Kleur bekennen

Peter-RijpkemaProfessor Peter Rijpkema is onlangs toch berispt voor zijn onzorgvuldig optreden inzake het niet vermelden van medeauteurs in een bestaand leerboek dat hij bewerkte. Hij is hoogleraar Algemene Rechtsleer aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.


Hoogleraar Rijpkema en het Koninkrijk
Het is met Rijpkema net zo als met 200 jaar Koninkrijk vieren. Rijpkema werkte in Aruba en in Neder-land. Men verwachtte gesjoemel in de West, zo kon worden vastgesteld uit menige reactie. Waarom deze onbeschaafde gemeenplaats? In het Caribisch deel van het Koninkrijk is soms óók sprake van gesjoemel. Gesjoemel komt echter pas echt tot bloei in het moederland. Nederland ligt ruim op kop in fraudezaken, zelfverrijking, witwassen, ondeugdelijk bestuur en het uiten van onwaarheden op ruime schaal. Maar zand erover toch? Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als het in Nederland gebeurt, dan is er altijd een correct excuus bij de hand (zie de banken, (ziektekosten)verzekeraars met slechte producten en zo meer). Dus een hoogleraar die zich verzekert van een hoge(re) plaats in de academische rangorde doet alleen wat van hem verwacht wordt. Het proefschrift van Rijpkema was over hoe hij dacht dat te doen glashelder.

Opblazen Koninkrijk door Nederland
Net zo helder als Rijpkema’s proefschrift is over het welbegrepen eigen belang, waren de vele voor-stellen van de VVD voor een onbevangen onderscheid tussen Europees Nederlandse burgers en die afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk, eigenlijk een eerste klas en toeristenklas Konink-rijk. Toelatingseisen voor Caribische Nederlanders, inreisverboden, toegangsweigeringen en nu apar-te paspoorten met een kleurtje om het onderscheid terstond vast te kunnen stellen. Tweehonderd-jaar Koninkrijk vieren is een plezante farce. We vieren een feest waar de rest van het Koninkrijk niet bij hoort, als we de vele criticasters mogen geloven. We kunnen de West missen als kiespijn. Weg met dat deel van het Koninkrijk, liever gisteren dan vandaag. Valt ook het ondermaatse Nederlandse bestuur in de BES-eilanden niet meer op.

Wat zou het ideaal zijn als alleen de overheid er nog was, maar de bevolking niet meer, zeker nu de Nederlandse kredietwaardigheid (de triple A-status) is verlaagd naar AA-plus. In één keer zou Neder-land de staatsschuld kunnen aflossen en hoefde zich ook geen zorgen meer te maken over polderji-hadisten, dure ouderen en de nog steil stijgende werkloosheid.

Politieke retoriek en ‘samen voor ons eigen’
In Nederland wordt meeslepend rechtschapen gesjoemeld door de bestuurders en academische eli-tes. Maar net zo als Gordon van de prins geen kwaad weet, terwijl hij een Chinese burger voor schut zette tijdens een televisie uitzending, ontkent een ieder die botte opmerkingen maakt dat hij iets verkeerds in de zin had. Dat geldt ook voor Jack Spijkerman die zich permitteerde tegenover de uit Suriname afkomstige verslaggever Humberto Tan te zeggen dat hij dom was en ook nog donker. Weinig inzicht in de gevolgen van het eigen handelen en geen ruimte voor introspectie. Maar wat valt er te verwachten van dergelijke kortzichtige en bot optredende personen zoals Gordon, of gelijk-gestemden die ten koste van de uitzonderlijke medemens ons denken te moeten ‘vermaken’?

“Falta di respet”
Van een parlementariër verwacht men toch een betamelijker optreden. Bosman wil alleen een dis-cussie beginnen, zegt hij onschuldig. Waarover en waarom zolang is oninzichtelijk én lijkt een fraai verpakte leugen. Premier Rutte horen wij zeggen: “Tweehonderd jaar Koninkrijk vieren is niet in ons belang als het Koninkrijk groter is dan Nederland”. Hij gaf aan dat onafhankelijkheid wel telefonisch geregeld kon worden bij zijn laatste reis naar de West. Een goed verstaander…………. “Vertrouwen is goed, controle is beter”, zei de notoire Sovjet-dictator Jozef Stalin ooit. De Nederlandse regering en veiligheidsdienst controleren alles en iedereen in het Koninkrijk en daarbuiten. Immers iedereen is een potentiële fraudeur (behalve – in theorie- de Hollandse bestuurders). Een kleiner Koninkrijk is veel eenvoudiger en goedkoper te controleren!

Fouten maken we allemaal, het zou een wereld van verschil maken als onze landsbestuurders daar ook naar zouden handelen en ook ruimhartig zouden toegeven als zij zelf fout waren. Blunders kun-nen door de burgers van het Koninkrijk niet langer worden getolereerd. Tweehonderd jaar Koninkrijk vieren moet ook wezenlijk over het gehele Koninkrijk gaan of Nederland moet duidelijk zijn over de reikwijdte van het Koninkrijk. De VDD moet beter de schijn ophouden dat er nog in het Koninkrijk wordt geloofd en dat het groter en gevarieerder is, dan alleen Nederland. Dus meneer Bosman, gas terugnemen en u houden aan de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. Een goede oefening voor Europese Nederlanders lijkt ons. Het tonen van respect dient ook van Neder-landse kant te komen.

Louise Fresco zei het heel mooi in het NRC-Handelsblad van 20 november 2013. “Wat we nodig heb-ben is niet meer controle, maar een omslag naar een cultuur waarin fouten maken en het openlijk toegeven ervan normaal zijn. Het institutionaliseren van wantrouwen is de foute weg.”

©2013 Renée van Aller en John de Vries

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *