij ‘de goedkeuring (advies)’ van de RvC niet doorslaggevend was.

“Ook uw oordeel dat de besluitvorming met betrekking tot de aankoop van het gebouw ‘The Safety Zone NV (aan de Pletterijweg, red.) hoogst onzorgvuldig heeft plaatsgevonden, kunnen ondergetekenden niet volgen.
Dat er dan ook onvoldoende vertrouwen bestaat in het functioneren van de leden van de RvC, mist feitelijke en juridische grondslag”

, aldus de vier commissarissen.
De aankoop van het gebouw werd volgens de RvC-leden ‘tijdens de vergadering van 19 september 2012 door de CPA-directeur, Humberto de Castro, aangekaart’.

“De aanwezige leden hebben positief gereageerd, doch wensten door te gaan onder de voorwaarde dat er een ‘due-dilligence’ zou worden opgestart.
De leden hebben voorts in de vergadering van 19 november 2012 besloten dat de aankoopprijs 2,2 miljoen gulden zal bedragen.
Hiermee wordt niet bedoeld dat het gebouw wordt gekocht voor dat bedrag, maar dat 2,2 miljoen gulden de maximale aankoopprijs zal zijn.
Ten overvloede, het opstarten van een ‘duedilligence’ proces gold hierbij nog steeds”

, aldus de uiteenzetting.

Onhandig geformuleerd
De commissarissen verwijzen vervolgens naar de notulen van de vergadering van 14 januari 2013 waaruit bovengenoemde zou blijken:

“Waar op een vraag van een commissaris naar de stand van zaken, door de directie werd geantwoord dat ‘dat het duedilligence proces’ nog niet was afgerond.
Ondergetekenden geven toe dat de notulen ietwat ongelukkig zijn geformuleerd, doch het was voor iedereen duidelijk dat duedilligence een conditie was”

, aldus de vier RvC-leden, die tevens naar een eerder antwoord van de directie aan de minister verwijzen waarin gesteld werd dat ‘het gebouw niet is gekocht, de RvC voorwaardelijk heeft ingestemd met de aankoop doch de directie nog steeds bezig is met due-dilligence’.

Tegenstrijdig belang
Voor wat betreft ‘een vermeend tegenstrijdig belang van een lid van de RvC bij het nemen van de beslissing over de aankoop van Pletterijweg, stellen de vier RvC-leden dat het gebouw geregistreerd staat op naam van Safety Zone.

“Navraag bij het kadaster en Hypotheekkantoor leverde hetzelfde resultaat op.
Op de vraag van een lid van de RvC, antwoordde de CPA-directeur (De Castro, red.) dat alle gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen hem en de directeur van Safety Zone NV, de heer R. Regina, waren.
De heer Regina staat in geen enkele familierechtelijke relatie tot de RvC.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *