Landsbesluit kan worden vernietigd’

Willemstad – Het is niet onmogelijk het Landsbesluit ter ontbinding van de Staten dat door de gouverneur is ondertekend, te vernietigen.

Dat staat in een advies uitgebracht door het advocatenkantoor Soliana Bonapart & Aardenburg dat specifiek ingaat op de vraag of ‘de werking van het landsbesluit kan worden opgeschort of dat het besluit zou kunnen worden vernietigd’.
Het advocatenkantoor stelt dat er in de landsverordening een motivering ontbreekt, dus dat de regering inbreuk heeft gemaakt op het motiveringsbeginsel.
Verwezen wordt naar eerdere landsbesluiten waarin expliciet vermeld wordt dat is onderzocht of er een nieuwe regering zou kunnen worden gevormd die zou kunnen rekenen op de meerderheid van de Staten.

,,Blijkens de tekst van het landsbesluit is nieuwe coalitievorming door de regering niet eens overwogen, terwijl de regering al bekend was met de bereidheidsverklaring van de nieuwe meerderheidscoalitie in de Staten. Aldus is naar onze mening sprake van schending van de motiveringsvereiste en inbreuk op ongeschreven beginselen van het staatsrecht krachtens welke eerst de mogelijkheid van een nieuwe coalitievorming dient te worden onderzocht alvorens de Staten worden ontbonden en verkiezingen worden uitgeschreven.”

De advocaten menen dat de regering moedwillig heeft gehandeld en het landsbesluit er snel doorheen heeft gedrukt. ,

,De regering kan worden verweten dat zij heeft nagelaten de Staten te raadplegen over het regeringsvoornemen ook al is de regering volgens de letterlijke tekst van de staatsregeling niet gehouden tot een dergelijke raadpleging”, zo staat in het advies.
Daarmee is de staatsrechtelijke traditie geschonden wat des te meer klemt ‘gezien de bijzondere omstandigheid van de recente aanwijzing van de Rijksministerraad aan de regering’. Soliana Bonapart & Aardenburg:

,,De aanwijzing geeft blijk van de noodzaak om voorzienbaar tijdverlies voortvloeiend uit verkiezingen en nieuwe coalitievorming te voorkomen. In de wetenschap dat de nieuwe coalitie al klaar staat om voor de resterende regeerperiode het roer over te nemen ligt het des te meer voor de hand om de staatsrechtelijke traditie te volgen.”

Landsbesluit 3 augustus 2012

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *