Opinie | De ConocoPhillips beslaglegging: exceptie in ‘s landsbelang?

Rutsel Silvestre J. Martha en Pieter H.F. Bekker voor CuracaoNieuws

De Conocophilips De beslaglegging door Rutsel Martha | Antilliaans Dagblad

Het behoeft geen betoog dat beslaglegging op de tegoeden van PDVSA door ConocoPhillips zéér ingrijpende gevolgen kan hebben op Curaçao. Die beslaglegging volgt op een arbitraal vonnis van 24 april 2018 van de ICC, de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs.

Een ICC-tribunaal bepaalde naar verluid in een arbitragezaak dat PDVSA aan ConocoPhillips BV, een Nederlandse vennootschap die een 100% dochtermaatschappij is van de Amerikaanse ConocoPhillips Company, 1,7 miljard euro moet betalen vanwege de onteigening van twee grote olieprojecten van het bedrijf in Venezuela in 2007.

Op 4 mei jongstleden heeft het gerecht in eerste aanleg te Curaçao aan het bedrijf verlof verleend om conservatoir (voorlopig) beslag te leggen op alle tegoeden van PDVSA op Curaçao voor een bedrag van ruim 636 miljoen dollar. Het bedrijf heeft 30 dagen de tijd, gerekend vanaf 4 mei, om een formeel verzoek tot executie van het arbitraal vonnis in te dienen.

De verplichting tot erkenning en ten uitvoerlegging

Het verkrijgen van verlof tot tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis stoelt op het “Verdrag over de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken” (New York, 10 juni 1958). Ingevolge dit verdrag is Curaçao volkenrechtelijk verplicht om een in een andere verdragsstaat verleden arbitraal vonnis te erkennen en ten uitvoer te leggen. De erkenning of tenuitvoerlegging van een buitenlands arbitraal vonnis kan volgens het Verdrag van New York slechts op bepaalde gronden worden geweigerd en deze gronden kunnen alleen door de betrokken partij worden ingeroepen.

Dus, zelfs als één of meer van de gronden voor het weigeren van erkenning aanwezig zouden zijn in dit geval, dan nog zal Curaçao zich daar niet van kunnen bedienen. Echter, zoals geldt voor elk verdrag, bij de toepassing van het Verdrag van New York moeten overige relevante bepalingen van het internationaal recht in acht worden genomen. Dit is inherent aan de uitlegregels van het Verdrag van Wenen inzake het Verdragenrecht (ook wel het Weens Verdragenverdrag), die als codificatie van internationaal gewoonterecht gelden.

Recentelijk heeft de Hoge Raad inderdaad bevestigd dat die regels dienen te worden in acht genomen bij de interpretatie en toepassing van het Verdrag van New York (beschikking van 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2992).

Een ernstig dreigend gevaar

Gevreesd moet worden dat PDVSA na de eventuele uitwinning niet in staat zal zijn om de raffinage en olieoverslag in Curaçao te hervatten. Een aantasting van het vermogen van het Land Curaçao om het voorzieningenniveau te waarborgen is daarbij niet ondenkbeeldig. Op Curaçao vinden naar schatting 4000 mensen direct en indirect werk door de aanwezigheid van de raffinaderij en de overslag.

Onder normale omstandigheden draagt de raffinaderij tussen de 16 en 20 procent bij aan de lokale economie. De raffinaderij speelt ook een cruciale rol in de energie-keten van Curaçao en vormt een belangrijke bron van de noodzakelijke deviezen om de externe waarde van de gulden te waarborgen. Voeg daaraan toe de reële krimp waarmee het Land al twee jaar kampt dan kan men zich voorstellen dat een stopzetting van de raffinage en olieoverslag onverteerbaar zou zijn.

Het verbaast daarom niet dat de ogen van eenieder op de regering zijn gericht. Eén van de vragen die zich daarbij opdringt is of er wel middelen ter beschikking van de regering staan die het in staat stelt om zich in ‘s-Lands belang te mengen in het juridisch geschil tussen PDVSA en ConocoPhillips. Op basis van de hierna genoemde gronden menen wij als volkenrechtsjuristen dat die vraag bevestigend moet worden beantwoord, mits tijdig en adequaat wordt gehandeld.

Noodzaak exceptie

Wij zijn van oordeel dat, gegeven het risico van catastrofale gevolgen voor de Curaçaose economie, wellicht in dit geval een beroep kan worden gedaan op de noodzaak-exceptie in het recht inzake de aansprakelijkheid van staten wegens de schending van hun internationale verplichtingen. De noodzaak kan een ernstig gevaar inhouden voor het bestaan van de staat zelf, zijn politieke of economische voortbestaan, het behoud van de voorwaarden waaronder de essentiële diensten van de staat kunnen functioneren, het behoud van interne vrede etc.

Wij doelen hierbij uitdrukkelijk niet op de eveneens in het Weens Verdragenverdrag gecodificeerde exceptie m.b.t. de geldigheid van verdragen. Wij doelen op de regel die staatsaansprakelijkheid uitsluit indien het met een verplichting strijdend gedrag van een staat de enige mogelijkheid was om een essentieel belang van die staat te waarborgen tegen een ernstig dreigend gevaar.

Deze regel is gecodificeerd in de Articles on State Responsibility (2001) opgesteld door de VN Commissie voor Internationaal Recht. Anders gezegd, aangezien in het onderhavige geval het eventueel niet toestaan dat het beslag en executie doorgang vinden geen essentieel belang van de andere belanghebbende verdragsstaat, in casu Frankrijk, in gevaar zou brengen, zou de Curaçaose staat des gevorderd het beslag en executie kunnen frustreren.

Dat er geen sprake is van een essentieel belang van de andere belanghebbende verdragsstaat moge blijken uit het feit dat in andere verdragsstaten, met name de VS, in ruimere mate tegoeden van PDVSA beschikbaar zijn die zich voor beslag en executie lenen zonder gevolgen tot stand te brengen zoals edat het geval zou zijn in Curaçao.

Derdenverzet

Op een rechtvaardigingsgrond die Curaçao in het onderhavige geval zou vrijwaren van aansprakelijkheid moet uitdrukkelijk een beroep worden gedaan. Het laat zich aanzien dat het derdenverzet in de Curaçaose Rechtsvoordering zich daarvoor leent. Derdenverzet is een bijzondere vorm van verzet. Het geeft een derde partij de mogelijkheid om op te komen tegen een voorgenomen of aangevangen executie of tegen een gelegd executoriaal of conservatoir beslag. In de meeste gevallen zal het gaan om een derde op wiens goederen beslag is gelegd voor een vordering op een ander. Wij menen dat niets zich verzet tegen een derdenverzet door het Land om een essentieel belang van de staat te waarborgen tegen het hierboven omschreven ernstig dreigend gevaar.

Conclusie

Ingevolge het Verdrag van New York heeft de Curaçaose rechter in principe geen andere keuze dan het beslag en executie van de tegoeden van PDVSA toe te laten, behalve wanneer PDVSA zich op één van de uitzonderingsgronden in dit verdrag kan beroepen. Het land zelf kan zich daarop niet beroepen maar wel op andere gronden ontleend aan het algemeen internationaal publiekrecht voor zover die toepasselijk zijn.

Vanwege het ernstig dreigend gevaar, kan naar onze mening het Land, teneinde het beslag en de executie op de tegoeden van PDVSA te frustreren, zich in een derdenverzet-procedure of anderszins beroepen op de noodzaak-exceptie in het recht inzake de aansprakelijkheid van staten wegens de schending van hun internationale verplichtingen. De tijd dringt, maar het is nog niet te laat voor het Land Curaçao om de juridische en diplomatieke middelen die het ter beschikking staan aan te wenden ter bescherming van de plaatselijke bevolking.

-0-0-0-

[*]Dr R.S.J. Martha is een voormalige minister van justitie van de Nederlandse Antillen. Thans geeft hij leiding aan Lindeborg Counsellors at Law in London, Verenigd Koninkrijk; Professor Dr P.H.F. Bekker is hoogleraar internationaal recht aan de University of Dundee (VK) en Head Investment Arbitration Task Force van het internationale advocatenkantoor CMS.

Bron: CuracaoNieuws

13 Reacties op “Opinie | De ConocoPhillips beslaglegging: exceptie in ‘s landsbelang?

 1. Joep Meloen

  @ Nombre,

  ConocoPhillips heeft dat bedrijf vlak voor de arbitrage zaak opgericht. Bleek namelijk dat er wel een verdag tussen Venezuela en Nederland bestond over dit soort zaken. Door als Nederlandse tak de arbitrage aan te spannen werd de hele zaak ontvankelijk bij de wereldbank.
  ConocoPhillips heeft het slim gespeeld, ze laten het beleg niet van het brood eten. Curacao, Aruba en Bonaire zagen alleen de profits van zaken doen met Maduro, niet de nadelen. En dat de nadelen een keer zouden komen had ook voor Curacao duidelijk moeten zijn. Wie denkt dat je alles maar kunt nationaliseren en daar mee wegkomt, die heeft ze niet op een rijtje. Dat sommige bedrijven een settlement hebben gekozen is hun eigen zaak. Venezuela bood ConocoPhillips te weinig aan voor de investering die het bedrijf had gedaan. Dus ging ConocoPhillips naar de wereldbank voor arbitrage en die hebben ze nu gewonnen.
  De overige schuldeisers zullen nu inderdaad, op basis van deze uitspraak, ook achter uitbetaling van de openstaande schuld aangaan.

  Wat ook het eindresultaat mag wezen, 1 ding moet voor onze politici nu toch wel duidelijk zijn: ‘5 miljard steken in een raffinaderij, welke geheel afhankelijk is van de grappen en grollen van een failliet land…………….dat is geen goed idee’.

 2. Nombre schrijft:
  ConocoPhillips BV, een Nederlandse vennootschap die een 100% dochtermaatschappij is van de Amerikaanse ConocoPhillips Company […]

  Huh?

  Ik schrijf:
  Yep. Als je op hun kantoor te Amsterdam binnenloopt, dan zal je zeer waarschijnlijk twee kantoorpersoneel , een tel, een kopieermachine en een computer tegenkomen.

  Maar vsn Vermeend mogen wij dat op Curacao niet doen.
  Vermeend vertelde dat het over en out is met de offshore .
  Hij bedoelde op Curacao.

 3. Lionfish

  @Joep slaat de spijker op de kop. Ook curacao zal de regels van het internationaal recht moeten volgen en kan het zich helemaal niet permitteren om de paria van de wereld te worden. Dit zijn krokodillentranen, we hebben jaren de tijd gehad ons hierop voor te bereiden.

 4. ConocoPhillips BV, een Nederlandse vennootschap die een 100% dochtermaatschappij is van de Amerikaanse ConocoPhillips Company […]

  Huh?

 5. caribbeancynic

  Er komen nogal wat claims aan, ConocoPhillips is de eerste maar niet de laatste.
  http://www.miamiherald.com/latest-news/article210820589.html

  Kortom als ConocoPhillips het beslag opheft, staat de volgende in de rij.

 6. ericlapas

  Ik moet eerlijk toegeven dat de reactie van @Joep mij wel zorgen baart. Zo weten alle @Joep volgers, waarvan ik zeker één ben, dat hij geen fan van Martha is. Zo heeft hij ooit het cv van Martha op wikipedia een opgeklopt verhaal genoemd.

  Nou @Joep, Martha is het dichtst bij een intellectueel die we hebben, een echte Joe di terra ook nog. Dit is de tijd voor saamhorigheid, in tijd van crisis moeten alle neuzen dezelfde kant op. Laten we hopen dat Martha zo in zijn eigen verhaal gelooft dat hij het op no cure no pay basis op zich wilt nemen.

 7. Joep Meloen

  Leuk blaartrekkend verhaal van Martha, maar gaat gewoon voorbij aan een veelheid van zaken.

  1. Is het de schuld van ConocoPhillips dat Curacao heeft ingezet op 1 paard ? Toen de situatie in Venezuela begon te verslechteren had men moeten begrijpen dat de huidige situatie zich ooit een keer zou gaan voordoen. Daar had men toen op in moeten spelen.

  2. Is het de schuld van ConocoPhillips dat Curacao ook nog eens heeft liggen slapen toen het proces in 2015 door ConocoPhillips werd aangespannen ? Dat was het moment dat Curacao een beslissing moest nemen over de raffinaderij (eigenlijk al in 2012, maar we waren, zoals gewoonlijk weer veel te laat). Maar ook toen heeft men niet geanticipeerd op de huidige situatie. Het bekende ‘what if’ scenario is nooit besproken.

  3. Is het de schuld van ConocoPhillips dat Venezuela besloot om eigendommen van dit bedrijf te nationaliseren en daar peanuts voor terug te geven. Is ConocoPhillips daarom schuldig wanneer men gewoon geld terug wil zien van Venezuela ?

  En dat is nu net weer hetgeen Martha, liberia Peters etc stellen wanneer zij van mening zijn dat ConocoPhillips onjuist bezig is.
  Waarom vragen ze Venezuela gewoon niet om met die 2 miljard over de brug te komen ? Venezuela zal best wel in olie mogen betalen, dus dat worden dan 33 miljoen vaten en de schuld is voldaan.
  Echter, Venezuela wil niet betalen en dus vinden onze idioten alhier dat ConocoPhillips het er maar bij moet laten zitten. Anders worden wij hier nogal zwaar getroffen.

  Wel beste Martha en Liberia Peters, er ligt geen beslag op de raffinaderij, dus regel een andere olieproducent en ga daar maar voor raffineren. Dikke kans dat PdVSA de huur ook niet meer kan betalen, dus dat huurcontract kan zo door de WC.
  Maar zoals te doen gebruikelijk geven we graag de schuld van ons eigen falen aan een ander. Wij lagen te slapen, dat is niet onze fout, dat is de fout van degene die opkwam voor zijn rechten.

 8. Martha mag en kan zijn wie hij is, maar hier worden de internationale verdragen aangehaald. Plus het feit dat hij een co auteur is. Het is dus niet duidelijk een verhaal van Martha alleen.
  Dat men in de Staten jarenlang niet heeft zitten opletten, kortom heeft zitten slapen dat maakt het geheel extra ernstig.

 9. Felix D. Pinedo

  Fred Schiedam heeft het goed gezegd. Waar is s’lands intelligentie apparaat gebleven? Waarom hebben zij al die jaren deze zaak niet gevolgd? De regering had dr. R. Martha allang in consult moeten roepen en niet hebben gewacht totdat hijzelf een gratis advies heeft gegeven. Waar is Nederland gebleven met haar bijstand zoals vastgelegd in het Statuut van het Koninkrijk? Want deze ‘ballgame’ is ver boven onze politieke ‘petten’.
  Ze kunnen niet eens de jarenlang bestaande onjuistheden en tegenstellingen in onze Staatsregeling corrigeren. ‘It’s no use crying on spilled milk’. Wij moeten snel zwaar geschut binnen halen.

 10. Fred Schiedam

  Het betoog gaat volledig voorbij aan de vraag waarom de Curaçaose politici het eiland zo kwetsbaar hebben gelaten terwijl de procedures al jaren liepen; waarom hebben zij niet geanticipeerd op dat wat te verwachten was en tijdig de bakens verzet?
  De weg die hier wordt voorgesteld maakt Curacao helemaal een lakei van PDVSA.

 11. hoedanook

  @Marian en @Lapas, zeker niet gezien dat het artikel mede geschreven is door Professor Dr P.H.F. Bekker, hoogleraar internationaal recht aan de University of Dundee (VK) en Head Investment Arbitration Task Force van het internationale advocatenkantoor CMS?

  Zie ook NoticiaCla van Aruba, hoe Wever-Croes ‘terugvecht’. Gezien de reactie van de huidige regering van MAN (‘Antias Nobo’) en PAR (‘Antias Restruktura’) is ‘het huid van de beer al verkocht’. Immers de staatkundige hervorming(en) waar beide partijen hun bestaan aan te danken hebben dient ‘afgerond’ te worden.

 12. Ordinaire kontenlikker van Schotte, deze Rotzooi Martha.

  Niets voor Stella van Rijn? Als Insel Air dadelijk failliet is zal deze golddiggster Edward Heerenveen wel dumpen, en ze heeft de MFK vlaggetjes van 2010 nog in haar auto liggen.

 13. ericlapas

  Het probleem met deze man is dat hij een tijd met MFK aan het flirten was dus ben ik geneigd om zijn verhaal met een korreltje zout te nemen waarschijnlijk zeer onterecht. Wat mij wel verbaasd is dat hij het heeft over een derdenverzet maar was het niet mogelijk om vooraf voor het ICC-tribunaal vóór dit vonnis om een verhaal te houden? en niet achteraf?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *