OM | PG van Dam: Samen Aruba veiliger maken

Procureur Generaal mr. Alexander van Dam Aruba | Antilliaans Dagblad

Procureur Generaal van Aruba mr. Alexander van Dam | Antilliaans Dagblad

Toespraak van mr. Alexander van Dam, Procureur-Generaal van Aruba ter gelegenheid van diens installatie als PG van Aruba.

Oranjestad, 19 augustus 2016.

Excellenties,
De Gouverneur,
De Minister-President
De minister van Justitie,
De voorzitter van de Staten
Militaire, consulaire en burgerlijke autoriteiten,
Leden van de Balie en het Notariaat
Collega’s en medewerkers van het Gerecht en het Parket,
dames en heren, familie en vrienden,

Ik wil stilstaan bij de dood van een politieman op Bonaire, in the line of duty. Hij deed wat hij wilde doen namelijk boeven aanhouden maar heeft dat met de dood moeten bekopen. Ik sta stil bij hem en zijn familie en vrienden maar ook bij het politiekorps van Bonaire. Ik wens hen alleen heel veel sterkte bij het verwerken van dit tragische verlies.

Toen ik door het college van Procureurs-Generaal en door de Minister van Veiligheid & Justitie voor de functie van Procureur-Generaal van Aruba werd benaderd, zag laatstgenoemde “een twinkeling in mijn ogen”. Dat was niet voor niks. Aruba kende ik al van eerdere bezoeken toen ik nog voor Binnenlandse Zaken werkte en later als zaaksofficier van grote internationale onderzoeken. De Cariben waren mij dus niet onbekend.

Na er over te hebben nagedacht met mijn gezin heb ik gesolliciteerd. De gesprekken met de sollicitatie commissie en met Minister van Justitie de heer Dowers liepen goed af. Sinds 18 juli jl ben ik aan de slag gegaan als – kortgezegd – de PG.

Zoals ik tegen de sollicitatiecommissie zei, is mijn drive en mijn uitdaging een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de Arubanen en de Arubaanse samenleving. Dit schitterende land binnen het Koninkrijk kent zoals overal op wereld helaas ook criminaliteit. Het is de taak van het OM om samen met alle ketenpartners zoals het Korps Politie Aruba, de Douane, de Belastingdienst, de Veiligheidsdienst Aruba, de Kustwacht, MOT etc om een bijdrage te leveren aan de bestrijding van criminaliteit en te zorgen voor de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde. Dat is mijn taak en uitdaging.

Niet alleen van mij maar ook van mijn circa 55 medewerkers binnen het Ministerio Publico. Ook zij zijn iedere dag weer gecommitteerd om de criminaliteit aan te pakken en Aruba veiliger te maken.

U wilt vandaag van mij weten wat mijn ambities zijn? U wilt ook weten waar het OM nu staat en waar het naartoe wil. En welke rol wil het OM zelf vervullen in de criminaliteitsbestrijding?

Ik ben pas een maand aan het werk als PG. Het past mij niet nu al om gedetailleerde en voldragen plannen te ontvouwen, daar zit ik eenvoudigweg te kort voor in mijn functie. Ik ben druk bezig met kennis te maken met en te luisteren naar mijn eigen medewerkers en met vertegenwoordigers van ketenpartners.

Ik kan wel met u een aantal uitgangspunten benoemen, en u meenemen in een aantal ambities. Laat ik beginnen te zeggen dat het OM onafhankelijk is en geen verlengstuk van welke politieke partij dan ook. Wij dienen de rechtsstaat en de rechtsstaat, dat bent u. Daarom kan ik eenieder recht in de ogen kijken en dat is zeer prettig omdat mijn OM en ik dan het werk optimaal kunnen doen.

Rode draad in mijn installatiespeech is samenwerking van ketenpartners. Deftig heet dat ” integrale samenwerking”. Wij kunnen als OM niet alleen de boeven vangen, dat vergt samenwerking. Strafrechtelijke interventies hebben een groter maatschappelijk effect als deze onderdeel zijn van een brede, gezamenlijke strategie van het veiligheidsnetwerk. Deze zogeheten integrale aanpak houdt in dat organisaties met verschillende disciplines gemeenschappelijke doelen en ambities stellen en onderling samenwerken om deze te verwezenlijken. Concreet betekent dat gebruik maken van elkaars expertise, capaciteit en/of bevoegdheden en het delen van informatie.

Het OM zal dan verder moeten gaan dan de klassieke ‘verticale’ rol van magistratelijke instantie die opsporingsonderzoeken aanstuurt en beslist over de vervolging, waarin het zaaksgeoriënteerd is. Er moet een nieuwe, ‘horizontale’ rol worden ontwikkeld die gericht is op het realiseren van bredere effecten.

In die nieuwe rol is het OM meer georiënteerd op de omgeving en staat het midden in de samenleving. Het OM wil een toegankelijke veiligheidspartner zijn, die als gelijkwaardige partij het overleg en de samenwerking zoekt met relevante partijen om tot gezamenlijke interventie- en preventiestrategieën te komen. Het gaat daarbij om aspecten zoals draagvlak, zichtbaarheid, openheid, contact, toegankelijkheid, informatie-uitwisseling, partnerschap, verbondenheid en externe gerichtheid.

Van binnen naar buiten zie ik dat als volgt:

-�Samenwerken op het parket van de hoofdofficier van Justitie en het parket van de Procureur-Generaal. Het OM Aruba is een organisatie van ca 55 medewerkers die hun werk zeer toegewijd doen. Laten wij afspreken elkaar meer op te zoeken en gebruik te maken van ieders expertise, kennis en ervaring. Daarbij hoort de (door)ontwikkeling van een sterke, professionele en moderne OM-organisatie, die in staat is uitvoering te geven aan de acties en strategieën. De interne organisatie en werkprocessen moeten verder professionaliseren: van administratieve ondersteuning tot aan officieren van justitie, en van bedrijfsvoering tot aan persvoorlichting.

-�Iets verder naar buiten zie ik dat de keten- of veiligheidspartners elkaar nog meer moeten opzoeken en gebruik moeten maken van elkaars kennis, ervaring en expertise, uiteraard binnen de grenzen van de wet wat er met elkaar kan worden gedeeld. Dat begint vaak met heel simpel elkaar te spreken en te horen wat de ander kan betekenen. Ik weet ook dat er meer informatie met elkaar gedeeld kan worden dan men denkt. Daar is soms ook wel durf voor nodig en ik roep u op om die samenwerking te zoeken en die durf te tonen.

-�Nog iets verder naar buiten, doe ik een beroep op de burgers en bedrijven van Aruba om te signaleren en mee te werken waar het gaat om de bestrijding van criminaliteit. Burgers zijn de ogen en oren van de samenleving. Schroom niet bij verdachte situaties de politie te bellen. En bedrijven kunnen ons van waardevolle informatie voorzien waar het gaat om nieuwe vormen van criminaliteit die nu juist bestreden moeten worden. Ik stel daar tegenover dat het OM zal handelen en nog beter en vaker zal communiceren over wat zij nu precies doet. Er is een nieuwshonger en die wordt alleen maar meer in dit digitale tijdperk. Een goede communicatie is het noodzakelijke vehikel waarmee de samenleving kan worden bereikt en aangesproken, en waarmee het draagvlak kan worden vergroot. Dit kan gedaan worden aan de hand van concrete strafzaken of themazittingen. Wij zullen naar buiten brengen wat wij naar buiten mogen brengen zonder dat de zaak daarmee stukgaat. Het vergt altijd een beetje acrobatiek wat wel en wat niet mag worden gedeeld.

-�Aruba is niet alleen een land, maar is een land binnen het Koninkrijk. Als mensen Aruba binnenkomen, komen ze niet alleen hier binnen maar komen ze het Koninkrijk binnen. En daarom kijk ik ook naar de andere landen en gebieden in het Caribische deel. Ook samen met hen is het de taak de criminaliteit het hoofd te bieden. In dat kader is sinds enige tijd een periodieke vergadering van de PG’s en de hoofdofficieren binnen het Caribische deel waarbij we soms letterlijk stukken uitwisselen en de samenwerking zoeken waar dat nodig is.

-�En nog meer naar buiten, kijk ik ook naar dat andere land binnen het Koninkrijk, namelijk Nederland. Samenwerken met Nederland hoort wat mij betreft ook bij die integrale samenwerking, want daar begon ik mee, dat is de rode draad van deze rede.

Inzoemend op een aantal partners, kom ik als eerst uit bij het Korps Politie Aruba. Zij staan iedere dag weer oog in oog met de samenleving om een bijdrage te leveren aan het veiliger maken van Aruba. En dat dat werk niet zonder risico is, hebben we gisteren gezien op Bonaire en werd ook opgemerkt door Minister Dowers in zijn toespraak ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de KPA. Afgelopen dinsdag was trouwens een indrukwekkende herdenking van het 6e lustrum van KPA. Het was een indrukwekkende dag met een mooie mis.

Terug naar mijn centrale thema integrale samenwerking. Het is namelijk niet alleen de politie en het OM die daar een bijdrage aan moeten leveren, maar ook dus de andere ketenpartners, ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Dat is wat ik vanuit mijn hart bepleit.

Er ligt ook een taak bij de regering en overheidsdiensten. Als voorbeeld van een integrale aanpak moet u denken aan het intrekken van vergunningen door het centrale gezag als restaurants en cafés zich niet houden aan de voorwaarden waaronder die vergunningen zijn verleend. Daar heeft niet alleen de burger last van, maar ook andere horecabedrijven die zich wel aan de vergunningsvereisten houden. En bovendien is een dergelijk bestuurlijk optreden vaak vele malen effectiever dan de politie een proces-verbaal te laten opmaken dat vervolgens beoordeeld wordt door het OM.

De samenleving rekent op bescherming en wil een daadkrachtig optreden van de diensten; naar genoegdoening, vergelding, onschadelijkmaking en afschrikking. Dit vereist snelle en doelmatige opsporing, verhoging van de pakkans, een voortvarende behandeling van zaken, het eisen van vrijheidsstraffen en een duidelijke communicatiestrategie. En daarbij hoort dat misdaad niet mag lonen.
Ook afpakken van crimineel vermogen is een ambitie waaraan ik mij zal committeren.

Tegelijkertijd zou ‘aan de voorkant’ geïnvesteerd moeten worden in een integrale preventieaanpak en het voorkomen van recidive, vooral bij jeugd en jongvolwassenen. Die voorkant is tevens ook een ambitie die ik mijzelf tot doel heb gesteld. Die ambitie deel ik met Minister van Justitie en is het werken aan de oprichting van het Veiligheidshuis Oranjestad. Een Veiligheidshuis is een omgeving waarbij ketenpartners zoals het OM, de politie, het bestuur, de reclassering, Slachtofferhulp, bureau Leerplicht etc. bij elkaar zitten om concrete en individuele casuïstiek met elkaar te bespreken. Dit is bij uitstek het voorbeeld van een integrale aanpak. U moet dan denken aan de situatie dat bijvoorbeeld een 15-jarige jongen die niet naar school gaat en diefstallen pleegt, bij de politie belandt. Zo iemand wordt vervolgens na diens aanhouding besproken in het Veiligheidshuis waarbij wordt gekeken naar een zo effectieve mogelijke interventie waardoor deze jongen wel naar school gaat en geen diefstallen meer pleegt. De ervaring leert dat zo’n integrale aanpak heel effectief kan zijn. En vaak ook kostenbesparend wat niet een doel op zichzelf is, maar wel mooi meegenomen.

Een andere ambitie is het indammen van de illegale wapenhandel. Illegale wapens leiden tot schietpartijen tussen criminelen met niet zelden dodelijke slachtoffers. Vaak wordt daarna wraak genomen voor de te betreuren slachtoffers en dat leidt tot opnieuw nieuwe schietpartijen. Dit is een onwenselijke en onaanvaardbare cirkel van geweld. Die schietpartijen wakkeren de gevoelens van onveiligheid aan van de Arubaanse bevolking. De norm is dat wapens alleen bij de overheid horen in het kader van het machtsmonopolie van geweldsmiddelen bij de politie en de krijgsmacht.

Met de minister en de Korpschef hebben we afspraken gemaakt voor de oprichting van een dedicated politieteam dat zich hier nadrukkelijk mee bezig houdt. Vanuit het OM lever ik een dedicated officier van Justitie.

Een partner die ik ook hier wil noemen is de alhier aanwezige krijgsmacht. Met de nieuwe en de voormalige commandant van de marinierskazerne Savaneta heb ik gesproken over de rol van de krijgsmacht als maritieme veiligheidspartner.
We moeten op dit happy island niet de ogen sluiten voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Het is naïef om te zeggen dat terrorisme iets is van het Midden-Oosten en Europa en het is naïef en gevaarlijk om te zeggen “dat overkomt ons niet”. Terrorisme is er in alle soorten en maten en het is ook een taak om samen met andere diensten u en iedereen in de Arubaanse samenleving veiligheid te bieden. Zoals de directeur VDA zegt: “Je hebt vaak geen invloed op de dreiging, maar wel op de weerstand.”

Ook bij het bestrijden van terrorisme is die integrale aanpak noodzakelijk.
Verder noem ik MOT, Belastingdienst, Douane en Kustwacht, onmisbare partners ook bij mijn ambitie om crimineel vermogen af te pakken.
Hoewel de zittende magistratuur een onafhankelijke macht is binnen de rechtsstaat, is mijn ambitie ook om goed en intensief met elkaar samen te werken waar het gaat om het vaststellen van zittingsconvenanten, de planning van grote zaken op zitting en het invullen van de regierol van de rechter.

En dat kan niet zonder de balie, de advocatuur. Als officier van Justitie haalde ik de meeste voldoening uit mijn zaken als ik met kritische advocaten te maken had. Hoe kritischer zij waren, hoe sterker was dus mijn zaak. Want als advocaten kritisch zijn op het werk van de politie en het OM, blijven wij alert en scherp in ons werk. Daar heeft de justitiabele of de verdachte ook recht op. Zij moeten kunnen vertrouwen op een goed en rechtvaardig OM.

Ik ben aan het eind gekomen van mijn rede. Vanaf deze plek richt ik ook een paar woorden tot rechter mr Sap. Ik wens mr. Sap heel veel succes in zijn werk als rechter en ik ben ervan overtuigd dat het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met recht trots kan zijn op dit nieuwe lid.

Ik wil u allen op voorhand bedanken voor de komende drie jaren dat ik de eer heb de functie van Procureur-Generaal te vervullen. Van binnen naar buiten zijn dat mijn MT-leden, Frans, Eric, Fransje, JJ, Jeanine en Renato, maar ook de andere OM-medewerkers, zonder hen kan ik dit niet doen. Ook kan ik dit niet doen zonder u, mijnheer de minister van Justitie. Maar ook niet zonder de ketenpartners van de politie, belastingdienst, VDA, MOT, Douane en alle overige diensten, advocaten en rechters, burgers en ondernemers. En natuurlijk kan ik dat ook niet zonder mijn vrouw Marloes en kinderen Frederique en Teun, ook hen heb ik nodig bij deze uitdagende klus.

Arubanen zijn trotse mensen heb ik gemerkt, trots op hun land. Laten we zorgen dat iedereen trots kan zijn op Aruba en wat het tot nu toe heeft bereikt, zeker ook in de laatste 30 jaar.

Ik sluit af met de woorden: Hunto nos ta bay haci a trabao aki (samen zullen we deze klus klaren)

Ik dank u voor uw aandacht

Tradukshon Papiamento:

Mi kier para keto na e fayecimento di e polis na Boneiro, in line of his duty. E tabata haci loke e tabata kier a haci, esta, bringa criminalidad, pero a paga cu su bida. Mi ta para keto cerca dje y su famia y sernan keri, pero tambe cerca Cuerpo Policial di Boneiro. Mi ta desea nan tur hopi forza den carga e perdida tragico aki.

Ora mi a wordo acerca pa Colegio di Procuradornan-General y dor di minister di Seguridad y Husticia pa e funcion di Procurador-General di Aruba, e minister a bisa di a wak un chispa den mi wowonan. Esey no tabata por nada. Mi tabata conoce Aruba caba di otro bishitanan di tempo mi tabata traha pa Asuntonan Interior y despues como fiscal den investigacionnan criminal grandi. Caribe no tabata desconoci pa mi.

Despues di a pense hunto cu mi famia, mi a solicita. E conversacionnan cu e comision di solicitatie y cu minister di Husticia señor Dowers a bay bon. Desde 18 di juli mi ta trahando como PG.

Manera mi a bisa e comision di solicitatie tambe, mi drive y mi challenge ta pa aporta na seguridad di Arubianonan y na comunidad di Aruba. E pais precioso aki den Reino lamentablemente tambe conoce criminalidad, mescos cu tur otro caminda na mundo. E ta tarea di Ministerio Publico pa aporta na combatimento di criminalidad y pa percura pa ehecucion penal di rechtsorde, hunto cu e otro partnernan den e cadena di husticia manera Cuerpo Policial, Aduana, Belastingdienst, Servicio di Seguridad di Aruba, Kustwacht, et cetera. Esey ta mi tarea y reto. No solamente di mi, sino tambe di mi mas of menos 55 trahador na Ministerio Publico. Nan tambe ta comprometi tur dia di nobo pa bringa criminalidad y haci Aruba mas sigur.

Lo bo kier tende kico mi ambicionnan ta? Unda Ministerio Publico ta para awe y unda e kier bay? Ki rol Ministerio Publico tin den bringa criminalidad?
Mi tin apenas un luna trahando como PG di Aruba. No ta pas pa di awor caba mi presenta plannan detaya y completo; pesey mi tin simplemente mucho poco tempo den mi funcion. Mi ta druk ainda cu cera conoci y scucha mi trahadornan y cu e representantenan di e partnernan den e cadena hudicial.

Mi por nombra si, hunto cu bo, algun puntonan di salida y ambicionnan. Laga mi cuminza cu bisa cu Ministerio Publico ta independiente y no ta ningun pieza añadi di ningun partido politico. Nos ta sirbi estado di derecho, y estado di derecho kier meen abo. Pesey mi por wak tur hende stret den nan wowo y esey ta bon, pasobra ta di e manera ey so Ministerio Publico y ami por haci nos trabao bon

E liñea cora den mi discurso di instalacion ta, cooperacion di e partnernan den e cadena hudicial. Cu un palabra nechi e yama samenwerking integral. Nos como Ministerio Publico no por catch criminalnan nos so: e ta exigi cooperación. Intervencion penal tin un efecto mas grandi den sociedad si e ta forma parti di un strategia amplio y conhunto di e red di seguridad. E asina yama enfoke integral ta encera cu organizacionnan di diferente disciplinanan ta pone metanan y ambicionnan conhuntamente y ta traha hunto pa realiza nan. Concretamente e kier meen cu ta haci uso di e expertisio, capacidad y/of autoridad di otro y comparti informacion.

Ministerio Publico lo mester inventa su mes di nobo pa bay un paso mas leu cu e rol clasico ‘vertical’ di un instancia magisterio cu ta duna guía na investigacionnan penal y ta tuma decisionnan tocante e persecucion, un rol orienta riba e caso. Mester desaroya un rol nobo ‘horizontal’, cu ta dirigi riba realiza efectonan amplio.

Den e rol nobo aki, Ministerio Publico ta mas orienta riba su entorno y ta para meymey di comunidad. Ministerio Publico kier ta un partner den e cadena di seguridad cu ta accessible, y cu como parti igual, ta busca deliberación y cooperacion cu partnernan relevante pa yega na strategianan conhunto di intervencion y prevencion. Ta trata di aspectonan manera plataforma, visibilidad, openness, contacto, accesibilidad, intercambio di informacion, partnership, solidaridad y proposito.

Di paden pa pafor mi ta mire como lo siguiente:
– Cooperacion entre parket di Fiscal Mayor y di partket di Procurador-General. Ministerio Publico ta un organizacion di mas o menos 55 trahador cu ta haci nan trahador cu hopi dedicacion. Laga nos palabra pa busca otro mas y haci uso di e expertisio, conocimento y experiencia di cada uno di nos. Den e acercamiento ey, ta fit un desaroyo di un Ministerio Publico fuerte, profesional y moderno, cu ta capaz di ehecuta e accionnan y strategianan. E organizacionnan y procesonan laboral interno mester wordo profesionaliza mas ainda: desde sosten administrativo te fiscalnan, y di maneho te informacion na prensa.

– Mi ta mira cu e partnernan den e cadena hudicial of di seguridad mester busca otro mas ainda y haci uso di conocimento, experiencia y experticio, logicamente dentro di e limitenan di Ley di loke por wordo comparti cu otro. Esey ta cuminza hopi simpel papiando cu otro y scuchando kico e otro por nifica pa bo. Mi sa cu mas informacion por wordo comparti cu hende ta kere. Pesey bo mester tin guts si tin biaha y mi ta haci un yamada na bo pa busca e cooperación y mustra e guts ey.

Mas leu, mi ta haci un apelacion riba bo, ciudadanonan y comercio di Aruba pa señala y coopera riba tereno di bringa criminalidad. Ciudadanonan ta e wowonan y oreanan di comunidad. No hesita pa yama polis ora di situacionnan sospechoso. Companianan por duna nos informacion valioso ora ta trata di formanan nobo di crimindalidad cu hustamente awor mester wordo combati. Mi ta pone di mi banda cu Ministerio Publico lo actua y lo comunica mihor y mas biaha tocante kico exactamente nos ta haciendo. Tin hamber pa noticia y esey lo bira solamente mas den e tempo digital aki. Bon comunicacion ta e vehiculo necesario pa yega y comunica cu comunidad, y cu cual por haci e plataforma mas grandi. Esey por wordo haci na man di casonan penal concreto y tratamientonan temático den corte. Nos lo publica loke nos por, sin causa daño na un caso. Esey semper ta exigi un tiki acrobacia entre loke si y no por wordo comparti.

Aruba no ta solamente un pais, sino tambe un pais dentro di Reino. Ora hende drenta Aruba, nan no ta drenta aki so, nan ta drenta Reino. Pesey mi ta wak tambe e otro paisnan y region Caribense. Hunto cu nan nos tin e tarea pa bringa criminalidad. Den e cuadro ey tin pa un tempo caba andando periódicamente, reunionnan entre e PG-nan y fiscalnan mayor den Caribe, caminda nos ta busca cooperacion unda ta necesario y ta tin biaha literalmente intercambia documentonan.

Mi ta wak tambe Hulanda. Cooperacion cu Hulanda ta forma parti di e samenwerking integral, y cu esey mi a cumizna tambe, pasobra e ta e liñea cora den mi discurso.

Mirando e partnernan, mi ta wak prome Cuerpo Policial di Aruba. Nan ta para tur dia dilanti comunidad pa aporta na haci Aruba mas sigur. Cu e trabao aki no ta sin su riesgo, nos a mira na Boneiro y a keda menciona pa minister Dowers den su speech na occasion di 30 aña di Cuerpo Policial di Aruba.

Diamars tabata un conmemoración impresionante di e di sexto lustro di Cuerpo Policial di Aruba. Tabata un dia impresionante cu un misa impresionante.

Back pa mi tema central cu ta e enfoke integral. No ta solamentre polis y Ministerio Publico mester aporta na esey, pero tambe e otro partnernan di e cadena husticial, cada uno for di su mes rol y responsabilidad. Esey ta loke ami ta lucha pe desde mi curazon. Tin un tarea tambe cerca gobierno y departamentonan di gobierno. Como ehempel di un enfoke integral, bo tin cu pensa na trek in permisonan di restaurant- y barnan cu no ta tene nan mes na e condicionnan bao di cual e permisonan a wordo duna. No solamente e ciudadano tin molester di esey, pero tambe otro empresanan di horeca cu si ta tene nan mes na e exigencianan di nan permiso. Ademas un intervención administrativo asina ta hopi biaha mas efectivo cu laga polis traha un proces-verbaal, cu despues lo mester wordo huzga pa Ministerio Publico.

Comunidad ta conta riba proteccion y kier un trabao dinamico di e departamentonan, di genoegdoening, vergelding, onschadelijkmaking en afschrikking. Esey ta exigi investigacion rápido y efectivo, aumento di e probabilidad di detección, un tratamento rápido di casonan, exigencia di castigonan di prison y un strategia di comunicación proactivo. Parti di esey ta cu crimen no mag di paga.

Kita capital criminal tambe ta un ambicion cu mi ta compromete na dje.
Na mes momento mester inverti den un enfoke integral di prevencion y prevencion di recidive, especialmente cerca hobennan y adultonan hoben. Esey ta tambe un ambicion, cu mi a pone na mi mes como meta. E ambicion ey mi ta comparti cu Minister di Husticia y di traha na lanta e Veiligheidshuis di Oranjestad. Un Veiligheidshuis ta un ambiente unda e partnernan hudicial manera Ministerio Publico, KPA, gobierno, Reclassering, Slachtofferhulp, bureau Leerplicht, et cetera, ta sinta hunto pa delibera tocante casonan concreto y individual. Esaki ta é ehempel di un enfoke integral. Bo mester pensa por ehempel, na un situación caminda un mucha homber di 15 aña no ta bay scol y ta comete ladronicia, y ta end up na polis. Un hende asina lo wordo, después di su detención, discuti den e Veiligheidshuis, caminda lo wordo considera un intervencion mas efectivo posible, den cual e mucha homber aki lo bolbe scol y no ta comete ladronicia mas. Experiencia ta siña cu un acercamento integral por ta hopi efectivo. Y hopi biaha tambe ta spaar gasto, loke no ta un meta riba su mes, pero si un bon cos.

Un otro ambicion ta frena traficacion illegal di arma. Armanan illegal ta hiba pa tiroteonan entre criminalnan, caminda tin biaha victimanan mortal ta cay. Hopi biaha ta tuma venganza despues y esey ta hiba atrobe na mas tiroteo. Esey ta e circulo indeseable y inacceptable di violencia.

E tiroteonan ey ta aumenta e sentimentonan di inseguridad di comunidad di Aruba. E norma ta cu arma ta pertenece solamente na autoridadnan den cuadro di e monopolia di poder di geweldsmiddelen na polis y forzanan militar.

Cu minister y Alto Comisario di Polis nos a palabra pa lanta un ekipo di polis dedica, cu ta enfaticamente focus riba esaki. Dentro di Ministerio Pubico lo mi percura pa un fiscal dedica.

Un partner cu mi kier menciona aki tambe ta krijgsmacht. Cu e comandantenan nobo y saliente di marinierskazerne Savaneta, mi a papia tocante e rol di krijgsmacht como partner di seguridad maritimo.

Riba one happy island nos no por cera wowo pa loke ta sucede den resto di mundo. Lo ta naïef ta bisa cu terorismo ta algo di Medio-Oriente y Europa, y lo ta naief y peligroso pa bisa “esey no ta pasa cu nos”. Terorismo ta bin den tur sorto y tamaño. Ta tarea pa hunto cu e otro dienstnan, brinda abo y tur hende den comunidad di Aruba seguridad. Manera e director di VDA ta bisa: “Hopi biaha bo no tin influencia riba e menaza, pero si riba e resistencia”.
Tambe ora di combati terrorismo, e enfoke integral ta necesario. Verder mi ta menciona MOT, Belastingdienst, Aduana, Kustwacht, partnernan indispensable pa cu mi ambicion pa kita capital criminal.

Aunke hueznan ta forma un poder independiente den e estado di derecho, mi ambicion ta pa traha bon y intensivamente cu otro unda ta trata na establece convenantnan di zitting, planea casonan grandi y e regierol di huez.

Esey no por sin balie, abogacia. Como fiscal mi tabata saca mas satifaccion di mi casonan ora mi tabatin di haber cu abogadonan critico. Mas critico nan tabata ta, mas fuerte tabata mi caso. Pasobra si abogadonan ta critico riba trabao di Polis y Ministerio Publico, nos ta sigui alerta y skerpi den nos trabao. E sospechoso of e persona husticiable tin derecho riba esey. Nan mester por confia den un Ministerio Publico bon y husto.

Mi a yega na final di mi discurso. Mi kier dirigi mi mes tambe na huez mr. Sap. Mi ta desea mr. Sap hopi éxito den su trabao como huez y mi ta convenci cu Corte Superior por ta cu derecho orgulloso riba e miembro nobo aki.

Mi kier gradici boso tur di antemano pa e tres añanan venidero durante cual cu mi lo tin e honor di cumpli cu e funcion di Procurador-General. Mi ta gradici mi miembronan di managementteam, Frans, Eric, Fransje, JJ, Jeanine y Renato, pero tambe tur trahador di Ministerio Publico, sin nan lo mi no por hacie. Mi lo no por haci esaki tampoco sin abo, señor minister di Husticia. Cu e partnernan di e cadena hudicidal di polis, Belastingdienst, VDA, MOT, Aduana y tur otro departamento, abogadonan y hueznan, ciudadanonan y comerciantenan. Y naturalamente mi no por sin mi señora y yiunan, mi mester di nan tambe den e trabao challenging aki.

Arubianonan ta hendenan orguyoso, mi a ripara, orguyoso di nan pais. Laga nos percura pa Aruba por sigui orguyoso di tur loke a logra te awor, sigur den e ultimo 30 añanan.

Mi ta cera cu e palabranan: Hunto nos ta bay haci e trabao aki.
Dank pa bo atencion

Bron: Openbaar Ministerie Aruba

Een Reactie op “OM | PG van Dam: Samen Aruba veiliger maken

  1. Het handboek “Dé Installatiespeech” is goed gelezen door mr Van Dam.
    De hoofdregel van het handboek luidt immers: sla niemand over en blijf positief.

    De installatiespeech van Van Dam, kan aan het handboek toegevoegd worden, als voorbeeldnummer 1.

    En… o ja van wie waren die prachtige regels ook al weer: “want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *