Korpodeko niet eigenaar van DAE

logo-daeWillemstad – Ontwikkelingsbank Korpodeko hecht eraan duidelijk te maken dat zij geen ‘economisch eigenaar’ was of is van Dutch Antilles Express (DAE).

Advertentie

Zo laat advocaat Robert Bottse in reactie op het artikel ‘Schuld DAE ruim 65 mln.’ over het faillissement van DAE in het Antilliaans Dagblad van 12 november weten. In deze schuld zitten volgens de curator nog niet de vorderingen van de financiers Girobank en Korpodeko. Het feit dat Korpodeko financier en tevens pandhouder met stemrecht op de aandelen van DAE is, ligt kennelijk ten grondslag aan de onjuiste en onterechte gedachte dat Korpodeko de ‘economisch eigenaar’ is van de aandelen van DAE. Aldus Bottse. ,,Als pandhouder is Korpodeko geen juridisch of economisch eigenaar van de aandelen, maar slechts bevoegd om de aandelen van DAE te verkopen indien DAE haar verplichtingen uit hoofde van de lening niet nakomt. De opbrengst van een dergelijke verkoop kan dan in mindering worden gebracht van de schuld van DAE aan Korpodeko.” In die zin is de waarde in het economisch verkeer van de aandelen DAE van belang voor Korpodeko, maar dat maakt Korpodeko nog geen economisch eigenaar van de aandelen. Het stemrecht van de ontwikkelingsbank reikt bovendien niet verder dan ter bescherming van haar belangen als kredietverstrekker. ,,Korpodeko heeft nimmer haar stemrecht uitgeoefend als ware zij ‘eigenaar’, economisch of juridisch, van de aandelen van DAE.” Kortom, aldus de jurist Bottse, er is geen enkele aanleiding om te constateren dat Korpodeko als economisch eigenaar van de aandelen van DAE is of was aan te merken. ,,De verwijzing naar ‘economisch eigendom’ is daarom verwarrend en kan bij de lezers de indruk wekken dat Korpodeko de grenzen van haar dienstverlening heeft overschreden en op een of andere wijze DAE ‘in haar greep’ heeft gehad.” De ontwikkelingsbank wenst te benadrukken dat dit geenszins het geval is geweest en dat de relatie tussen Korpodeko en DAE er altijd een is geweest van kredietverstrekker/ kredietnemer.

Begrip heeft een fiscale achtergrond
Het begrip economische eigendom komt niet in het Burgerlijk Wetboek niet voor. Het begrip economische eigendom heeft een fiscale achtergrond. Kort gezegd wordt in de fiscaliteit met het begrip economische eigendom bedoeld: de situatie waarbij op grond van een overeenkomst tussen een juridisch eigenaar, zoals een aandeelhouder van aandelen, en een derde wordt afgesproken dat alle rechten en plichten ten aanzien van een bepaald vermogensbestanddeel, zoals bijvoorbeeld aandelen, en daarmee het volledige risico van waardevermindering of -vermeerdering zoveel mogelijk aan de derde (de economisch eigenaar) toekomen. Zo’n situatie/relatie bestaat er niet met betrekking tot Dutch Antilles Express, dat op 30 augustus failliet werd verklaard. De raadsman van het advocatenkantoor HBN Law: ,,Korpodeko is een buiten de onderneming van DAE staande kredietverstrekker. Korpodeko heeft tot zekerheid voor de terugbetaling van de aan DAE verstrekte lening onder andere een pandrecht op de aandelen van DAE verkregen.” Bij de vestiging van een pandrecht op aandelen is het mogelijk dat het stemrecht op de aandelen aan de pandhouder toekomt. Korpodeko heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt en heeft bij de vestiging van het pandrecht op de aandelen van DAE het stemrecht op de aandelen verkregen. Bottse: ,,Korpodeko heeft echter nimmer als voorwaarde voor de kredietverstrekking bedongen dat zij het economisch eigendom van de aandelen DAE moest verkrijgen.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *