Overheid toetst alle toelagen

toelagenWILLEMSTAD — De overheid trekt twee maanden uit om alle toelagen van het overheidspersoneel te toetsen. Dit is meegedeeld in een circulaire die vorige maand naar alle ambtenaren is verstuurd. De Abvo is niet te spreken over deze circulaire. De vakbond is van mening dat zaken die gevolgen hebben voor de rechtspositie van ambtenaren eerst aan het overlegorgaan Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) moeten worden voorgelegd.

In de circulaire geeft de overheid aan dat in het kader van de optimalisering van de overheidsfinanciën, de Raad van Ministers in haar vergadering van 13 april een aantal besluiten heeft genomen met betrekking tot de toelagen die ambtenaren krijgen uitbetaald.
Centraal in deze besluitenlijst staat dat de overheid alle toegekende toelagen op hun rechtmatigheid zal gaan hertoetsen.
Dit houdt in dat alle tegemoetkomingen die de ‘rechtmatigheid niet kunnen doorstaan’ stopgezet zullen worden.
Deze maatregel heeft ook als gevolg dat in de periode tot en met 1 augustus geen nieuwe verzoeken voor toelagen in behandeling genomen kunnen worden.

Bij de hertoetsing zal volgens de regering rekening worden gehouden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, waaronder

 • het verbod van willekeur,
 • het beginsel van rechtszekerheid,
 • het gelijkheidsbeginsel,
 • het beginsel van zorgvuldigheid,
 • het motiveringsbeginsel en
 • het vertrouwensbeginsel.

Tot de vergoedingen waar naar zal worden gekeken behoren onder meer de telefoon- en autotoelage.
De hertoetsing zal in principe twee maanden in beslag nemen en zal per 1 augustus moeten zijn afgerond.

‘Indien uit deze hertoetsing blijkt dat een personeelslid geen recht meer heeft op de toelage, zal deze niet eerder dan 1 september 2013 worden stopgezet.
Alvorens over te gaan tot stopzetting van de toelage of vergoeding, wordt de ambtenaar hiervan schriftelijk in kennis gesteld.”

De circulaire heeft kwaad bloed gezet bij de ambtenarenvakbond.
Abvo-voorzitter Wendy Calmes constateert dat de regering steevast de grens opzoekt van welke zaken per circulaire kunnen worden vastgelegd.
Normaal gesproken worden circulaires gebruikt om het overheidspersoneel te informeren over specifiek beleid.
Maar Calmes constateert dat de regering circulaires gebruikt om beleid dat gevolgen heeft voor ambtenaren, zonder overleg met de ambtenarenbonden, in te voeren.
De Abvo wijst dit af, aldus Calmes.
Het circulairebeleid van de regering is een van de punten die morgenmiddag aan bod zullen komen tijdens een bijeenkomst van het CGOA.

Een Reactie op “Overheid toetst alle toelagen

 1. J. de Brui

  De circulaire heeft kwaad bloed gezet bij de ambtenarenvakbond.

  Weer komt men in opstand tegen maatregelen. Maar zodra de gepensioneerde in de knel komt zijn alle vakbonden muis en muis stil.

  Amtenaren vakbond je moest je schamen. Jan met de pet leverd in en in, maar een ambtenaar hoeft niets in te leveren, die mag op het pluche blijven zitten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *