Kliphakken nieuw ziekenhuis kost 3 miljoen dollar

Het kliphakken op het terrein waar het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda zal worden gebouwd. In totaal zal er zo’n 21.000 kubieke meter klip worden gehakt.

Het kliphakken op het terrein waar het nieuwe ziekenhuis in Otrobanda zal worden gebouwd. In totaal zal er zo’n 21.000 kubieke meter klip worden gehakt.

WILLEMSTAD — Het kliphakken voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis te Otrobanda valt duurder uit dan oorspronkelijk was gebudgetteerd.

In de eerste voortgangsrapportage over de bouw van Hospital Nobo Otrobanda (HNO), die minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) naar de Staten heeft gestuurd, staat dat er uiteindelijk een bedrag van 3 miljoen dollar gemoeid is met deze fase van het traject.

Dat het hakken van het gesteente duurder uitvalt heeft alles te maken met het feit dat er meer klip gehakt moet worden dan oorspronkelijk was gepland. Het terrein aan de Pater Euwensweg richting Colon loopt ongeveer zeven meter op met klip. In eerste instantie was men ervan uitgegaan dat HNO tot aan de Pater Euwensweg zou reiken, maar toen het niet mogelijk bleek om met de eigenaren van vier panden aan deze weg tot overeenstemming te komen, werd besloten dat het nieuwe ziekenhuis richting Colon zou opschuiven. Dit heeft als gevolg dat er nu meer klip gehakt moet worden.

In totaal zal er zo’n 21.000 kubieke meter klip moeten worden verwijderd. Volgens de overheid komt dit neer op 2000 vrachtwagenladingen. De te verwijderen klip zal in twee fasen van respectievelijk 14.000 en 7.000 kubieke meter worden verwijderd. Het zal vervolgens worden gecrushed en teruggebracht om als funderings- en opvulmateriaal te worden gebruikt. De overheid rekent in de voortgangsrapportage uit dat de kliphak-werkzaamheden zo’n 3 miljoen dollar zullen kosten. Dit bedrag past volgens de regering binnen de business case die voor het project is opgesteld.

Het is de bedoeling dat de eerste fase van het hakken tot augustus zal duren. Om de overlast voor de omgeving zoveeI mogelijk te beperken zijn de werktijden aangepast aan de schooltijden van de St. Jozefschool. Verder zijn er op verzoek van de omwonenden stofschermen geplaatst. Usona, trekker van het project, staat in nauw contact met omwonenden en schoolbestuur om de overlast tot een minimum te beperken en zonodig aanvullende maatregelen te nemen.

Planning

De oplevering van het nieuwe ziekenhuis staat gepland voor 31 december 2016. Het is de bedoeling dat het ziekenhuis in 2017 operationeel zal zijn. Om dit te kunnen realiseren is er een ambitieus programma opgesteld. Dit gaat ervan uit dat in juni van dit jaar met de sloop van Colon zal worden gestart. Voor de bouw van HNO is het slopen van de zuidvleugel van winkelcentrum Colon vereist. Deze maand zullen ramen, kozijnen en dak worden verwijderd, de zogenoemde ontmanteling. Voor juli staat het neerhalen van het gebouw op de agenda.

In september kan worden begonnen met de bouw van de keerwand en het storten van een deel van de betonnen vloer van circa 6500 vierkante meter. Overigens is pas vanaf dit moment een bouwvergunning vereist. De bouwwerkzaamheden zullen gefaseerd worden uitgevoerd, zodat eventuele overlast voor de omgeving tot een minimum wordt beperkt.

“Zo ging de bouwplanning aanvankelijk uit van een bouw van zuid naar noord over de volle breedte van het terrein. In overleg met het bouwconsortium is echter besloten de bouwvolgorde te wijzigen, zodat nu van west naar oost gebouwd zal worden. Op deze wijze kan bijvoorbeeld de beperkte toegankelijkheid van/via de Hamelbergweg in het verkeerscirculatieplan met ongeveer een jaar worden verkort.”

Verder is het de bedoeling dat zoveel mogelijk jongeren bij de bouwwerkzaamheden zullen worden betrokken. In de rapportage staat dat hiervoor al gesprekken zijn gevoerd tussen aannemersbedrijf Ballast Nedam en twee stichtingen die jongeren begeleiden en opleiden.

De rapportage vloeit voort uit een motie die in oktober 2013 door de Staten werd aangenomen. De regering moet om de drie maanden verslag doen over de voortgang van de bouwwerkzaamheden voor HNO aan de Staten.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *