Ingezonden: Carmabi’s reactie op stellingen Blaauw (Oostpunt)

Brief

Ingezonden brieven

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN.
Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.

De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we MARK VERMEIJ aan het woord


IN ZIJN ingezonden brief ‘Eenzijdige en gekleurde Amigoe-berichtgeving over Oostpunt’ van afgelopen week brengt de heer Blaauw, advocaat van HBN Law, een aantal kritiekpunten naar voren met betrekking tot de berichtgeving in de Amigoe over Oostpunt. In drie van de vijf stellingen worden tevens verwijten gemaakt richting Carmabi. Door middel van deze brief zullen wij deze ontkrachten zodat de discussie inzake de ontwikkeling van Oostpunt transparant blijft en de bevolking niet misleid wordt door de heer Blaauws ‘stellingen’.

In zijn tweede stelling beweert Blaauw dat in de concept Landsverordening voor Oostpunt ‘stringente regels zijn opgenomen voor de bescherming van de koraalriffen’. Deze ‘stringente regels’ bestaan uit ‘voorwaarden worden gesteld en maatregelen worden getroffen ter bescherming van het mariene milieu (maar ook op land ter bescherming van zeldzame diersoorten et cetera)…’. Deze maatregelen en voorwaarden worden echter nergens beschreven of concreet gemaakt. Inzicht in welke maatregelen getroffen zullen worden is noodzakelijk om de effectiviteit van de genoemde, wellicht goedbedoelde, ‘maatregelen en voorwaarden’ te kunnen beoordelen. De stelling van Blaauw dat de ontwikkeling zoals nu wordt voorgesteld in voldoende mate voorziet in maatregelen om de natuur, waar nodig, te beschermen is dus onwaar aangezien details ontbreken over de maatregelen die getroffen zullen worden en er dus ook geen inzicht bestaat in de kosten (haalbaarheid) van de voorgestelde ontwikkeling.

In stelling 3 beweert Blaauw dat de door Carmabi geproduceerde kaart niet klopt. Deze kaart illustreert hoe ontwikkeling eventueel kan worden gecombineerd met gedeeltelijke bescherming van Curaçao’s beste koraalriffen. Blaauw beweert dat de kaart zonder enig onderzoek tot stand is gekomen in tegenstelling tot de door Wolff c.s. gemaakte kaarten die aan de basis liggen voor de voorgestelde ontwikkeling van Oostpunt. Omdat het hier een eerste aanzet betreft om ontwikkeling met natuurbeheer te combineren, heeft Carmabi de ‘plankaart voor 45 procent ontwikkeling’ uit het door Blaauw geprezen Wolff report gebruikt en slechts één parkgebied toegevoegd in het oostelijke deel (zie figuur voor beide kaarten). Kortom, als Blaauw deze kaart ongeschikt vindt, is dat hoogst vreemd. Met uitzondering van het door Carmabi voorgestelde parkgebied is namelijk niets veranderd aan de kaart die Wolff heeft gebruikt om tot een visie te komen voor het Oostpunt-gebied. Carmabi bestrijdt tevens Blaauws beweringen dat een windmolenpark als conserveringsgebied gezien kan worden dat ‘50 procent van de kust als conserveringsgebied wordt aangewezen’. Met het laatste wordt namelijk de slechts 50 meter brede puinzone direct langs het water bedoeld.

In stelling 4 wordt beweerd dat Carmabi geen deugdelijk veldonderzoek heeft gedaan, in tegenstelling tot Wolff, en dat Carmabi’s kaart derhalve op niets is gebaseerd. In het Wolff rapport lezen we dat Wolff en zijn collega’s in totaal vijf dagen veldonderzoek hebben gedaan. De overige informatie voor de samenstelling van het rapport is gehaald uit 21 rapporten en studies die vervolgens worden genoemd. Van deze 21 studies zijn er 16 uitgevoerd door Carmabi en aan Carmabi gelieerde onderzoekers. De stelling dat Carmabi niets van Oostpunt zou weten is onjuist omdat het Wolff rapport, dat meerdere malen door Blaauw wordt geprezen, voornamelijk van door Carmabi geproduceerde informatie gebruik heeft gemaakt

Carmabi hoopt echter met deze brief duidelijk te hebben gemaakt dat de informatievoorziening door de heer Blaauw op genoemde punten onjuist is en Carmabi onterecht in een kwaad daglicht stelt.

Carmabi hoopt op een voor allen aanvaardbare oplossing met betrekking tot Oostpunt waar voor een verstandige mate van ontwikkeling zeker plaats is. Om haar standpunt uit te leggen aan eenieder die daar belangstelling voor heeft zal Carmabi een openbare lezing organiseren met betrekking tot Oostpunt op donderdag 2 oktober om 18.00 uur op Carmabi te Piscadera.

Namens Stichting Carmabi,

Door: MARK VERMEIJ
te,Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *