Ingezonden | Protestbrief tegen gevangenhouding van Arubaans politieke activist

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mr. M.M.E. Henriquez aan het woord.

Protestbrief tegen de gevangenhouding van de politieke activist, Francis Dijkhoff op 4.8.2017.

Opinie : Protestbrief aan Openbaar Ministerie van Aruba. Het Openbaar Ministerie van Aruba heeft slechts oog voor de bescherming van de politici van de regerende partij AVP.

Aan de Procureur-Generaal van Aruba
De heer mr. A. van Dam
De Hoofd-officier van Justitie,
De heer mr. E. Olthoff
De Commissaris van Politie
De heer mr. D. Richardson

Oranjestad, 10 Augustus 2017

Mw.mr. M.M.E. Henriquez, European Master’s Degree in
Human Rights and Democratization
Savaneta 109-D
Aruba
Tel: 5847263
Cell: 5608935
Mail: [email protected]

Betreft: ​Protestbrief tegen de onrechtmatige, willekeurige en arbitraire aanhouding en gevangenhouding van de heer Francis Dijkhoff op vrijdag, 4 Augustus 2017.

Geachte heren, mr. A.van Dam; mr. E. Olthoff en mr. D. Richardson,

Op vrijdag, 4 Augustus 2017 heeft mevrouw mr. Yolanda Pronk een brief gebracht naar de woning van de heer Francis Dijkhoff met het dringend verzoek om zich te melden bij een politie-bureau om zich over te geven, zodat hij kon worden aangehouden. De heer Francis Dijkhoff heeft aan dit verzoek van het Openbaar Ministerie van Aruba gevolg gegeven en hij werd op het politie-bureau te Santa Cruz aangehouden en in bewaring gesteld, zonder dat hem werd medegedeeld de reden van zijn aanhouding. Aan de heer Francis Dijkhoff werd medegedeeld dat, omdat hij zou hebben meegedaan bij de demonstraties in 2015, die gewelddadig waren geëindigd, het Openbaar Ministerie met het oog op een verhoogd risicio bij het indienen van de verkiezingslijsten op vrijdag, 4 Augustus 2017, uit voorzorg, over is gegaan tot zijn aanhouding ter bescherming van de politici van de regerende partij, AVP. Tevens werd aan de heer Francis Dijkhoff gemeld, dat hij zich moest onthouden om zich te begeven binnen een straal van 100 meter van iedere Minister of Parlamentarier van de regerende partij, AVP. De heer Francis Dijkhoff werd voor de rechter-commissaris gebracht, die zijn vrijlating per direct heeft gelast.

Als Advocaat voor de Mensenrechten protesteer ik ten stelligste tegen dit onrechtmatig, willekeurig en arbitrair, zonder enige wettelijke grondslag aanhouden en gevangenhouden van de heer Francis Dijkhoff om de politici van de regerende partij van de AVP te beschermen; het is overduidelijk dat mevrouw mr. Yolanda Pronk in opdracht van haar meester, de Minister-president van Aruba, mr. Mike Eman heeft gehandeld, waarbij het Openbaar Minister het grondwettelijk recht van Habeus Corpus van de heer Francis Dijkhoff heeft geschonden. Het Openbaar Ministerie heeft met het onrechtmatig, willekeurig en arbitrair aanhouden en gevangenhouden van de heer Francis Dijkhoff in strijd gehandeld met de artikelen 5; 6; 9;10; 11 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens juncto artikelen I.1; I.3; I.5; I.6 I.8; I.11; I.12 en I.13 van onze Constitutie .

Met het oog op de verkiezingscampagnes, waarbij de politici van alle politieke partijen zich overal bevinden, acht ik de eis van het Openbaar Ministerie van Aruba, dat de heer Francis Dijkhoff zich moet onthouden om zich te begeven binnen een straal van 100 meter afstand van de politici van de regerende partij, AVP op zichzelf belachelijk. Dit houdt in dat de heer Francis Dijkhoff huisarrest heeft zonder dat hij verdacht wordt van een strafbaar feit en dat hij zich slechts op bepaalde plaatsen mag begeven.

De vraag rijst waarom dezelfde eisen die aan de heer Francis Dijkhoff worden gesteld niet worden gevorderd van die personen, die veelvuldig de politici van de grootste oppositie-partij, MEP bedreigen. Ook hier ziet men dat het Openbaar Ministerie van Aruba slechts oog heeft voor de bescherming van de politici van de regerende partij, AVP, terwijl dezelfde protectie aan andere burgers van Aruba wordt onthouden, zoals ondergetekende zelf aan den lijve heeft ondervonden, toen zij een aangifte heeft gedaan bij het Openbaar Ministerie wegens difamatie en opruïing tegen haar persoon in opdracht van Minister-president, mr. Mike Eman; het Openbaar Ministerie van Aruba weigerde actie te ondernemen tegen de desbetreffende persoon.

Inmiddels heeft heel Aruba kennis kunnen nemen van deze onfrisse zaak, gepleegd door de aankomende officier van Justitie, mevrouw mr. Yolanda Pronk, van wie heel Aruba bekend is met haar dubieus persoonlijk gedrag. De oude moeder van de heer Francis Dijkhoff heeft in een dramatisch betoog voor de radio gepleit, dat het Openbaar Ministerie van Aruba haar zoon niet langer op onrechtmatige en willekeurige wijze zal behandelen; de emoties werden haar teveel en zij stortte in en begon te huilen tijdens de radio-uitzending, hetgeen een enorme impact heeft gehad op de Arubaanse lusiteraars. Geen ouder op Aruba dient zich gedwongen te voelen om voor de radio haar kind te verdedigen, die zonder grondwettelijke redenen en op willekeurige wijze en op arbitraire gronden gevangen wordt gehouden. Arubanen hebben een sterk gevoel voor onrechtvaardigheid en de woede onder een groot deel van de bevolking tegen het Openbaar Ministerie is met deze actie nog verder gegroeid.

Eerder in de week voorafaangaande aan de aanhouding van de heer Francis Dijkhoff werden de politieke activisten van Groep 7, waaronder de heer Francis Dijkhoff, door de politie geïntimideerd toen zij, gebruikmakend van hun grondwettelijk recht tot demonstreren, werden verzocht om hun identiteitspapieren te tonen aan de politie, op straffe van aanhouding. De heren Rocky Kelly; Bobby de Kort; Michael Williams en Francis Dijkhoff staan jaren bekend als politieke activisten tegen de corrupte regering van Minister-president, Mike Eman en om hen te vragen zichzelf te identificeren op straffe van aanhouding is een vorm van intimidatie, die ondergetekende ten stelligste verwerpt.

Ondergetekende heeft in het verleden de regering van Aruba aangeklaagd bij de internationale organisaties wegens schending van de fundamentele vrijheden, gegarandeerd door onze Constitutie en de internationale verdragen, waaraan Aruba zich heeft verbonden. In een aantal gevallen heeft ondergetekende direct Amnesty International aangeschreven en zij heeft direct antwoord gekregen op haar verzoek, maar het was op dat moment niet meer nodig dat Amnesty International een internationaal alert hoefde uit te vaardigen, waarbij Aruba dan zich onder de landen gaat bevinden, die politieke gevangenen op onrechtmatige, willekeurige en arbitraire gronden gevangen houdt. Indien zich een dergelijke aahouding wederom plaatsvindt, dan zal ondergetekende direct actie ondernemen.

Tenslotte stel ik vast dat indien het Openbaar Ministerie met de aanhouding van de heer Francis Dijkhoff geweld wil voorkomen tijdens de komende verkiezingen en preventief wenst op te treden, met het aanhouden van onschuldige personen op onrechtmatige, willekeurige en arbitraire gronden juist het tegenovergestelde wordt bereikt.

Hoogachtend,

Mw. Mr. Maria Magdalena Edwina Henriquez, Internationaal Advocaat voor de Mensenrechten
en Democratisering
Savaneta 109-D
Tel: 00- 297- 5847263
Cell: 00-297- 5608935
Mailto: [email protected]

c.c.​Koninkrijksregering
​Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties
​Gouverneur van Aruba
​Parlement van Aruba
Arubaanse regering

Een Reactie op “Ingezonden | Protestbrief tegen gevangenhouding van Arubaans politieke activist

  1. Dus op Aruba is er ook een schrikbewind aan de macht als de bevolking nu niet in opstand komt tegen deze situatie zal dit later veel erger worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *