Geen motie van wantrouwen tegen gezaghebber

Lydia Emerencia

Lydia Emerencia

KRALENDIJK — De meerderheidscoalitie in de Eilandsraad van UPB en de eenmansfractie Santana heeft aangekondigd vanavond geen motie van wantrouwen in te zullen dienen tegen de gezaghebber.
De coalitie wil eerst de ruimte geven aan overleg en bemiddeling in het conflict tussen de gezaghebber en het Bestuurscollege en de meerderheid in de raad. Daarna zal de coalitie geëigende en weloverwogen stappen nemen.

In een persverklaring geeft de coalitie haar zienswijze weer over het conflict.

Daarin stelt de coalitie dat hoewel een motie van wantrouwen een wettelijk instrument is dat de raadsleden tot hun beschikking hebben, het toepassen daarvan, vooral in gevallen zoals deze, verstandig dient te gebeuren.
In de media wordt al dagen gespeculeerd dat de Eilandsraad in de vergadering van vanavond een motie van wantrouwen zal aannemen tegen de gezaghebber.

Volgens de UPB/Santana-coalitie gaat het verschil van mening niet over een te volgen integriteitsbeleid en heeft daar ook geen verband mee.
Iedereen, dus ook de coalitie en gedeputeerden, staan volledig achter alle acties en trajecten om integriteit te verbeteren.
Ook niet over het onderzoek door het Openbaar Ministerie naar het afgeven van een taxivergunning, een zaak die de coalitie wel heel serieus neemt.
De gezaghebber heeft zeker geen collegialiteitsprijs gewonnen, door zonder ruggespraak of wederhoor van de gedeputeerden het OM in te schakelen.

De coalitie tilt zwaar aan de opstelling van de gezaghebber, die voortdurend de grenzen van haar bevoegdheden overschrijdt.
Zij wijt de verstoorde verhouding tussen de gezaghebber en de gedeputeerden aan de bemoeizucht van Emerencia, die zich regelmatig zou begeven op het terrein van de gedeputeerden en verwarring veroorzaken bij de bevolking met haar uitspraken en optreden. Ook zou de gezaghebber regelmatig blijk geven van een gebrek aan bestuurlijke ervaring en kennis van te volgen procedures, of blijkt zij de procedures domweg niet te volgen.

Ondanks verschillende pogingen van de gedeputeerden en de Eilandsecretaris om in goed overleg te komen tot een heldere taakafbakening en de werkverdeling en de verhoudingen binnen het college te verbeteren, blijft de eerste burger volharden in haar eigen koers, alsof zij een geheel onafhankelijk bestuursorgaan is.

De coalitie ziet geen verbetering van de werksfeer binnen het college, integendeel, de situatie lijkt onherstelbaar te verslechteren.
De collegialiteit is volledig zoek en dat wordt telkens weer bevestigd.
Als voorbeeld wordt aangedragen dat de gezaghebber een aanvraag voor vergoeding van onkosten in haar hoedanigheid als gezaghebber heeft laten tekenen door de griffier van de Eilandraad waarvan zij de voorzitter is.
Een vermenging van functies en procedures waarmee zij aangeeft niet goed het verschil daartussen te zien.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *