OM | Wat is het project ‘TopC – Tur Wowo Riba Bo’ ?

TopC – Tur Wowo Riba Bo

TopC – Tur Wowo Riba Bo

Met “TopC – Tur Wowo Riba Bo” wordt in navolging van Amsterdam getracht om de recidive onder veelplegers van ‘High Impact crimes’ (gewapende overval, etc.) flink te verlagen. Curaçao is daarom in navolging van de Amsterdamse Top 600 aanpak, een aanpak ingevoerd onder de titel Top C(uraçao) ‘Tur wowo riba bo’ (alle ogen op jou gericht).

Het project ‘Tur wowo riba bo’ (alle ogen op jou gericht) is op initiatief van het Openbaar Ministerie (OM) op 17 december 2014 van start gegaan met een Kick off meeting met diverse organisaties. Tijdens de daaropvolgende conferentie van 20 Januari 2015, toonden circa 45 organisaties hun bereidheid tot samenwerking.

Met dit project wil het OM recidive onder jongeren in de leeftijd van 12 – 24 jaar tegengaan en tegelijkertijd werken aan het voorkomen van aanwas.

Het project heeft als hoofddoel om het aantal ‘high impact’ delicten (diefstal met geweld, zware mishandeling, moord/doodslag) gepleegd door jongeren sterk te verminderen.

Tevens wil het OM dat van het project een preventieve werking uitgaat, waardoor tegengegaan wordt, dat jongeren ‘high impact’ delicten gaan plegen. Hiertoe is voorshands een groep van 34 jongeren geselecteerd en op de Top C– lijst geplaatst, uitgaande van een aantal criteria: Laatste vijf jaar (2011 -2015) meerdere malen in aanraking gekomen met politie en justitie; Leeftijd van 12 tot en met 24 jaar; Veroordeeld zijn in 2013, 2014 en/of 2015 voor tenminste 1 HIC-delict; Nieuwe criteria: 12-17 jaar (minderjarigen) veroordeling voor 1 HIC delict.

De geselecteerde jongeren krijgen een persoonsgerichte benadering, die uitgaat van drie pijlers: de “lik op stuk’ pijler, de ‘zorg en nazorg’ pijler en de ‘brusjes’ pijler (broertjes en zusjes).

Dit project is ingebed in een gelaagde organisatiestructuur bestaande uit de Stuurgroep Top C, het Operationeel Beleidsteam (OBT) en de Regisseurs met hun Uitvoerders-overleggen (UVO ‘s).

Het Openbaar Minister (OM) kan het werk zeker niet alleen doen. Voor succes is het nodig dat ketenpartners en anderen bij het project betrokken zijn. Partners van het Openbaar Ministerie in deze zijn het Ministerie van Justitie, AJJC (Ambulante Justitiële Jeugdzorg, Jeugdreclassering), KPC (Korps Politie Curaçao), Stichting Reclassering, JJIC (Justitiële Jeugdinrichting Curaçao), Gezinsvoogdij- instelling, Voogdijraad, SDKK – maatschappelijk werk, Ministerie van SOAW met de diensten : Kas di Bario, Centrum Familie & Jeugd en Jobcenter, het Ministerie van OWCS met de diensten Leerplicht en schoolmaatschappelijk werkers, het Ministerie van GMN met Jeugdgezondheidszorg, FMA (FACT-team), Stichting Yave, SGR-groep: Sociaal Pedagogische Dienstverlening, Brasami, Fundashon Kas Popular, opleidingsschool Feffik, Dokmaatschappij, Accretio, SEDA.

Het project heeft intussen voldoende draagvlak om operationeel te zijn. Voortbouwend op het samenwerkingsprotocol tussen de Ministeries van Justitie, SOAW, OCWS en GMN van 25 juli 2014 en het samenwerkingsprotocol tussen stad Amsterdam en land Curaçao, is dit initiatief voor ‘Tur wowo riba bo’ ontstaan.

Het enthousiasme onder met name het hulpverleningsveld is groot. Het aanzetten tot samenwerken en het aansturen hierop, heeft geleid tot veel samenwerkingsverbanden en –afspraken.

Het project ‘Tur wowo riba bo’ heeft een vliegende start gemaakt. Mede dankzij de inzet en medewerking van partners, zoals Reclassering (SRC), Jeugdreclassering (AJJC) en Gezinsvoogdij-instelling (GVI) staan ruim 30 subjecten ‘onder regie’ en krijgen zij en hun familie nu begeleiding. Dit wordt nauwgezet gecoördineerd en gemonitort.

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *