NoticiaCla | Eman: Sint Maarten als voorbeeld genomen in zaak Paul Croes

Partijgenoot Eman blijft in ministersfunctie ondanks status van verdachte

ORANJESTAD – Omdat er in Aruba geen wettelijke regels zijn voor situaties zoals die zich nu voordoet met minister Paul Croes (het zijn van verdachte als minister in functie), heeft de regering van Aruba naar de betreffende wetgeving van Sint Maarten gekeken om zijn handelwijze te bepalen.

Dat heeft premier Mike Eman dinsdagmiddag in de Staten van Aruba verklaard, tijdens een openbare vergadering over de kwestie van minister Paul Croes. De juridische afdeling van de overheid heeft inmiddels opdracht gekregen om wetgeving op te stellen die voortaan in voorkomende gevallen kan worden toegepast. Het eindproduct zal te zijner tijd aan de Staten worden voorgelegd.

In de tussentijd is besloten de portefeuille van Croes tijdelijk over te nemen. Premier Eman gaf uitleg over de handelwijze van het kabinet in de zaak Croes, waarbij bewust niet werd gekozen voor ontslag van de minister, zoals door velen is gevraagd. De bewindsman heeft niet duidelijk gemaakt of hij juridisch alle bevoegdheden van Croes heeft overgedragen aan een andere minister.

BRIEF CROES

Volgens de toelichting van Eman is op verzoek van Paul Croes het proces gestart om te bekijken hoe met deze nieuwe situatie moet worden omgegaan. Croes heeft het kabinet door middel van een brief bericht dat hij zich terugtrekt en het openbaar ministerie alle ruimte geeft om het onderzoek te verrichten.

VERGELIJKING MET SINT MAARTEN

Omdat Aruba niet over wetgeving beschikt voor gevallen als die van Paul Croes, heeft het kabinet geanalyseerd hoe in andere landen met soortgelijke gevallen wordt omgegaan. Er is gekeken naar de Staatsregeling van Sint Maarten, waar een onderscheid wordt gemaakt tussen iemand die wordt verdacht van een strafbaar feit en iemand die is veroordeeld. In artikel 36 van de Staatsregeling staat dat als een minister is veroordeeld en hem geen hoger beroep meer open staat, hij direct ontslag moet nemen als minister. Als hij echter verdachte is, dan wordt hij geschorst als hij in voorlopige hechtenis is vanwege verdenking van een strafbaar feit. Eman verduidelijkte daarmee niet waarom Croes niet is geschorst, terwijl het kabinet wel naar analogie van Sint Maarten zegt te hebben gehandeld.

IN FUNCTIE ONDANKS HET ZIJN VAN VERDACHTE

Volgens Eman is het belangrijk om te bekijken hoe andere landen met dergelijke zaken omgaan. Hij noemde het voorbeeld van Amerika, waar een zaak tegen bijvoorbeeld Hillary Clinton haar niet hinderde om toch campagne te voeren. Volgens Eman zijn in Aruba de juiste stappen ondernomen en moet er een onderscheid worden gemaakt tussen personen die worden verdacht, in staat van beschuldiging worden gesteld en inderdaad zijn veroordeeld.

PAUL CROES KRIJGT ‘BENEFIT OF THE DOUBT’

Het kabinet heeft er in dit geval, omdat het gaat om iemand die nog niet is veroordeeld, voor gekozen om de persoon de ‘benefit of the doubt’ te geven. “We hebben hiertoe op basis van analogie gekozen en hebben besloten zijn portefeuile over te nemen,” aldus Eman. De Directie Wetgeving heeft inmiddels de opdracht gekregen om naar analogie van de wetgeving in Sint Maarten een wetsontwerp te maken, dat te zijner tijd aan de Staten zal worden voorgelegd.

PAUL CROES WILDE PORTEFEUILLE TER BESCHIKKING STELLEN

Volgens Eman heeft collega Paul Croes gezegd dat hij zijn portefeuille ter beschikking wilde stellen, om het openbaar ministerie in de gelegenheid te stellen ongestoord zijn onderzoek te verrichten. De premier is van mening dat Croes hiermee zijn bescheidenheid en grootsheid heeft aangetoond, iets wat hij onder het kabinet van een andere signatuur niet heeft geien, omdat destijds het openbaar ministerie in zijn werk werd gehinderd, vervolgd en voortdurend werd beschuldigd.

Bron: NoticiaCla

Een Reactie op “NoticiaCla | Eman: Sint Maarten als voorbeeld genomen in zaak Paul Croes

  1. Renée van Aller

    Zoveel omhaal van woorden zonder inhoud, achteraf achten wij merkwaardig. De AVP is in alles de rechtvaardige en oprechte partij, groen duurzaam en vooral integer. In Nederland is veel ophef over de handelwijze van de voorzitter van de VVD (Keizer). Hij moet de integriteit van de partij en de bestuurders bewaken, maar lijkt nu voor zichzelf als persoon een uitzondering gemaakt te hebben. Inmiddels is Keizer na alle publiciteit teruggetreden als voorzitter tijdens het onderzoek. De partijvoorzitter Mark Rutte steunt hem door dik en dun, evenals thans Eman Croes steunt. Terwijl Croes zichzelf en andere politici mogelijk bevoordeelde door gebruik te maken van zijn bevoegdheden als bewindspersoon. De hele regering wist hiervan, evenals de VVD alles wist over dubieuze bestuurders die zichzelf verrijkten. Het nooit uitgevoerde rapport Calidad van de AVP uit 1997 vermeldt onder meer het volgende.
    “Indien vaststaat dat een minister of lid van de volksvertegenwoordiging in strijd heeft gehandeld met de betreffende eed of belofte op grond van feiten verzameld door de Landsrecherche, moet betrokkene verschijnen voor een speciaal in te stellen bestuurskamer van de Raad van Advies.
    Tijdens de behandeling van zijn zaak wordt hij geschorst. Als betrokkene schuldig wordt bevonden kunnen zijn onrechtmatig verkregen inkomsten verbeurd worden verklaard, kan een boete worden opgelegd en kan hem verboden worden ooit nog een bestuursfunctie uit te oefenen. Bij een schuldig bevinding zal betrokken bewindspersoon/volksvertegenwoordiger ook niet in aanmerking komen voor zijn pensioen als landsdienaar in die hoedanigheid. Om te voorkomen dat betrokkene een slachtoffer wordt van politieke machinaties is er na een schuldig verklaring en oplegging van straf of maatregelen beroep mogelijk op de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (RvS), sectie Koninkrijksgeschillen. Deze sectie moet nog worden ingesteld. Dat kan op grond van de zich voordoende casus door deskundige staatsraden, waaronder de Arubaanse en Antilliaanse staatsraad in buitengewone dienst. Voor het geval bepaalde bewezen zorgwekkende corrupte ontwikkelingen niet zouden worden aangepakt kan de Koninkrijksregering in overleg met de sectie Koninkrijksgeschillen van de Raad van State (RvS) een advies uitbrengen aan de betreffende landsregering en verzoeken de situatie op te helderen, te verbeteren en de schuldigen aan te vatten. Indien daaraan niet wordt voldaan na een redelijke termijn zal het Koninkrijk op grond van art. 43 Statuut kunnen ingrijpen.
    De Groningse hoogleraar staats- en bestuursrecht Elzinga was verder van mening dat Aruba en de Koninkrijksregering samen moesten optrekken bij de uitvoering van het rapport ‘Calidad’. Elzinga vreesde dat bij een gebrek aan samenwerking na verloop van tijd opnieuw ‘uiterst onaangename discussies in Koninkrijksverband nodig zijn’. Net als eerdere waarnemers lokaliseerde Elzinga Aruba’s zwakke punt in de grote verwevenheid van politiek, economische en maatschappelijke belangen. De hoogleraar vreesde dat vooral de onafhankelijke positie van de rechter in het geding zou komen. Openbaar Ministerie (OM) en rechters zullen zich “buitengewoon terughoudend” opstellen bij processen tegen politici, verwachtte hij. Zeer complicerend is hier bovendien dat het OM invloed ondergaat – misschien niet eens in de betrokken kwestie, maar in algemene zin – van de Minister van Justitie.’’ Volgens Elzinga deed de Commissie Croes te weinig om het gebrekkige functioneren van het Arubaanse parlement aan te pakken. Men legt zich er al te makkelijk bij neer ‘dat door de monistische opbouw van het vertegenwoordigende stelsel de politieke controle op het kabinet bij tijd en wijle hapert of afwezig is.’ Een democratische rechtsstaat kan niet worden afgedwongen door civielrechtelijke of strafrechtelijke vervolging van politici. Dit moet worden bereikt door politieke controle van het kabinet. Dus premier Eman hoeft helemaal niet het heil te verwachten uit Sint Maarten. Hij hoeft alleen maar het rapport Caldiad uit 1997 van Mito Croes in de praktijk te brengen. Eureka! Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *