Ontslag Da Costa Gomez bij RdK toegestaan

WILLEMSTAD — Er lag geen grondslag voor Carlos Da Costa Gomez om als interim-directeur bij Refineria di Kòrsou (RdK) werkzaamheden te verrichten.
Dat schrijft SBTNO, de toezichthouder op de Code corporate governance, in zijn advies aan de regering rond het voorgenomen ontslag van Da Costa Gomez.
De regering mag hem dus ontslaan.

Da Costa Gomez begon met zijn taak bij de RdK voordat er overeenstemming was bereikt ten aanzien van de voorwaarden voor zijn overeenkomst van opdracht.
Volgens SBTNO is dit in strijd met de Code van corporate governance.

“De overeenkomst van opdracht bevat immers naast de rechtspositionele voorwaarden van de directeur ook de taken en werkzaamheden van de directeur. Het is gelet hierop niet in overeenstemming met de Code om een directeur zijn werkzaamheden te laten aanvangen alvorens tot overeenstemming te zijn gekomen met betrekking tot de overeenkomst van opdracht dan wel een deugdelijke taakomschrijving voor de directeur”

, aldus SBTNO.
Het feit dat Da Costa Gomez statutair benoemd is, is volgens de toezichthouder ontoereikend.
De statutaire benoeming van de interimdirecteur kan vanwege het voorgaande ongedaan gemaakt worden.
De adviseur heeft daarom geen zwaarwegende bezwaren tegen het voorgenomen ontslag van Da Costa Gomez als interim-directeur van RdK.
Wel raadt SBTNO de regering aan om in het vervolg een statutair benoemde directeur geen werkzaamheden te laten verrichten zolang er geen overeenstemming is bereikt over de overeenkomst van opdracht.
Da Costa Gomez is op 16 mei op non-actief gezet.
Hij en de Raad van Commissarissen verschilden van visie.
Op 27 maart benoemde de aandeelhouder (regering) hem in een algemene vergadering tot interim-directeur.
Zijn benoeming gold voor de duur van zes maanden.

Nieuwe RvC-leden

De regering heeft zes nieuwe leden voorgedragen voor de Raad van Commissarissen bij RdK.
SBTNO acht Johan Nahar, Eric Newton, Ranjit Persaud en Zoila Maurera- Tromp daarvoor geschikt.
De overige twee kandidaten wier namen niet bekend zijn gemaakt, zijn niet goedgekeurd omdat ze beiden werkzaam zijn bij de overheid.
Elke schijn van belangenverstrengeling moet namelijk worden vermeden.
Ook kon op basis van de cv van een van de kandidaten niet worden beoordeeld of hij aan de minimale vereisten van de algemene profielschets voldoet.
Johan Nahar, die bij diverse bancaire instellingen heeft gewerkt, zal de functie van president-commissaris bekleden.
Onlangs stapte bijna de voltallige RvC van RdK op.
Alleen commissaris Don Hernandez bleef aan.
Hij is bestuurslid van coalitiepartij Pais.
De nieuwe RvC zal de werving en selectie van een directeur bij RdK moeten gaan trekken.
Sinds 10-10-‘10 zit het overheidsbedrijf zonder een vaste directeur.
Ook de toekomstplannen voor de olieraffinaderij moeten onder deze RvC vastere vormen krijgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *