Nieuwe regels fiscale kasregistratiesystemen

kasregistratie Systemen

kasregistratie Systemen

Met ingang van 1 oktober 2014 zijn op Curaçao nieuwe regels in werking getreden ten aanzien van de fiscale kasregistratiesystemen. In deze Tax Alert verschaft belastingadvieskantoor KPMG Meijburg Caribbean meer informatie over de voorwaarden, verplichtingen en sancties die met de nieuwe regels gepaard gaan.

Met het verplicht stellen van het gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem wordt voornamelijk beoogd tot verbetering van de vastlegging van de omzet van ondernemers te komen. Verwacht wordt dat dit zal leiden tot een verhoging van de omzetbelastingopbrengsten.
In tegenstelling tot het systeem dat tot 1 oktober 2014 gold, geldt het nieuwe fiscale kasregistratiesysteem voor alle administratieplichtigen, die hierdoor verplicht worden om ter zake van bepaalde leveringen of diensten een kassabon uit te reiken. Administratieplichtigen zijn in dit verband natuurlijke personen die een bedrijf of beroep uitoefenen, alsmede lichamen (waaronder wordt verstaan verenigingen en andere rechtspersonen, vennootschappen en doelvermogens).

De verplichting bestaat in ieder geval voor de volgende leveringen en diensten:
• het verstrekken van spijzen en dranken;
• de verkoop of reparatie van consumentenartikelen (met uitzondering van motorrijtuigen en vaartuigen);
• persoonlijke dienstverlening.

Onder een fiscaal kasregistratiesysteem moet worden verstaan een kassa met een geïntegreerde printer dan wel de combinatie van een kassa met een separate printer, voorzien van een fiscaal geheugen. Aan het fiscale kasregistratiesysteem zijn nadere eisen verbonden ten aanzien van onder ander hardware specificaties, elektronische journaals, fiscaal geheugen, printen, beveiliging en betrouwbaarheid, programmeercapaciteiten, kassabonnen (met een door de minister vastgesteld fiscaal logo), X- en Z-rapporten, ondersteunende software en inspectieboeken.
Een fiscaal kasregistratiesysteem dat aan de gestelde vereisten voldoet, kan worden toegelaten door de controle-autoriteit (Stichting Overheids Belastingaccountantsbureau) met inachtneming van bepaalde voorwaarden en verplichtingen. Op een toegelaten fiscaal kasregistratiesysteem wordt door of namens de controle-autoriteit middels een sticker het kassa-identificatienummer aangebracht. De controle-autoriteit draagt zorg voor het bijhouden en publiceren van een overzichtsregister, waarin toegelaten fiscale kasregistratiesystemen en gekwalificeerde installateurs worden vermeld.
Het installeren, de-installeren, wijzigen en repareren van het fiscale kasregistratiesysteem mag slechts worden uitgevoerd door een voor dat systeem gekwalificeerde installateur. Aanwijzing van een gekwalificeerde installateur geschiedt door de controle-autoriteit waarbij voorwaarden en beperkingen kunnen worden gesteld.
Bij de installatie van een fiscaal kasregistratiesysteem wordt door of namens de controle-autoriteit een verzegeling aangebracht. Zodra de verzegeling verbreekt, voldoet het fiscale kasregistratiesysteem niet langer aan de wettelijke vereisten.
De kasregistratieplichtigen dienen het fiscale kasregistratiesysteem op zodanige wijze te gebruiken en te onderhouden dat er sprake is van een onafgebroken deugdelijk functioneren. Een fiscaal kasregistratiesysteem functioneert deugdelijk indien de verrichte transacties volledig en op de juiste wijze worden opgeslagen. De kasregistratieplichtige is verplicht om bepaalde handelingen te verrichten indien het fiscale kasregistratiesysteem (tijdelijk) niet-deugdelijk functioneert.
Hieronder vallen onder andere vastlegging van datum en tijdstip van gebrekkig functioneren, handmatig uitreiken van kassabonnen op en registratie van transacties op een door de controle-autoriteit vastgestelde model kassabon, onverwijlde reparatie door een gekwalificeerde installateur.
In het geval dat een onderneming of een tot de onderneming behorend kasregistratiesysteem wordt overgedragen, dient de controle-autoriteit hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. De melding dient bepaalde gegevens te bevatten.

kasregistratie Systemen

kasregistratie Systemen

Bepaalde administratieplichtigen zijn ontheven van de verplichting om een fiscaal kasregistratiesysteem te gebruiken. Het betreft administratieplichtigen die zijn ontheven van de heffing van omzetbelasting op basis van de kleine ondernemersregeling of voor zover de verplichting tot het uitreiken van een kassabon slechts ziet op bijkomstige- (niet meer dan 20 procent van de totale omzet) dan wel ambulante activiteiten (bijvoorbeeld huis aan huis verkopen). Ook geldt de ontheffing voor exploitanten van benzinestations. In het geval van ontheffing voor het gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem blijft in beginsel de plicht bestaan tot uitreiken van een kassabon.
De verplichting tot gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem geldt verder ook niet voor leveringen en diensten waarvoor het niet gebruikelijk is een kassabon uit te reiken (bijvoorbeeld gelegenheid tot parkeren of toegang verlenen tot culturele-, sportieve- of recreatieve activiteiten).
Indien geen gebruik wordt gemaakt van het fiscale kasregistratiesysteem, de verzegeling wordt verbroken of de verplichtingen bij ondeugdelijk functioneren van het registratiesysteem niet worden nagekomen, dan kan dit uiteindelijk een tijdelijke bedrijfssluiting tot gevolg hebben. Bij de eerste constatering wordt een schriftelijke waarschuwing afgegeven. Bij de tweede constatering wordt een last tot herstel van de overtreding opgelegd. Bij de derde en volgende constatering zal de bedrijfslocatie tijdelijk worden gesloten, waarbij de sluitingsduur kan toenemen tot maximaal één jaar.
Het niet voldoen aan bepaalde verplichtingen kan worden gestraft met een geldboete van maximaal 10.000 gulden.

Strafbaar gestelde overtredingen zijn:
• het verwijderen van een kassa-identificatienummer;
• het laten installeren, de-installeren, wijzigen of repareren van het fiscale kasregistratiesysteem door een niet-gekwalificeerde installateur;
• het niet (juist) vastleggen in de administratie of niet onverwijld laten repareren van een niet deugdelijk functionerend kasregistratiesysteem;
• het niet (juist) melden bij de controle-autoriteit van een overdracht van (een gedeelte van) de onderneming of een overdracht van een (of meerdere) fiscale kasregistratiesyste(e)m(en).

Voor het plegen van een misdrijf gelden zwaardere sancties dan voor een overtreding. Het niet of niet conform bepaalde wettelijke eisen uitreiken van een kassabon wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van maximaal 25.000 gulden en/of het bedrag aan te weinig geheven belasting indien dat bedrag hoger is dan de geldboete. In het geval de kassabon opzettelijk niet (juist) wordt uitgereikt, wordt dit misdrijf gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of een geldboete van 100.000 gulden en/of tweemaal het bedrag aan te weinig geheven belasting indien de te weinig geheven belasting hoger is dan de geldboete.

Bovenstaande Taks Alert is van KPMG Meijburg Caribbean.
Voor meer informatie kan een e-mail worden gestuurd naar [email protected]
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots.
JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..”.

Bron: Anilliaans Dagblad

Een Reactie op “Nieuwe regels fiscale kasregistratiesystemen

  1. en nu maar hopen dat er geen vriendjes zijn die deze onderhoud toegewezen krijgen.
    volgende vragen heb ik nog wel.
    geen onderdelen, wat dan mag je dan niks meer verkopen.
    stroom uitval, bij bepaalde bedrijven kan altijd nog wel betaald worden , mag dat.
    de kranten verkoper zal verdwijnen teven de visverkopers langs de weg, souveniers en andere ook vrees ik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *