KPMG | Statement KPMG DC in verband met uitzending EenVandaag

Statement in Dutch for Dutch television channel

Statement in Dutch for Dutch television channel

KPMG in de Dutch Caribbean (KPMG DC) wijst de nieuwe serie vragen van het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) wederom van de hand. KPMG DC reageerde reeds in maart 2016 op de eerste reeks vragen van Tweede Kamerlid Van Raak en benadrukt hierbij nogmaals dat het voor KPMG DC niet gebruikelijk is om in het openbaar inhoudelijk op vragen over een cliënt te reageren.

Echter, vanwege de aard van enkele van de vragen voelen wij ons wederom gedwongen een openbare verklaring te geven, met dien verstande dat KPMG DC te allen tijde handelt conform de regels, die van kracht zijn binnen de accountancy wereld. Tot slot verklaart KPMG DC wederom dat zij de gesuggereerde verbanden gelegd door Van Raak tussen KPMG en de onderwereld op de voormalige Antilliaanse eilanden, volledig van de hand wijst.

Vooropgesteld wordt dat KPMG in de Dutch Caribbean (KPMG DC) in het kader van de voor accountants geldende professionele standaarden, alsmede interne richtlijnen, in beginsel geen inhoudelijke vragen beantwoord over cliënten. Echter, met instemming van UTS N.V. kunnen wij u het volgende meedelen.

Waarom worden de jaarrekeningen van UTS geheim gehouden…?

UTS heeft aangegeven dat deze informatie niet klopt. UTS heeft conform haar statuten en de Code Corporate Governance op Curaçao een audit commissie in het leven geroepen, die onder andere toezicht houdt op het bestuur ten aanzien van financiële informatieverschaffing door de vennootschap.

De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekeningen goedgekeurd en deze ter goedkeuring gezonden naar de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Wij merken op dat er op Curaçao – in tegenstelling tot Nederland geen deponeringsplicht geldt voor de jaarrekening bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Bij een grote N.V., zoals UTS, dient de vennootschap ter harer kantore conform de Curaçaose wetgeving de jaarrekening wel ter inzage te leggen voor belanghebbenden. Hetgeen ook frequent gebeurt.

Verder is het belangrijk te melden dat de neutrale Stichting OverheidsAccountants Bureau (SOAB) de goedgekeurde UTS-jaarrekeningen ontvangt ter evaluatie en over haar bevindingen direct rapporteert aan de Minister van Financiën (die geen portefeuillehouder is van UTS). Waarom heeft de raad van commissarissen van UTS de jaarrekeningen van UTS vanaf 2011 nog steeds niet goed gekeurd…?

UTS heeft KPMG DC bericht deze informatie onjuist is, daar de jaarrekeningen door de Raad van Commissarissen tot en met het fiscale jaar 2015 zijn goedgekeurd.

Heeft KPMG financiële belangen in UTS…?

KPMG DC is gehouden de professionele standaarden, die gelden voor alle accountants, alsmede de interne richtlijnen van KPMG International na te leven. Blijkens deze richtlijnen en standaarden is het niet toegestaan om enig financieel belang te hebben in een audit cliënt.

KPMG heeft dan ook geen enkel financieel belang in UTS.

Sinds wanneer levert KPMG strategische, financiële, fiscale en management adviezen aan UTS…?

UTS is een belangrijke klant van KPMG DC, waarbij in het verleden verschillende advieswerkzaamheden werden geleverd.

Sinds het moment dat KPMG DC de controlewerkzaamheden voor UTS verricht, is de dienstverlening aan UTS onderworpen aan de professionele standaarden van onze accountants. Dit houdt in dat er beperkingen zijn voor wat betreft het verlenen van diensten aan een controle-cliënt, welke gerespecteerd worden.

Voor zover het werkzaamheden zijn, die niet onder de voormelde beperkingen vallen, merken wij op dat de Raad van Commissarissen van UTS aan de niet-controle opdrachten aan KPMG DC haar uitdrukkelijke toestemming dient te verlenen.

Bron: KMPG

Dossier Gokken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *