Ingezonden | Bidden in de Staten

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of bedreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Rob van Buiren aan het woord

Wij hebben het gezien en gehoord: biddende voorgangers en Statenleden. Is dat niet prachtig? Een getuigenis van geloof in het publieke domein? Geloof heeft toch alles te maken met de praktijk van alledag?! We zagen het op een verrassende plek…

Er is veel over gesproken. Er is veel boosheid, veel kritiek die neerkomt op: dit is schijnheilig. Deze bid-actie is velen, ook mij, in het verkeerde keelgat geschoten. Waarom? Hebben we meer te zeggen dan onze negatieve gevoelens hierover? Kunnen wij die er boos over zijn eens proberen onze blik 180 graden te draaien? Een goedbedoelde actie… mensen die in eigen stijl iets willen laten zien van hun geloof, in de overtuiging dat dat goed is voor anderen?

Wil ik wel reageren? Lang geaarzeld, veel besproken en gevraagd om een reactie, doe ik een poging. Maar dan wel zakelijk, dat wil zeggen: vanuit de ‘Zaak van het Gebed’ zoals dat in de bijbel aan de orde komt. Een bijbels-theologische kritiek. Kort en bondig en niet vanuit de emotie (al leeft die wel bij velen en bij mij).

1. Wanneer je je offergave naar het altaar brengt en je je daar herinnert, dat je broeder of zuster je iets verwijt, laatje gave dan bij het altaar; ga je eerst met die ander verzoenen en kom daarna je offer brengen (Matteus 5:24). Richt je je tot God, dan kan dat nooit — wil het oprecht zijn — zonder het eerst goedgemaakt te hebben met je medemens; laat je gebed tot God maar wachten totdat je het met die ander hebt goedgemaakt. Onverzoend met de ander? Niet bidden.

2. Calvijn zegt (ik vertaal het in mijn woorden): God heeft het gebed niet vooral gewild om Hem te veranderen, maar óns. Daarmee is het fatale misverstand helder gemaakt dat bid- den iets zou zijn als: God vermurwen, God in ons verhaal, in onze wensen inpassen. Het gebed is er niet om God te veranderen, maar óns in onze onderlinge relaties. Bidden is (in de protestantse traditie) allereerst een daad van dankbaarheid, waarin de mens zich beschikbaar stelt aan de Stem die roept. Bidden vanuit dankbare verwondering is partner worden van God en van je medemens. Wie bidt staat dankbaar verwonderd in de wereld. Van dankbaarheid, van verzoening rondom deze bid-actie hebben we niets gehoord of gezien. De Staten bléven: de arena van verbaal en zelfs fysiek geweld, van bedrog, misleiding en pogingen de ander onderuit te halen.

3. Wanneer jullie bidden doe het niet als de huichelaars, voor iedereen zichtbaar… maar trek je terug in je huis, sluit de deuren…en bid tot uw Vader in het verborgene… (Matteus 6:5). Dus geen publiek vertoon. Wel jouw innerlijke dialoog waarin je je laat aanspreken in je geweten. Niet het geweten spreekt, maar de Stem spreekt het geweten aan. Daar hoeft niemand bij te zijn behalve jij en de Stem. Je geweten: in het bijbels Grieks: het ‘mee-weten’ (Gr: sun-eidèsis — con-scientia, Lat).

In het gebed als die innerlijke dialoog, wil de mens: opnieuw Gods partner in deze wereld worden. Zolang ik de innerlijke dialoog met de Stem in mijn geweten niet aandurf om tot keuzes te komen: dit doe ik wel, dit doe ik niet; zolang wij God willen veranderen, is: voor ons karretje spannen in plaats van zélf te veranderen, zó lang is elk religieus gebaar en elk religieus woord wáárdelóós en moeten zulke gebaren en woorden achterwege blijven.

Deze bijbels-theologische kritiek op ons religieuze gedrag en denken, op ons geloof, maakt duidelijk dat bidden in bijbelse zin het hart is van de ethiek. We laten ons aanspreken in ons geweten en is van de ethiek. We laten ons aanspreken in ons geweten en wij laten ons inspireren tot keuzes in het maatschappelijke, sociale en politieke domein. Keuzes die goed zijn voor onze samenleving. Die verandering van ons gedrag is waar het in het gebed om gaat.

Rob van Buiren,
Curacao

9 Reacties op “Ingezonden | Bidden in de Staten

 1. Ik oordeel niet maar die groupie is niet religieus volgens mijn kennen ze niet eens de 10 GEBODEN.

  Gij zult niet doodslaan: Gij zult niet echtbreken: Gij zult niet stelen:
  Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste enz.

  Matteüs 6 vers 5: En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.

  6.Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 2. Als Allerhoogste en Hij verwijst naar God dan word het geschreven met een hoofdletter.

 3. Prachtig verwoord!!

 4. Renée van Aller

  Wij weten uit elke heilige schrift altijd wel een toepasselijke tekst te presenteren. Als het mee zit is het afdoende en ook verpletterend. Zoals parlementariër en oud-minister Jacinta Constancia een publiek uitgedeelde klap, opeens opportuun privé vindt, vinden wij dat onze bestuurders het goede voorbeeld moeten geven. Het goede voorbeeld is integriteit. Constancia’s ei van Columbus, vinden wij flierefluiterige voorwendselen, alleen maar gericht op het eigen belang. Dat willen wij niet zien in de volksvertegenwoordiging. De Allerhoogste werd door de Statenleden alleen maar in hoofdletters gezien. Wij zijn zuinig met maar een hoofdletter. Wij menen dat geweld, misbruik van bevoegdheid, intimidatie, georganiseerde criminaliteit en witwassen binnen regering, Staten en elders, moeten worden uitgebannen. Renée van Aller&John de Vries

 5. Beste Rob van Buiren,

  Ook al heb ik zelf niet zoveel bezwaar (eigenlijk géén bezwaar) tegen het bidden van voorgangers en Statenleden, toch moet ik eerlijk zeggen dat u een uitstekend en goed onderbouwd betoog heeft gehouden voor het wel of niet bidden op deze plek.
  Jammer dat veel mensen de inhoud van uw betoog niet goed op zich laten inwerken. Ja, je moet het ook goed lezen vóórdat je een oordeel hierover kan geven. De meeste reacties zijn dan ook weer kort door de bocht zoals : “Uit godsdiensten komen alleen maar oorlogen voort”. Natuurlijk zijn er veel oorlogen geweest vanwege de verschillen in godsdiensten, maar oorlogen worden nog altijd door MENSEN gevoerd! Een reden temeer om uw stuk nog eens goed te lezen, want hier staat veel dat zeer waardevol is voor de mensheid. Al was het alleen maar dat men eens eerlijk met zijn eigen geweten in het reine moet komen. Als de mensheid dát gaat doen…ziet de wereld er weer een stuk beter uit. U heeft een prima stuk geschreven!

 6. Abraham Mossel

  + 100
  trouwens buiten alles om, door velen wordt is deze opgevoerde toneelcomedie van Gerri de Raaf & co gezien als Godslastering. weten de pastoors wel dat dit verboden is!.

 7. Fred de Haas

  Potferdeboedda! Wat zijn jullie Bijbelvast Renée en John!
  Het valt me op dat jullie ‘allerhoogste’ met een hoofdletter schrijven.

 8. Renée van Aller

  We hadden toch een scheiding Kerk en Staat? Dus Statenleden kunnen niet bidden in het publieke domein. Het katholieke geloof heeft geen voorrang vóór welk ander geloof dan ook. Want elke gelovige vindt zijn/haar godsdienst de enige ware. Dus om twisten uit te sluiten, onthouden we ons van elke geloofsuiting in het publieke domein. In stilte Jahweh/Mohammed/Krishna of Boeddha aanroepen en zijn gunsten op u laten nederdalen, kan altijd, maar maak er geen publiek spektakel van. In dit geval zat er ook nog een ontoelaatbare dubbele bodem in het deemoedig het hoofd buigen voor de Allerhoogste door de Statenleden. Het deed ons denken aan de tollenaars. U weet wel. Mattheüs XXI 12-13 – Jesus drijft de kopers en verkopers uit den tempel. “12 En Jezus ging de tempel binnen en dreef allen uit, die verkochten en kochten in de tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, 13 en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een bedehuis heten, maar gij maakt het tot een rovershol.” Renée van Aller&John de Vries

 9. Uit godsdiensten komen alleen maar oorlogen voort. Ken uw geschiedenis.!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *