Ingezonden: Zware jongens op de weegschaal

Lezers Schrijven


Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curaçao?
Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN

Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten.
De redactie van de Knipselkrant Curaçao is niet verantwoordelijk voor de inhoud.
Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal inhouden worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we ” ELDON ‘PEPPIE’ SULVARAN ” aan het woord…………..

Advertentie

DE ORDE van Advocaten acht mij schuldig aan inbreuk op de eer en stand van advocaten. Wat daar mee bedoeld wordt is mij niet geheel duidelijk. In dezen staan hogere belangen op het spel. Zo eenvoudig ligt de zaak dus niet. Het zijn geen insinuaties, maar inderdaad regelrechte, ernstige beschuldigingen, die ik met feiten en documenten kan staven.

In dit laatste is echter vreemd genoeg ook de Orde niet geinteresseerd. Het belang van traditionele regels en relaties weegt niet op tegen het belang van vrijheid van meningsuiting en zeker niet tegen het belang van een open discussie over belangrijke en principiële onderwerpen. Mooie woorden voor wetsovertreding bestaan er nu eenmaal niet. Mijn uitspraken zijn hard, maar wel zakelijk en gebaseerd op de waarheid.

De door mij genoemde feiten zijn feiten waarvoor elk willekeurig ander persoon onmiddellijk zou worden vervolgd. Kennelijk zou deze Orde graag zien dat deze zaken in onderonsjes binnenskamers zouden worden afgehandeld. De justitie op Curaçao is echter geen clubje van juristen en is van ons allemaal op deze rots.

In een (echte) democratie is vooral een multi perspectivistische kijk op belangen en waarden van groot belang. Pluralisme erkent dat mensen het nooit met elkaar eens worden of zullen worden. Omdat er niets is dat iedereen tevreden stelt, is er de wet. Maar dan wel voor iedereen. Dat is de grondslag van de rechtsstaat.

De vragen zijn omvattender. De bespreking wordt echter belemmerd doordat zij wordt afgeschermd of genegeerd of door zoals hier een beroep te doen op een of andere duistere eer of stand. Het is een collectieve taak en verantwoordelijkheid om waarden die ondergeschikt zijn aan principes niet te laten prevaleren. Er bestaat een nauwe samenwerking tussen de ernst van de misstand en de kritiek daarop.

Het handelen van zowel de rechter(s) in kwestie als de corrupte Tromp heeft voor hen het risico geschapen dat de feiten tegen hen zouden worden gebruikt en ook zijn gebruikt. Mijn loyaliteit ligt zeker niet bij een of andere eer of stand, wat deze middeleeuwse nonsens ook moge betekenen, maar bij de mensen uit wier midden ik kom.

Ik beschouw het als een van mijn belangrijkste taken om erop toe te zien dat wet en recht niet alleen voor hen gelding heeft. Bij wetsovertreding onder kap van de overheid zal ik altijd hard uithalen. Een eventuele onrechtvaardige straf neem ik op de koop toe. Ik heb rust met mijzelf omdat ik geen hypocriet ben die alleen binnenskamers kritiek levert om niet in aanraking te komen met bepaalde instanties of mensen.

Als advocatenkantoor zijn wij in alle opzichten onafhankelijk, zoals het een goede advocaat betaamt. Het heilloze geklaag dat ik als advocaat krachttermen zou hebben gebruikt is eigenlijk te gek voor woorden. Voor degenen die vinden dat deze zaak om aanzien van personen en instituten gaat boven principes, heb ik bovendien zeer slecht nieuws.

De volgende keer als dit soort dingen weer gebeuren zal ik nog harder uithalen, omdat men dan immers de les niet heeft geleerd. Zij dus verzekerd dat ik bij normschendingen en wetsovertredingen onder kap van de overheid, hard zal uithalen, wie daar ook bij betrokken moge zijn, ook als anderen vanwege hun beweerde eer of stand niet bereid zijn dat te doen. Als ik daarvoor bestraft moet worden, dan zij het zo. Die prijs betaal ik dan graag.

Uit de weg gaan voor onrechtvaardigheid is bij mij geen reële optie. En aan het verder creëren van een samenleving waar ‘some people are more equal than others’ doen wij dus al helemaal niet mee. Zoveel moet ondertussen wel duidelijk zijn.

ELDON ‘PEPPIE’ SULVARAN

Bron; Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *