Opinie | De nieuwe belastingregeling voor Nederland en Curaçao

Door Arne Kattouw

Arne Arne Kattouw

Arne Arne Kattouw

Curaçao en Nederland hebben eind vorig jaar een handtekening gezet onder een nieuwe Belastingregeling voor Nederland en Curaçao (BRNC). Deze week werd de tekst aangeboden aan het Nederlandse parlement en daarmee officieel bekendgemaakt.

Wat is het belang van deze regeling en hoe kunt u hier belang bij hebben?
Als u inkomsten geniet uit het buitenland, loopt u het risico dat u tweemaal belasting moet betalen: eenmaal in het land waar uw inkomen vandaan komt en dan ook nog eens op Curaçao.
In het algemeen worden namelijk drie gronden toegepast voor het heffen van belasting.
De bronstaat wil belasting heffen voordat uw inkomen dat land verlaat, de woonstaat wil meestal belasting heffen over uw gehele inkomen, ongeacht waar dat vandaan komt en dan zijn er nog landen zoals de Verenigde Staten die belasting willen heffen over het inkomen van hun burgers, ongeacht waar die wonen.
Deze drie gronden kunnen leiden tot dubbele belastingheffing en in de praktijk gebeurt dat ook regelmatig.
Stel even voor, iemand met een Amerikaans paspoort die op Curaçao woont en pensioen geniet uit Nederland.
Nederland wil over dat pensioen heffen omdat het daar vandaan komt, Curaçao omdat de gepensioneerde hier woont en de Verenigde Staten omdat hij Amerikaan is.
Om te voorkomen dat de belastingheffing dubbel of drievoudig is worden er belastingverdragen afgesloten.
Op basis daarvan verdelen twee landen de heffingsbevoegdheid over inkomsten tussen inwoners van de verdragsstaten.
Voor de landen van het Koninkrijk is er een soortgelijke regeling, de Belastingregeling voor het Koninkrijk (BRK).
Deze geldt al vele jaren tussen de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk en Nederland. Als gevolg van de gewijzigde staatkundige verhoudingen binnen het Koninkrijk door de opheffing van de Nederlandse Antillen geldt inmiddels tussen Nederland en de drie BES-eilanden een aparte regeling, de Belastingregeling Nederland (BRN). Nederland wil nu met Aruba, Curaçao en Sint Maarten aparte regelingen afsluiten die telkens uitsluitend tussen de twee betrokken landen zullen gelden.
De BRK zal daarna nog uitsluitend gelden in de verhouding tussen Aruba, Curaçao en Sint Maarten onderling.
De nu voorgestelde BRNC is aangeboden aan de Tweede Kamer van Nederland en zal daarna ook nog naar de Eerste Kamer moeten.
Wanneer het voorstel is goedgekeurd zal ook het parlement te Curaçao er zijn goedkeuring aan moeten geven.
Als dat gebeurd is kan de regeling in werking treden en de verwachting is nu dat dit uiterlijk per 1 januari 2015 zal plaatsvinden.

Wat gaat er wijzigen als het voorstel wordt aangenomen?
We kunnen daarbij onderscheid maken tussen ondernemers en particulieren en bij ondernemers dan met name wat betreft nv’s, bv’s en andere rechtspersonen.
Er is een groot aantal wijzigingen maar hierna bespreken wij alleen de meest in het oog lopende en voor ons op Curaçao belangrijkste gevolgen.

Dividendbelasting
Curaçao heft geen dividendbelasting, Nederland doet dat wel.
In het algemeen is het tarief 15 procent maar wanneer een in Curaçao gevestigde vennootschap een belang heeft van ten minste 25 procent in een Nederlandse vennootschap wordt over het Nederlandse dividend 8,3 ptocent geheven.
Aangezien Nederland over dividend naar andere landen binnen de Europese Unie in dergelijke gevallen geen belasting heft en over dividend naar een groot aantal verdragslanden vaak ten hoogste 5 procent, is dit voor ons nadelig.
De nieuwe BRNC zorgt ervoor dat in een groot aantal gevallen ook over dividend naar Curaçao geen dividendbelasting meer wordt geheven.
Dat zal onder meer het geval zijn wanneer het dividend wordt genoten door de volgende op Curaçao wonende aandeelhouders:

1. Overheid van Curaçao;
2. Een pensioenfonds dat onder toezicht staat van de Centrale Bank;
3. Een beursgenoteerde onderneming of een onderneming waarvan de meerderheid van de aandelen wordt gehouden door een of meer beursgenoteerde ondernemingen.

Niet elke beursnotering volstaat.
Het moet gaan om vrij verhandelbare aandelen op de beurs van Curaçao, Nederland en de Verenigde Staten, alsmede onder meer de beurs van Mexico, Chili en in Canada de beurs van Toronto.
4. Een hoofdkantoor van een multinational of een lichaam dat zich vanuit Curaçao bezig houdt met zogeheten concernfinanciering.
Het is voor grote bedrijven aantrekkelijk om externe financiering voor het gehele concern aan te trekken door middel van een centrale vennootschap en Curaçao is een goede vestigingsplaats voor dergelijke vennootschappen.
5. Een vennootschap met beleggingen of bedrijfsactiviteiten die voldoende substance heeft. Voldoende substance wordt in elk geval aangenomen als de vennootschap ten minste drie mensen in dienst heeft die gekwalificeerd zijn voor de activiteiten die het bedrijf verricht.
Als de vennootschap minder dan drie medewerkers in dienst heeft kan toch nog van voldoende substance sprake zijn als het gaat om reële handelsactiviteiten, anders dan bankieren, verzekeringen of beleggingen.
Tot slot kan er voldoende substance zijn als blijkt dat de vennootschap een bij de omvang van het bedrijf passende aanwezigheid te Curaçao heeft in de vorm van administratie, bankrekening(en) kantoorruimte en andere soortgelijke criteria.
Lichamen die niet aan de bovengenoemde criteria voldoen zullen in het kader van overgangsrecht tot en met 2019 5 procent dividendbelasting moeten betalen en daarna geldt voor hen het algemene tarief van 15 procent.

Aanmerkelijk belang
Een natuurlijk persoon die meer dan 5 procent van de aandelen of winstbewijzen houdt in een vennootschap heeft een zogeheten aanmerkelijk belang.
Nederland heft in dat geval 25 procent over de dividenden, maar ook over de vervreemdingswinst bij verkoop van de aandelen.
Als iemand vanuit Nederland naar Curaçao emigreert, kan Nederland onder de BRK gedurende vijf jaren nog heffen over de winst bij vervreemding, ongeacht of de waardestijging is ontstaan voor of na de emigratie.
Na inwerkingtreding van de BRNC kan Nederland nog tien jaren 25 procent belasting heffen over de winst bij vervreemding, maar ook over het dividend.
Onder de BRNC kan dat echter alleen maar tot het bedrag van de winst die al aanwezig was op het tijdstip van emigratie.
Als na emigratie de aandelen in waarde stijgen, mag Nederland over dividenden uit de waarde- aangroei alleen nog 15 procent dividendbelasting blijven heffen, zoals ze dat in het algemeen mogen over elk dividend vanuit Nederland.
Overigens blijft voor iemand die op 5 juni 2014 al op Curaçao woonde de oude regeling in stand.

Successie- en schenkingsrecht
Als iemand uit Nederland emigreert, kan Nederland deze emigrant in het algemeen nog tien jaren volgen voor de heffing van successiebelasting of voor schenkingsrecht.
Onder de BRK werd Nederland echter sterk beperkt in deze mogelijkheid.
Alleen bij schenking binnen een jaar na emigratie mocht Nederland nog heffen.
Onder de BRNC mag Nederland langer blijven heffen, namelijk tot vijf jaar na emigratie, zowel ingeval van schenking als bij overlijden. Deze uitbreiding geldt echter niet voor wie op 5 juni 2014 al op Curaçao woonde.

Pensioen
Internationaal is het gebruikelijk dat in verdragen de heffing over particuliere pensioenen wordt toegewezen aan het woonland.
Nederland heeft echter sinds kort als beleid aangenomen dat zij belasting willen kunnen blijven heffen over pensioen waarvan de premies ten laste van Nederlands inkomen zijn gekomen.
Dit met name omdat het aantal gepensioneerden forst toeneemt evenals de duur van de uitkeringen als gevolg van een langere levensverwachting.
Gepaard met een toenemende mobiliteit van ouderen wil Nederland dit fiscale lek dichten. Aangezien Curaçao de voorkeur geeft aan het internationaal geldende beleid is als compromis ervoor gekozen dat Nederland een bronheffing van 15 procent mag heffen over deze pensioenen.
Curaçao als woonland mag ook heffen, maar geeft voorkoming van dubbele belasting voor de Nederlandse heffing.
Ook hier geldt als overgangsregeling dat wie voor 5 juni 2014 reeds inwoner van Curaçao was en van wie het pensioen op die datum reeds is ingegaan, niet onder de nieuwe regeling valt.

Hybride entiteiten
Het komt nog wel eens voor dat een lichaam in het ene land als transparant wordt aangemerkt, dat wil zeggen dat niet het lichaam maar de deelnemers worden belast voor inkomsten die het lichaam geniet, maar dat het andere land dat lichaam als niet-transparant aanmerkt.
Dat is op Curaçao mogelijk, maar bijvoorbeeld ook mogelijk in de Verenigde Staten middels de zogeheten check-the-boxkeuze.
Dit kan leiden tot dubbele heffing, bijvoorbeeld als het ene land de inkomsten toerekent aan de deelnemers en hen daarvoor belast en het andere land het lichaam belast voor diezelfde inkomsten.
Het kan ook leiden tot volledige onbelastbaarheid omdat het ene land aanneemt dat de inkomsten in het andere land bij de deelnemers belast zullen worden en het andere land meent dat de inkomsten in het eerste land belast zullen worden bij het lichaam.
Om dit te voorkomen is in de BRNC vastgelegd dat in beginsel de bronstaat, daar waar het inkomen wordt genoten, voor de belastingheffing aansluit bij de fiscale behandeling in de woonstaat.
Waar nodig zullen de twee landen onderling overleg voeren om een oplossing te geven voor probleemsituaties.

De nieuwe belastingregeling zal in een aantal gevallen een belangrijke verbetering betekenen, met name waar het de dividendbelasting betreft.
Voor nieuwe emigranten zal de nieuwe belastingregeling minder aantrekkelijk zijn. Wie nu wil emigreren, vanuit Curaçao naar Nederland of andersom, doet er goed aan zich te informeren over de fiscale gevolgen die de emigratie voor hem of haar zal hebben.
Het komt te vaak voor dat mensen emigreren zonder rekening te houden met soms nadelige fiscale gevolgen.
Voor wie voor 5 juni al emigreerde zal de nieuwe belastingregeling weinig of geen gevolgen hebben.

Arne Kattouw is werkzaam als fiscalist bij PricewaterhouseCoopers (PwC) Dutch Caribbean op Curaçao

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *