Ingezonden | Natuurbescherming Washington Slagbaai Park

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Chris Schmitz aan het woord.

Stinapa is zowel op zoek naar een nieuwe algemeen directeur als een nieuwe manager voor het Washington Slagbaai Park. Bijna 50 jaar bescherming en beheer heeft geen eind kunnen maken aan de enige daadwerkelijke natuurbedreiging in het park. washingtonslagbaaiAan het huidige bestuur, de nieuwe directeur en de nieuwe parkmanager de uitdaging eindelijk eens prioriteiten te stellen en uitvoering te geven aan echte natuurbescherming en duurzaam beheer van het park.

Het Washington Slagbaai Park werd in 1969 ingesteld en bestaat uit de voormalige plantages Washington en Slagbaai. Sinds de oprichting wordt het door Stinapa beschermd en beheerd als Nationaal Park. Het is het oudste en grootste park van de voormalige Nederlandse Antillen. Het is ook het Nationaal Park met de meest bedreigde, meest aangetaste en slechtst ontwikkelde vegetatie.

Op Bonaire is overbegrazing door ingevoerde (huis)dieren – behalve geiten ook schapen, ezels en varkens – een van de grootste bedreigingen voor het terrestrische ecosysteem. In het WSNP is de natuurlijke vegetatie door jarenlange overbegrazing volkomen verdwenen. Zelfs de er nu nog voorkomende agaven en zuilcactussen worden aangevreten en lopen gevaar. De door het verdwijnen van de vegetatie veroorzaakte erosie brengt ook schade toe aan de voorliggende beschermde koraalriffen.

Washington Slagbaai Park op Bonaire

In de bijna 50 jaren dat Stinapa het park ‘beschermt en beheert’ is het haar niet gelukt de enige echte bedreiging van de natuur in het park daadwerkelijk aan te pakken. Naast een aantal halfslachtige vangpogingen heeft Stinapa in het verleden zelfs geiten uitgezet ‘om het ras te verbeteren’.
Schattingen geven aan dat ongeveer de helft van het totale aantal geiten op Bonaire in het park rondloopt. Daarmee doet zich de vreemde situatie voor dat Stinapa behalve natuurbeschermer ook de grootste geitenhouder/eigenaar is van Bonaire.

Eind 2013/begin 2014 is Stinapa gestart met een officieel programma om het Slagbaai-deel van het park geitenvrij te maken. Dit programma heeft tot op heden een half miljoen gekost dat door Nederland werd geleverd. Het volgende half miljoentje komt er al weer aan. Er zijn echter op jaarbasis minder geiten weggevangen dan de natuurlijke aanwas. Hierdoor is de totale geitenpopulatie toegenomen in plaats van afgenomen.

Het geitenbestand in Washington is op historisch gegroeide gronden beduidend hoger dan in het Slagbaai-deel van het park. Bovengenoemd vangproject geldt alleen voor Slagbaai. Tot op heden zijn er in Washington door Stinapa helemaal geen geiten weggevangen vanwege vermeende, niet aanwezig zijnde, eigendoms- en graasrechten van derden. Bij gelegenheid worden er door de vermeende eigenaar enkele geiten weggevangen. Ook hier overtreft de natuurlijke aanwas het aantal weggevangen dieren en neemt de populatie dus toe.

Daadwerkelijke natuurbescherming is een ander verhaal.

Chris Schmitz,
Bonaire

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *