‘Gebrek aan transparantie en ongewenste functievermenging’

SoabWILLEMSTAD — Uit de inventarisatie van overheidsaccountantsbureau Soab van de materiële projecten die door het Uitvoeringsorgaan Openbare Werken (UOOW) werden uitgevoerd tussen 10 oktober 2010 en 31 maart 2013, en die gefinancierd werden door Stichting Wegenfonds Curaçao (SWC), blijkt dat er sprake is van gebrek aan transparantie.

Advertentie

Gedoeld wordt op de gehanteerde procedures door SWC en UOOW voorafgaande aan de gunning van projecten.
Uit het onderzoek blijkt tevens dat er sprake is van ongewenste functievermenging door een bekleding van dubbele functies door H. Basilio.
Dit blijkt uit het Soab-conceptrapport inzake de openbare aanbestedingen binnen het UOOW, dat voor hoor en wederhoor naar de betrokken actoren is verstuurd.
Het eindrapport waarin de reacties zijn verwerkt, is reeds klaar maar nog niet publiekelijk gemaakt. De door SWC gefinancierde projecten werden aan de hand van de werkorders geïnventariseerd.

“Een project bestaat uit één of meerdere werkorders. Daarom hebben wij ter inventarisatie een overzicht opgevraagd (uit bovengenoemde periode, red.) en ontvangen van alle begrote werkorders per projectleider. Het totale overzicht bestaat uit 178 werkorders met een totale omvang van ruim 60 miljoen gulden”

, aldus het conceptrapport.

Hierbij werd door Soab onder andere gekeken naar ‘de onderlinge verdeling tussen de projectleiders, de geldwaarde van de projecten en de aandacht in de media voor specifieke projecten’. ‘
Een meerderheid van de projecten – zowel in percentage als in geldwaarde/guldens uitgedrukt – wordt door de heer Basilio uitgevoerd’.
Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld, vervulde Basilio de functie van ‘rechterhand’ van de directeur van de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW), Raymond Florentina.
Beiden werd medio maart de toegang tot de uitvoeringsorganisatie ontzegd.

“Begin 2011 is de heer Basilio benoemd als teamleider van de afdeling bedrijfsbureau van UOOW. Als teamleider is hij met name verantwoordelijk voor de voor- en nacalculatie van projecten. Daarnaast was de heer Basilio ook verantwoordelijk voor de afdeling inkoop en magazijn. Tevens is de heer Basilio als projectleider verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van het merendeel van de omvangrijke projecten van UOOW”

, aldus het conceptrapport.

Het Soab stelt dan ook dat ‘aangezien Basilio beide functies vervult, er geen controle is op de redelijkheid van de ingeschatte en verantwoorde werkelijke kosten van projecten die onder zijn verantwoordelijkheid vallen’.

“UOOW loopt het risico dat de heer Basilio als teamleider van de afdeling bedrijfsbureau kosten van projecten hoger dan verwacht inschat, om vervolgens als projectleider van een bepaald project deze hogere kosten ook te accorderen en te verantwoorden. Hierdoor is er sprake van ongewenste functievermenging”

, aldus het conceptrapport

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *