Handen af van onderwijs

commentaar

Regeren is vooruitzien en keuzes maken. Vanaf vandaag, als het transitiekabinet Hodge en Staten in de centrale commissievergadering van het parlement voor het eerst met elkaar in debat gaan over de begroting 2013, zal helder moeten worden waar de gekozen politici echt voor staan.
Uit alles is al duidelijk dat het een moeilijk jaar wordt.
De vorige, tijdelijke regering zelf sprak van een ‘cold turkey’-aanpak, om het overheidstekort in één snelle beweging weg te werken.
Maar dit diende wel te gebeuren met tegelijkertijd economiestimulerende acties, om te voorkomen dat de zeer forse bezuinigingen de economische bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid zouden aantasten.
Het behoort dan onder andere te gaan om productieve investeringen die ook in de toekomst inkomens en vooruitgang zullen blijven generen en niet consumptieve investeringen/bestedingen.

Onderwijs, vorming en opleiding zijn bij uitstek productieve en structurele investeringen in de toekomst.
Wie de ontwerpbegroting 2013 en de toelichtingen erop naslaat, moet schrikken van het feit dat weliswaar op de meeste posten wordt bezuinigd, maar dat het snijmes óók in onderwijs wordt gezet.
Daarmee wordt de jeugd letterlijk het kind van de rekening.
Dat mag nimmer, want de jeugd is de toekomst van elk land.
Ook van Curaçao, waar al te lang verschillende generaties jongeren zijn opgegeven met alle maatschappelijke gevolgen en kosten van dien die ergens anders op de landsbegroting drukken.
De bijdragen en subsidies bijzonder onderwijs, waartoe onder meer het katholiek en het protestants onderwijs behoren, gaan vanaf 2013 tot en met 2016 elk jaar omlaag, tot zelfs 13 miljoen minder ten opzichte van 2012, terwijl het onderwijsveld al met tekorten kampt en de scholen in de breedste zin van het woord nu al nauwelijks kunnen worden bekostigd.
Volgens de beleidsdoelen investeringen moet het onderwijs het in zowel 2013 als 2014 zonder één gulden voor financiering projecten onderwijsvernieuwing doen.
Daarvoor is pas vanaf 2015 zo’n 30 miljoen gulden op jaarbasis beschikbaar en slechts een ontoereikend bedrag van 10 miljoen per jaar voor onderhoud van de meer dan honderd schoolgebouwen, die grote achterstanden vertonen.

Daarentegen gaat er de komende jaren jaarlijks wel bijna 170 miljoen zitten in de financiering van het nieuwe ziekenhuis.
Héél belangrijk én nodig, maar in wezen brengt sec een nieuw hospitaalgebouw geen extra productie met zich mee; hogere tarieven en kosten, maar geen economische groei.
De groei moet komen uit innovatie, de creatie van nieuwe producten en diensten en een hoge(re) arbeidsproductiviteit door jonge, slimme generaties.
De basis daarvoor dient nu te worden gelegd. Ook al behoort het ministerie van Onderwijs samen met het ministerie van Gezondheid en dat van Justitie tot de grootste ministeries waar een flink deel van de begroting aan op gaat, er wordt op de gewone dienst wel op gekort van 348,5 miljoen vorig jaar naar 329 miljoen dit jaar.
En dat is samen met de andere bezuinigingen op onderwijs het verkeerde signaal.
Regering en vooral Staten zouden er goed aan doen aan te geven dat het hen ernst is met de toekomst van Curaçao met juist extra geld voor onderwijs en jeugd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *