Ingezonden | De minister VVRP weer in de fout (1)

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Felix D. Pinedoe aan het woord

Ik heb kennisgenomen van de ‘Ministeriële Regeling met Algemene Werking’ van 20 september 2016 tot wijziging van de ‘Beschikking Brievenbussen’, P.B. 2012, 30.

Deze regeling beoogt de toepassing van groepsgewijs geplaatste brievenbussen, op voor geadresseerden via de openbare weg toegankelijke locaties, door Cpost International NV mogelijk te maken.

Geen voorwaarden voor Cpost International. Via genoemde regeling wordt een nieuw artikel 3a ingevoegd. Artikel 3a luidt als volgt: “In afwijking van de artikelen 1, 2 en 3 kan de houder van de concessie in de aflevering van postzendingen aan geadresseerden voorzien door middel van groepsgewijs geplaatste brievenbussen aan geadresseerden via de openbare weg toegankelijke locaties.”

Deze toevoeging geeft Cpost International de totale bevoegdheid om de ‘community mailboxes’ te plaatsen waar deze wil. In de nieuwe zoals de minister VVRP het noemt ‘Ministeriële Regeling’, wordt Cpost International helemaal niet gebonden aan voorwaarden voor het uitvoeren van het project community mailboxes over het gehele eiland.

Dit is een van de punten waarop de 0mbudsman veel nadruk legde. Ik heb geconstateerd dat in de beschikking van 30 januari 2015 wel een bijlage is toegevoegd met voorwaarden, voordat overgegaan kon worden tot het plaatsen van de ‘community mailboxes’ in het proefproject. Handelingen op grond van de beschikking van 30 januari 2015 onrechtmatig. Met het nu met terugwerkende kracht doen ingaan van de nieuwe beschikking tot en met 30 januari 2015, erkent de minister VVRP dat de beschan van 30 januari 2015 niet correct was. Dientengevolge wa- ren alle handelingen van Cpost International, die gebaseerd waren op deze beschikking, illegaal. Dit heb ik al meer dan een jaar geleden in brieven aan de minister VVRP, Bureau Telecommunicatie Post en Utiliteiten en het parlement vermeld. Z

oals ook door de Ombudsman vermeld, werd toentertijd door de minister zelf vermeld in de beschikking van 30 januari 2015, dat het plaatsen van community mailboxes tegen de Landsverordening en de toen vigerende ministeriële beschik- king van 2012 indruiste. Hierdoor handelt de huidige minister (Suzy Camelia-Römer) weer verkeerd, door in de toelichting van de Ministeriële Regeling te vermelden dat de nieuwe Ministeriële Regeling terug- werkt tot 30 januari 2015, omdat de Ministeriële beschikking van 30 januari 2015 ‘de grondslag vormde voor de uitgevoerde projecten’. Aldus probeerde de minister via de nieuwe beschikking van 20 september 2016 al de illegale handelingen van Cpost International (na meer dan één jaar) met nieuwe illegaliteit, met terugwerkende kracht legaal te maken.

De Ombudsman heeft in zijn rapport uitdrukkelijk hierop gewezen. Voor zover ik in de literatuur heb kunnen nagegaan is het administratief- en bestuursrechtelijk niet de gewoonte — uitzonderingen in zeer bij- zondere gevallen nagelaten — dat wet— en regelgevingen met terugwerkende kracht worden ingesteld, zeker niet na zo’n lange periode als in het onderhavige geval. Hetgeen in het verleden illegaal is geschied blijft: beschouwd worden als illegaal. Ik heb het gevoel dat de minister, met de nieuwe regeling, probeert haar illegaal handelen inzake deze aangelegenheid te dekken. Mijn klacht (vanaf ruim drie maanden ge- leden) bij het Openbaar Ministerie (OM) tegen de minister VVRP in verband met het overtreden van regelingen in ons Wetboek van Strafrecht, blijft in stand.

Mijn tweede brief aan het OM wordt spoedig afgeleverd en gepubliceerd.

FELlX D. PINEDO,
Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *