Ingezonden | Een nieuw contract met PDVSA? Vergeet het maar

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Gert Mulder aan het woord

Veel mensen op Curaçao zijn van mening dat Curaçao niet zonder de raffinaderij kan. Dit vanwege haar bijdrage aan de nationale economie. Ze gaan er daarbij ook van uit dat de rest van de wereld niet zonder de olie vanuit Curaçao kan. En daar gaat het juist fout. Want wat is er aan de hand:

1. Vanwege de klimaatverandering moet er snel een overschakeling komen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Op dit moment merkt ook Curaçao al de gevolgen: lange periodes van droogte en mogelijk later dit jaar zeer overvloedige regenval die zorgen voor een grote economische schade. Curaçao is er trots op dat door installatie van meer windmolens zij nu koploper wordt voor wat betreft duurzame energie en dat is mooi. Maar andere landen zitten ook niet stil. Er wordt wereldwijd massaal overgeschakeld op duurzame energie. Zo mogen er in Noorwegen vanaf 2025 alleen nog maar elektrische auto’s de weg op. Een dergelijk voorstel is ook al in Nederland gedaan en andere landen zullen snel volgen. Hier op Curaçao maakt MCB Bank al reclame dat zij in 2022 een financier zal zijn van elektrische auto’s en laadpalen . Elektriciteit opgewekt door windmolens is al goedkoper dan opwekking via kolen- of oliecentrales. Accu’s voor opslag van elektriciteit zullen in de komende 5 jaar minstens 50% – 75% goedkoper worden..

2. Door het hoge zwavelgehalte wordt de afzetmarkt voor de Venezolaanse hoogzwavelige olie snel kleiner. Schepen die varen in de kustwateren van Europa en America mogen geen brandstof met meer dan 0,1% zwavel gebruiken. En omdat zwavelhoudende brandstoffen de katalysatoren in auto’s beschadigen mogen door ISLA geproduceerde brandstoffen in steeds meer landen niet langer verkocht worden.

3. Curaçao staat wereldwijd op plek 5 voor wat betreft CO2 uitstoot en op plek 3 voor wat betreft de zwaveldioxide uitstoot. En dit terwijl Curaçao geassocieerd lid is van de Verenigde Naties “Small Island Developing States, die klimaatbeheersing hoog in het vaandel hebben staan gezien de risico’s van zeespiegelstijging, wat een grote bedreiging vormt voor Curaçao.

4. Door de lage olieprijs verkeert Venezuela in crisis met grote tekorten aan basisgoederen en medicijnen en daarmee een grote sociale onrust. Als de oppositie dit jaar niet de kans krijgt een referendum te houden om president Maduro weg te sturen zou er zo maar een coup kunnen plaatsvinden. Mogelijk gaan Venezuela en PDVSA de komende 1-2 jaar failliet. Doordat het geld (wat onder meer verdiend wordt met de ISLA) gebruikt wordt om buitenlandse leningen af te lossen, worden Amerikaanse olieservice bedrijven niet betaald waardoor de olie productie snel terugloopt. De buitenlandse financiële reserves van Venezuela zijn op het laagste punt van de laatste 13 jaar. En wanneer de oppositie aan de macht komt, zal er waarschijnlijk eerst worden gekeken naar de behoeften van het volk en minder naar de aflossing van de buitenlandse schulden. Daardoor zal op veel van de buitenlandse bezittingen van PDVSA beslag zal worden gelegd omdat deze als onderpand dienen voor de leningen van PDVSA. Gedurende die tijd zal er grote onzekerheid zijn rondom de toekomst van PDVSA en dus ook de ISLA.

5. Het Amerikaanse Department of Justice voert een onderzoek uit naar omkoping bij PDVSA. De eerste veroordelingen zijn al gevallen en wanneer er meer veroordelingen komen zou het zo maar kunnen zijn dat het Amerikaanse bedrijven verboden wordt zaken te doen met Venezuela en PDVSA.

6. De meeste olie uit Venezuela is zogenaamde zware olie, d.w.z. met een hoog zwavelgehalte en kankerverwekkende stoffen als Vanadiumpentoxide en Nikkeloxide . Om die zware olie te kunnen verwerken moet de olie worden bijgemengd met lichtere olie. Venezuela beschikt hier niet over en moet dit inkopen, waardoor een behoorlijk deel van de winst wegvloeit.
Er bestaat een vermoeden dat – om kosten te besparen – er de laatste maanden minder bijmenging van lichte olie plaatsvindt. Dit kan worden opgemaakt uit een zeer hoge zwaveldioxide uitstoot en de steeds sneller toenemende groene aanslag op allerlei gebouwen, lantaarnpalen, voertuigen, etc. benedenwinds van de raffinaderij. Deze groene aanslag is volgens deskundigen afkomstig van zowel ISLA als BOO omdat deze worden gestookt op de “pitch” die overblijft na raffinage. Wanneer de BOO deze pitch niet afneemt van ISLA is naar verluidt een hoge boete verschuldigd. Je vraagt je af wie een dergelijk contract heeft kunnen tekenen.

Handhaving door de milieudienst van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur vindt niet plaats. Dit gaat uiteraard ten koste van de gezondheid van de bevolking benedenwinds van de raffinaderij..

7. Citgo – een dochter van PDVSA – wil de Valero raffinaderij heropenen. Deze raffinaderij produceert met name nafta (die PDVSA nu moet inkopen), wat kan worden gebruikt voor het verdunnen van de zware Venezolaanse olie. Alhoewel de “product mix” van de ISLA anders is zou het zo maar kunnen dat PDVSA, wanneer de Valero raffinaderij weer open is, er hier de stekker uittrekt vanwege de grote behoefte aan nafta. Aruba heeft overigens het contract nog steeds niet rond.

8. In 2010 is door de rechter een vonnis uitgesproken waarbij de ISLA raffinaderij is veroordeeld tot het betalen van Naf 75 miljoen voor elk jaar dat zij over de grenzen van de zwaveldioxide uitstoot gaat zoals vastgelegd in de milieuvergunning. De kans is aanwezig dat ISLA dit voor 2013 en 2014 zal moeten betalen. Daarnaast begint Clean Air Everywhere een bodemprocedure tegen het land Curaçao omdat zij op dit moment in strijd handelt met zowel het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens als het Statuut van Curaçao. Ook is het Openbaar Ministerie door een bewoner, met steun van meer dan 70 andere bewoners verzocht een (strafrechtelijk) onderzoek te doen naar de mogelijke gezondheids- en andere schadelijke gevolgen van de uitstoot van de ISLA en BOO.

9. Het contract tussen PDVSA en Curaçao loopt op 31 december 2019 af.
Het Multi Disciplinair Project Team, dat 3 jaar geleden is opgericht, heeft als opdracht om óf een nieuwe huurder te vinden óf een alternatieve bestemming en toekomst te vinden voor het raffinaderij terrein. Duidelijk is dat op dit moment alleen het eerste alternatief wordt onderzocht en – voor zover bekend – alleen wordt onderhandeld met PDVSA.. Uiteraard maakt dit de onderhandelingspositie van Curaçao erg zwak.

Volgens MinPres Whiteman is het bestaande contract van 1986 inmiddels opgezegd en zou er een nieuw “Memorandum of Understanding (MoU)” met PDVSA worden getekend vóór de aanstaande verkiezingen. Maar was er ook al niet één in juli 2014 getekend die PDVSA heeft laten verlopen? En een nieuwe MoU is niets waard als er geen investeerders gevonden kunnen worden..
Voor modernisering van de raffinaderij is een bedrag van US$3-4 miljard nodig. Hiervoor zijn dus externe financiers nodig omdat PDVSA geen geld heeft om te investeren. Maar voor PDVSA valt er straks niets meer te verdienen aan ISLA:

Wij schatten in dat PDVSA – na betaling van loonkosten, huur en een beetje onderhoud – jaarlijks zo’n US$400 miljoen winst maakt. Deze winst gaat nu linea recta naar Venezuela. Gezien het faillissementsrisico zal PDVSA een hoge rente moeten betalen (ze betalen nu effectief 27% op leningen) . Bij een rente van “slechts” 12% moeten ze de eerste 5 jaar op een lening van US$3.5 miljard zo’n US$550 miljoen rente en aflossing betalen, dus US$150 miljoen meer dan de huidige netto winst. Op basis van deze business case en de onzekerheden rond de toekomst van de oliemarkt en de politieke situatie in Venezuela zal er geen enkele investeerder geïnteresseerd zijn. Naar onze mening moeten de berichten van het MDPT dat de investeerders voor de modernisering van ISLA in de rij staan dan ook naar het rijk der fabelen worden verwezen. PDVSA zal er dus alles aan doen om de huidige situatie – met de veel te hoge uitstoot – zo lang mogelijk te rekken.

10. Het aantal werknemers bij ISLA zou op dit moment –inclusief –onderaannemers – circa 3.000 bedragen. Dit wordt steeds als belangrijk argument gebruikt om de raffinaderij open te houden. Onduidelijk is echter om hoeveel Curaçaoënaars gaat. Zo worden lokale arbeiders ontslagen en vervangen door goedkopere Venezolaanse arbeiders. Daarnaast hebben raffinaderijen van vergelijkbare omvang aanzienlijk minder personeel in dienst. De Amerikaanse Chevron Richmond raffinaderij, die ongeveer van gelijke omvang is als de ISLA, heeft 1.200 werknemers. Bij een gemoderniseerde ISLA raffinaderij zal de werkgelegenheid dus naar alle waarschijnlijkheid minder dan de helft van het huidige aantal bedragen.
11. De enige reden dat PDVSA de ISLA raffinaderij heeft gehuurd in 1985 was omdat zij werd gedwongen door de politiek in Venezuela de raffinaderij over te nemen om de invloed van Venezuela in Zuid Amerika te vergroten. Zowel Maduro als de oppositie hebben nu wel wat anders aan hun hoofd.

Conclusie
De ISLA raffinaderij en de BOO veroorzaken – naast schade aan gebouwen, auto’s, etc. – grote gezondheids-, en milieuschade. Dit zal toch een keer aangepakt moeten worden. Je vraagt je af waarom geen enkele politieke partij zich hier druk om maakt. In de verkiezingsprogramma’s is hier weinig of niets over terug te vinden. En de politiek van Curaçao schint, om wat voor reden dan ook, niet te beseffen dat PDVSA niet gebaat is bij modernisering van de ISLA raffinaderij en zo lang mogelijk de huidige installatie zal “uitwonen” voor winstmaximalisatie.

De vraag naar de hoogzwavelige brandstoffen zoals die door ISLA worden geproduceerd, wordt snel kleiner door milieumaatregelen die wereldwijd worden getroffen.
Modernisering van de raffinaderij neemt op zijn minst 5-6 jaar in beslag. Als er al een akkoord is op 1 januari 2017 (geloven we niets van) betekent het nog altijd dat pas in 2021-2022 de uitstoot minder zal worden. Wat gebeurt er tussen het einde van het huidige huurcontract en voltooiing van de modernisering? Kan ISLA blijven uitstoten op het huidige, volstrekt onacceptabele niveau?

Een gezonde business case voor modernisering van de raffinaderij valt er in onze ogen niet te maken.
Het zou ons niet verbazen dat de werknemers van de ISLA tot na de verkiezingen zoet worden gehouden. Om tot verbetering van de leefomstandigheden benedenwinds van de raffinaderij te komen zullen er harde beslissingen moeten worden genomen waarbij ons het meest waarschijnlijke scenario lijkt sluiting van de ISLA per uiterlijk 31 december 2019 en vestiging van een gas terminal op Bullenbaai waarvoor wel veel belangstelling is. En met een huurcontract. waar de bevolking van Curaçao wel beter van wordt, zowel qua gezondheid als financieel.

Clean Air Everywhere is een stichting die zich inzet voor een schoon milieu, de gezondheid van de bevolking van Curaçao en streeft een duurzame en gezonde economie na.
Zij eisen daarbij dat de raffinaderij voldoet aan de uitstootnormen van de Wereld Gezondheid Organisatie en er een milieudienst is die een onherroepelijke en wettelijke vastgelegde bevoegdheid krijgt van de politiek om op te treden tegen overtreders.

Gert Mulder

CURACAO

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *