Ingezonden | VMSC: Inspecteur zou beter moeten weten

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Vereniging Medisch Specialisten Curaçao aan het woord.

Het bestuur van de Vereniging van Medisch Specialisten Curaçao heeft de ophef rond de opschorting van de toelating van collega Sonja Faries in het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) nauwlettend gevolgd en keurt het handelen van de heer Huurman, inspecteur-generaal én inspecteur, in dezen volledig af.
In een krantenbericht van 13 november 2018 heeft Huurman terecht aangegeven dat het niet de Inspectie is die maatregelen heeft getroffen tegen Faries. Huurman laat echter na te vermelden dat hij zich zeer nadrukkelijk met de zaak bemoeit, en in dit geval niet alleen als bewaker van kwaliteit van zorg. Meerdere malen heeft Huurman collega Faries bedreigd door te stellen dat indien zij zich niet houdt aan de aanbevelingen van het auditrapport, hij naar de media zou stappen. Ook had hij een concept-maatregel/instructie klaar in de hand tijdens een vergadering met de Raad van Bestuur van het Sehos en collega Faries. Klaarblijkelijk kon Huurman zich op enig moment niet meer inhouden en heeft een artikel in het Antilliaans Dagblad van 9 november 2018 laten plaatsen. In dit artikel heeft Huurman zich uitermate negatief uitgelaten jegens collega Faries en haar behandelingsaanpak van kinderen met diabetes. Dit was nog voordat door de Raad van Bestuur van het Sehos enig besluit genomen was naar aanleiding van de conclusies van het auditrapport.
Opmerkelijk is dat Huurman zich bij herhaling beroept op meldingen en onderzoeken die zijn gedaan en welke legitiem zouden zijn; Huurman kan echter onmogelijk deze onderzoeken en meldingen zorgvuldig hebben geanalyseerd, want dan zou gebleken zijn dat deze onderzoeken allemaal gebukt gaan onder procedurele en inhoudelijke manco’s en de toets van zorgvuldigheid en een behoorlijk wetenschappelijk niveau niet kunnen doorstaan.
De hetze tegen collega Faries is begonnen met een onderzoek van een geneeskundestudent eind 2017, tijdens welk onderzoek een analyse is gedaan over een tijdvak van drie (3) jaar en alle patiënten gezamenlijk zijn beschouwd als één homogene onderzoeksgroep, hetgeen volstrekt onjuist is. Op geen enkele wijze is gecorrigeerd voor verstorende variabelen en de coassistente komt daarom tot de verkeerde conclusie dat slechts 7 procent van de kinderen met diabetes goed is ingesteld. Gecorrigeerd voor bedoelde confounding factors komt een her-analyse van de door de coassistente gebruikte getallen uit tot 33 procent goed ingestelde kinderen, welk cijfer overeenkomt met die uit studies in de Verenigde Staten en Engeland. Deze her-analyse is inmiddels in het bezit van Huurman.
Het is op dit quasi-onderzoek dat een Nederlands diabetesverpleegkundige, samen met een internist-endocrinologe, heeft voortgeborduurd en bij de Raad van Bestuur van het Sehos en de Inspectie een klacht tegen Faries heeft ingediend, als dat er sprake zou zijn van ernstig verwijtbaar handelen door Faries. In de klacht van de diabetesverpleegkundige en de internist-endocrinologe worden verhalen van kinderen met diabetes en hun ouders opgeschreven die grotendeels verzonnen zijn en niet op waarheid berusten; de reacties in de media van deze ouders spreken ondertussen voor zich.
De Raad van Bestuur van het Sehos heeft gezien de commotie besloten tot een onderzoek door twee externe auditoren. Deze onderzoekers hebben zich echter niet gehouden aan de (minimum)eisen van zo’n audit. Zo is onder meer aan Faries geen kans tot wederhoor gegeven, hebben de auditoren zeer selectief met derden gesproken, worden de door deze personen geuite ‘twijfels’ en ‘breed gedragen gevoelens’ als onderbouwing van hun conclusies door de auditoren gebruikt, terwijl zonder enig onderzoek van relevante casus en dossiers op het gebied van de endocrinologie op uiterst suggestieve wijze een verbetertraject wordt aanbevolen.
Als de inspecteur(-generaal) diep in zijn hart kijkt, zou hij moeten toegeven dat zowel het onderzoek van de coassistente als het rapport van de twee externe auditoren methodologisch onjuist tot stand is gekomen en de conclusies niet gedragen worden door de inhoud c.q. het kwaliteitsonderzoek. De melding van de diabetesverpleegkundige en de internist-endocrinologe gaat uit van aperte onwaarheden en een nulmeting die geen stand kan houden.
Het zou de inspecteur(-generaal) daarom sieren als hij bedoelde onderzoeken en meldingen diepgaand onderzoekt in plaats van een mediacampagne aan te zwengelen. De Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) staat er altijd voor open om te praten met eenieder en samen te werken aan verbetering – waar nodig – in de medisch specialistische zorg op Curaçao. Zij zal zich van verdere discussie in de media onthouden, aangezien hiermee geen zinvolle oplossingen tot stand komen. Wel wordt erop gewezen dat ter bescherming van het recht van elke beroepsbeoefenaar als ultimum refugium er nog altijd het Medisch Tuchtcollege is, maar dat Huurman zich deze plek niet kan toe-eigenen.
VMSC,
Curaçao

3 Reacties op “Ingezonden | VMSC: Inspecteur zou beter moeten weten

 1. Dus als ik het goed begrijp is het in werkelijkheid niet 93 % van de kinderen die verkeerd zijn ingesteld, maar ‘slechts’ 67 % ?
  En dat vindt het VMSC kennelijk volstrekt normaal en geheel acceptabel ?

  Wil men hiermee beweren dat het vrijwel onmogelijk is om kinderen (en wellicht volwassenen) goed in te stellen ?
  Het VMSC heeft zoiets als ‘zet het doel maar laag genoeg, dan is er altijd een kans dat je er aan gaat voldoen’.

  En ondertussen blijven de specialisten maar consulten declareren voor het doorgeven van een uitslag van een lab onderzoek. Is het lab onderzoek nog niet compleet ? Geen probleem, dan declareren we gewoon nog een keer een extra consult. Als er iets wel fraude is dan is het dat wel.

 2. In plaats van het geheel objectief te beoordelen, zoals een Inspecteur en vooral een Inspecteur-Generaal betaamd, gebruikt Huurman weer zijn favoriete formule, “het mediagerecht”, door beschuldigingen t.a.v. een arts (specialist) onder de aandacht van de media te vestigen. In plaats van ‘zijn verhaal’ op de juiste wijze te onderbouwen en wet en regelgeving toe te passen kies hij wederom voor trial by media, nog voordat vast is komen te staan dat er iets ongeoorloofd heeft plaatsgevonden. Heeft Huurman ooit gehoord van Farmacogenetica? Wij wonen in een rechtstaat. Het is het gedrag van mensen als Huurman dat bijdraagt aan het imago van ‘Bananenrepubliek’. De gezondheidszorg op Curaçao kampt met een groot scala aan problemen. Misschien is het tijd om Huurman permanent bij de milieudienst te plaatsen en nieuwe Inspecteurs gezondheidszorg te benoemen. Ook zou Sehos de procedures voor begeleiding en evaluatie van onderzoek door coassistenten moeten aanscherpen.

 3. Dat de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao dit schrijft verbaast me niets, nl hun koninkrijkjes verdedigen ook voor de niet naar international maatstaven functionerende zo genaamde specialisten. Specialisten die als god denken te kunnen werken en misbruik maken van het traditionele ontzag van de bevolking voor doktoren , echter onbeschoft en kwaad worden op mondige patiënten en de balk in hun eigen ogen niet zien en niet tegen kritiek kunnen. Gezien hun handelen waar helaas de goede onder moeten lijden zou je kunnen stellen dat die personen elders wegens hun falen niet aan de bak komen en dus hier om hun positie te kunnen handhaven flink van zich aftrappen en alles daarvoor uit de kast halen. Het zou de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao hand in eigen boezem steken en sieren zich niet met onafhankelijke onderzoekers te bemoeien doch accepteren dat er kaf onder het koren zit, Er zijn goede en slechte auto monteurs , de goede drijven boven en de slechte gaan failliet, helaas is de keuze van de patiënt niet vrij om de slechte te laten vallen en blijf je in deze kleine gemeenschap afhankelijk van deze oncontroleerbare organisatie , dus moet de inspecteur generaal wel stappen ondernemen en ja waar gehakt wordt vallen spaanders en is het zaak dit grondig uit te zoeken daar er teveel ongelukken gebeuren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *