NTR | Oude rietsuikerplantage wordt Europese woonwijk op Sint-Eustatius

De oude rietsuikerplantage Cherry Parc | Tim van Dijk

ORANJESTAD – Sint-Eustatius krijgt dankzij een Nederlands echtpaar de oude rietsuikerplantage Cherry Parc terug als bouwgrond voor 70 woningen. Het zijn vooral jonge vrouwen, vaak alleenstaand met kind, die ervan profiteren. Want normaal kunnen die zich dit niet veroorloven vanwege de hoge grondprijzen.

Tekst gaat verder onder de video

Door Tim van Dijk

Door de huidige situatie van hoge grondprijzen is het bijna onmogelijk om bouwgrond te kopen en daar een huis op te bouwen. Statianen kunnen door de hoge eisen van de banken ook moeilijk aan een lening komen.

Daar wilde het echtpaar Bouwman iets aan doen. Ruim dertig jaar geleden kwam de Nederlandse tandarts Henriette Bouwman met haar man, bedrijfsarts en econoom, Cees Bouwman naar Sint-Eustatius. Met een enorme voorliefde voor het eiland, kochten ze in 2008 de oude rietsuikerplantage midden op het vlakke stuk van het eiland.

Amerikaanse erfgenamen
Geconfronteerd met een leegloop van jonge Statianen en situaties waarbij deze langer bij de ouders moeten blijven wonen, wilde de familie Bouwman meehelpen aan een oplossing. Echter toen zij de oude plantage kochten, was de eis van de Amerikaanse erfgenamen dat er geen woningen of industrie mochten komen.

Het Nederlandse echtpaar is vervolgens afgereisd naar Kentucky, Arizona om de laatste erfgenamen te overtuigen van de plannen om Statianen te helpen met een nieuwe woonwijk. Dat lukte en inmiddels zijn de 70 kavels verkocht.

De nieuwe wijk moet een Europese uitstraling krijgen met sterke, orkaanbestendige huizen, als het aan het echtpaar ligt. Een woning moet binnen zeven jaar volledig afgebouwd zijn. Er is plaats voor een supermarkt, en een zorghuis voor bejaarden en voor mensen met een beperking.
De grond voor straten met verlichting is geschonken aan de overheid zodat deze de aanleg en onderhoud ervan kan verzorgen.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk

Een Reactie op “NTR | Oude rietsuikerplantage wordt Europese woonwijk op Sint-Eustatius

  1. De heren hebben destijds bezwaar gemaakt tegen de komst van een suikerfabriek op het eiland. “zy Supplianten daer en boven verneemen , dat de Inwoonders van het Eyland St. Euftatius , ondernomen hebben om daer ter plaatfe een Suyker-Raffinadery op te regten, en zelfs preparatien maken om nog diverfe andere aan te leggen, met oogmerk om de Ruwe Suykeren (die in natura het product van dat Eyland, nevens de andere produc¬ten en gewaffen, van daer naar deze Landen werden gebragt, en ver-volgens alhier werden geraƒfineert) aldaar tot geraffineerde Suykeren te fabrigeren , en ten zelfde eynde van nabyleggende plaatfen Ruwe Suykeren derwaarts te ontbieden, en alzo hun Eyland en omleggende Colónien met hunne geraffineerde Suykeren te vervullen , en om dezel¬ve mede na Europa te zenden; en nademaal zodanige ondernemingen ‘t zy op het Eyland St. Euftatius ofte in andere Weft-Indifche Colonien daer men het mogte Tenderen, zyn firekkende om met ter tyt de Suyker-Raffineerderyen binnen deze Landen nodeloos te maken, en geheel te ruïneeren, waer uyt zoude ontftaan een confiderabel nadeel zo voor de Supplianten, als voor een groote menigte Ingezetenen, die hun beftaan door deze Fabryk komen te vinden ; als mede een groot verlies voor ‘s Lands Gemeene Middelen en Inkomften , waer aen de Suyker-Raffineerderyen important toebrengen; ook tot groote preju¬dige voor de Negotianten op de Weft-Indien, die geene Ruwe Suy¬keren van daer meerder zoude konnen bekomen, nopte ook geene van onze geraffineerde Suykeren derwaarts zoude konnen zenden, en eyn¬delyk een groot verval voor de Scheepvaart, gemerkt dat tot het tran¬sport der Ruwe Suykeren twee derde meer Scheepen vereyft werden dan tot de geraffineerde; daer benevens de Supplianten confedererende dat de Motiven van het Otroy door Uw Hoog Mog. aen de Ed. Wel. Indifche Compagnie verleent, niet zyn verleent, niet zyn geweeft op dat de Colonien Fabryken ten nadeele van die van deze Landen zou¬den opregten, maer opdat de Zeevaart en het Debit der Manufalluren dezer Landen zo veel mogeijk zoude toenemen; zo keeren de Supplian¬ten zig tot Uw Hoog Mog. Ootmoediglyk verzoekende dat op het Eyland St. Eustatius, en in alle de Welt-Indische Colonien en Socie¬teyten , staande onder de gehoorzaamheyt dezer Landen, de Fabryk om Ruwe Suykeren tot beter Suykeren te raffineeren moge werden geinterdiceert : alsmede dat Uw Hoog Mog. de nodige precautien gelieven te doen nemen, dat de Ruwe Suykeren dewelke werden aan¬gewonnen ofte geprodugeert, op de Landen ftaande onder het Relfort van de Ed: Weft-Indifche Compagnie, ofte onder de Dire&ie van de andere Colonien en Sogieteyten in de Wel-Indien van dezen Staat, niet werden verkogt nogte getroqueert tegens andere Waren naer elders , maer dat dezelve als produé van de Colonien , in natura naer de Havenen dezer Provintien werden aengebragt volgens teneur der Oétrooyen.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *