Minister wil voorzitter RvC UTS kwijt

Balborda vs Gijsbertha

Archief foto

Archief foto

WILLEMSTAD — Minister Earl Balborda (Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, PNP) is voornemens om Kenneth Gijsbertha te ontheffen van zijn functie als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van UTS. Volgens Balborda is er binnen de RvC van het bedrijf sprake van verstoorde verhoudingen en houdt hij Gijsbertha hiervoor verantwoordelijk. Gijsbertha stelt het niet eens te zijn met Balborda, dat er wat zou schorten aan zijn functioneren als voorzitter van de RvC.

Advertentie

In een brief van begin december stelt Balborda Gijsbertha op de hoogte van zijn voornemen om de Raad van Ministers en de medeaandeelhouder St. Maarten voor te stellen om hem te ontheffen van zijn functie als voorzitter van de RvC van het telecombedrijf.
In de brief wordt er overigens niet gesproken over een mogelijk ontslag van Gijsbertha als commissaris.
Volgens Balborda is de aandeelhoudersvergadering bevoegd tot aanwijzen, cq benoemen van een lid tot voorzitter van de RvC. Als reden voor zijn intenties stelt de minister dat tijdens overlegbesprekingen tussen hem, de regering, de RvC en de directie van UTS er door enkele commissarissen ‘ernstige bezwaren zijn geuit ten aanzien van het door de RvC voorgenomen beleid en tegen de onderbouwing van de voorgenomen beslissingen en implementaties van de voorgenomen maatregelen’.

Deze bezwaren zijn kennelijk tijdens de eerdere besprekingen van de RvC naar (voren, red.) gebracht door leden van de RvC, docht lijkt de RvC, onder leiding van de voorzitter geen, dan wel onvoldoende rekening te hebben gehouden met deze bezwaren, terwijl de bezwaren relevant blijken zijn voor de toekomst van de onderneming.

Verstoorde verhoudingen binnen RvC UTS
Balborda constateert dat er binnen de RvC sprake is van ‘verstoorde verhoudingen’.

De wijze waarop de commissarissen met elkaar omgaan in de aanwezigheid van derden, geeft de indruk dat de president-commissaris voor onvoldoende cohesie binnen de RvC zorgt, dan wel zijn taak als leidinggevende van de RvC in onvoldoende mate vervult.”

Volgens de minister is cohesie van groot belang voor het behoorlijk functioneren van de RvC, zeker gezien de ‘huidige precaire en kritieke situatie waarin UTS zich bevindt’. In de brief van begin december geeft Balborda Gijsbertha drie werkdagen om op zijn voornemens te reageren.

Reactie Gijsbertha
Gijsbertha reageert na twee werkdagen op het schrijven van de minister.
Volgens de president-commissaris van UTS dient het besluit om tot ontslag of ontheffing uit functie van een commissaris, bestuurder of in dit geval van een president-commissaris over te gaan, plaats te vinden middels een deugdelijke onderbouwde motivering, terwijl de betrokken persoon ook gehoord dient te worden, conform de richtlijnen en principes van Good Corporate Governance.

Een tussentijdse ontheffing of ontslag uit deze functie dient dan ook in overeenstemming met good governance-principes en de maatstaven van redelijkheid en billijkheid genomen te worden. Naar mijn mening zijn deze principes hier niet gevolgd en kunt u in redelijkheid niet tot uw voorgenomen besluit overgaan onder de huidige omstandigheden.”

De president-commissaris stelt in zijn verweer, dat hem onvoldoende tijd wordt gegeven om zich tegen het voornemen van de minister te kunnen verweren. Ook kan hij zich niet vinden in de redenen die ter onderbouwing van het voorgenomen besluit worden genoemd. Deze zouden onvoldoende gemotiveerd en onvoldoende onderbouwd zijn.

“Ontslag uit deze functie kan gerechtvaardigd zijn indien ik hier zelf om zou hebben gevraagd, of indien er sprake zou zijn onvoldoende functioneren in deze functie.”

Het feit dat Balborda wijst naar besprekingen tussen de minister, de regering, de RvC en de directie van UTS, waaruit zou zijn gebleken dat er sprake zou zijn van onenigheid binnen de Raad, begrijpt Gijsbertha niet. Volgens de president-commissaris is er slechts sprake geweest van één bijeenkomst. Bovendien heeft de minister geen achterliggende stukken of documentatie gepresenteerd om dit nader te kunnen staven. Ook verwijst Gijsbertha naar de recente evaluaties door de eigen RvC van haar eigen functioneren, waaruit niet zou blijken dat hij slecht zou functioneren. Gijsbertha kan zich dan ook niet vinden in het voornemen van Balborda en stelt dat mocht de minister toch voornemens zijn om hem van zijn functie te ontheffen, hij eist dat hij eerst mondeling door de aandeelhouders gehoord wordt.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

0 Reacties op “Minister wil voorzitter RvC UTS kwijt

  1. Hoogste tijd voor Gijsbertha een ander baantje te zoeken. Weg bij de Isla enz enz
    Eindelijk een keer stoppen met het ongelimiteerd vullen van zakken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *