Effect subsidies onbekend

Effect subsidies onbekend

Effect subsidies onbekend

Nederland heeft 1,7 miljard geïnvesteerd in het bevorderen van autonomie

Den Haag – Nederland blijkt er geen flauw idee van te hebben wat de 1,7 miljard gulden die het sinds 2000 heeft geïnvesteerd in Curaçao, Aruba en Sint Maarten aan tastbaar resultaat heeft opgeleverd.

Dat kan worden opgemaakt uit een brief die minister Ronald Plasterk (PvdA) van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin gebruikt hij veel woorden om het antwoord te omzeilen op een serie kritische vragen over het Jaarverslag Koninkrijksrelaties 2013. Den Haag heeft in de periode 2000 tot en met 2012 in totaal 669 miljoen euro aan ‘samenwerkingsmiddelen’ overgemaakt om de landen ‘te ondersteunen in het verwezenlijken van hun eigen verantwoordelijkheid op de terreinen van goed bestuur, rechtszekerheid, economische ontwikkeling, onderwijs en overheidsfinanciën’.

De Kamer wil weten of dat geld – dat via Amfo, Sona en FDA over vele tientallen projecten op de eilanden is verdeeld – wel op de juiste plek terecht is gekomen en of de autonomie van de landen er ook daadwerkelijk door is bevorderd. Plasterk gaat in zijn reactie uitvoerig in op het administratieve toezicht, maar laat in het midden of het beoogde effect ook is gerealiseerd.

Wat de inmiddels (grotendeels) dichtgedraaide Haagse geldkraan aantoonbaar heeft opgeleverd, wordt in elk geval niet eerder duidelijk dan nadat de programma’s waaraan de subsidie is opgegaan, zijn geëvalueerd. De uitkomsten daarvan, zo meldt de bewindsman, zijn op zijn vroegst in 2015 bekend.

Ondanks het administratieve toezicht en een jaarlijkse controle door de Auditdienst Rijk kan Plasterk op dit moment niets zeggen over eventuele onregelmatigheden. Pas bij afsluiting van de programma’s volgt een eindafrekening en ‘dan is de vraag aan de orde of er sprake is van onrechtmatig ontvangen bedragen’.

De bewindsman laat de vraag van de Kamer hoe het kan dat Sona decharge is verleend terwijl de Algemene Rekenkamer heeft geconstateerd dat er twijfels bestaan over de rechtmatigheid van in totaal 327 miljoen euro aan uitgaven eveneens onbeantwoord, opnieuw onder verwijzing naar de evaluatie in 2015.

Overigens blijkt uit de brief van Plasterk dat Nederland na de schuldsanering van 2010 toch nog zo’n 350 miljoen gulden heeft gestoken in de bevordering van de autonomie van Curaçao en Sint Maarten.

Deze bedragen staan los van de 63 miljoen euro die Nederland in het kader van de ‘waarborgfunctie’ jaarlijks besteed aan onder meer de kustwacht, het leveren van recherchecapaciteit en de rechterlijke macht.

Of de fracties genoegen nemen met de antwoorden wordt donderdag duidelijk als de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met de minister in debat gaat over de financiële relatie van Nederland met de andere landen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Door René Zwart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *