Instrumenten ontwikkelen om sneller in te grijpen bij wanbeleid

PAIS-Side-LogoWILLEMSTAD — Het proces om te komen tot het financieel aansprakelijk stellen van ministers bij wanbeleid is een lange weg, die volgens de politieke partij Pais ingekort moet worden.
Dit de partij in een reactie op een advies van de Raad van Advies (RvA) inzake een motie van eerder dit jaar, ingediend door de Pais-fractie, waarin er bij het adviesorgaan op werd aangedrongen om met aanbevelingen te komen om ministers, die zich schuldig maken aan wanbeleid, aan te kunnen pakken.

Op 17 januari van dit jaar werd een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht de Raad om advies te vragen over alle mogelijkheden die het Wetboek van Strafrecht, het Burgerlijk Wetboek en de principes van deugdelijk bestuur (good governance) bieden om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen, indien er sprake is van wanbeleid.
Uit het advies van de RvA blijkt dat het aansprakelijk stellen van één of meerdere ministers in de eerste plaats een taak van het parlement is.

Pais-leider Alex Rosaria omschrijft in een eerste reactie het advies van de RvA als teleurstellend. Er worden, naar zijn mening, weinig concrete aanbevelingen gedaan om de aansprakelijkheidsregels aan te sterken, wat volgens hem de hoofdmoot had moeten zijn van het advies.
Pais stelt meer in instrumenten te geloven, waarmee snel ingegrepen kan worden om te voorkomen dat het land achteraf geconfronteerd wordt met enorme financiële tekorten, zoals nu het geval is, aldus Rosaria.

“De Algemene Rekenkamer meldt bijvoorbeeld op haar website dat een minister het interne accountantsbureau van de overheid geen toegang heeft verleend tot zijn ministerie, waardoor het proces van controle en verantwoording afleggen enorm wordt vertraagd.
Daarnaast wijst de praktijk uit dat niet alle ministers het vragenrecht van de Staten respecteren.
Het aantal brieven dat onbeantwoord blijft is niet gering.
Wij zijn van mening, vooral na het lezen van het advies van de Raad van Advies, dat de regering instrumenten moet ontwikkelen ter versterking van het financieel beheer van het land, waardoor het makkelijker wordt om tijdig in te grijpen indien er sprake is van financieel wanbeheer”

, merkt de Pais-leider op.

Pais is van mening dat er heldere en duidelijke regels moeten komen, waarbij ook aan ambtenaren een grote mate van verantwoordelijkheid wordt opgelegd.

“Het moet niet meer mogelijk zijn dat een ambtenaar onder druk van de minister bepaalde overeenkomsten sluit, die enorme financiële gevolgen hebben voor het land, terwijl deze overeenkomsten niet wenselijk zijn.”

De partij hoopt dat de Financiën-minister binnenkort een regeling van financieel beheer bij de Staten indient en ook uitvoering geeft aan de reeds eerder aangenomen motie om een openbaar register in te stellen, waarmee openbaar wordt gemaakt welke ambtenaren bevoegd zijn om privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan.
Met de instelling van een dergelijk register zijn alle overeenkomsten die onbevoegd zijn aangegaan nietig en kunnen burgers ook enigszins controle uitoefenen op de manier waarop invulling wordt gegeven aan het financieel beheer van het land.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *