PB | Aruba is bezorgd over de situatie in Venezuela

Premier Evelyne Wever Croes van Aruba

Aruba worstelt momenteel met een groot aantal uitdagingen. De reeds bekende grootste uitdaging, openbare financiën, lijkt beheerst te zijn nadat de nieuwe regering, Kabinet Wever-Croes, nieuwe afspraken met Nederland heeft gemaakt over het pad naar duurzame overheidsfinancien. Aruba is het enig land binnen de voormalige Nederlandse Antillen die nooit financiële steun van Nederland heeft gevraagd noch gekregen.

En daar zijn de Arubanen bijzonder trots op. “Wij kunnen zelf en met daadkracht onze uitdagingen aan”, heeft de premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes afgelopen zomer in Den Haag verklaard. De nieuwe afspraken met Nederland scheppen weer rust en vertrouwen in de relatie tussen Nederland en Aruba, nadat de voormalige premier van Aruba Mike Eman onder financiële curatele werd geplaatst, en daarvoor zelfs in hongerstaking is gegaan. “Met deze nieuwe regering kun je rekenen op verantwoordelijk financieel beheer, geen hongerstaking dus”, aldus de nieuwe premier.

Maar nu zorgen andere uitdagingen voor bezorgdheid.

Aruba worstelt met een sociale crisis, enerzijds veroorzaakt door de verwaarlozing van deze sector in afgelopen jaren, en anderzijds door de steeds wijzigende demografie, waaronder de grote stroom migranten. Deze sociale crisis en de aanpak daarvan heeft momenteel de prioriteit van de Arubaanse regering.

Aruba worstelt daarnaast ook met de effecten van de migratiecrisis van Venezuela. Wij leven mee met de verschrikkelijke situaties in Venezuela. Aruba en de Arubanen helpen waar mogelijk; er zijn veel particuliere initiatieven, veelal via kerkelijke instellingen, die hulp verlenen aan Venezolanen in Venezuela zelf. Arubanen helpen graag, en de hulp wordt in Venezuela in dank genomen. Het uitnodigen van Venezolanen om de gevaarlijke zee over te steken om naar Aruba te komen onder het mom van een beter bestaan, wordt afgeraden, omdat er in Aruba zelf weinig mogelijkheden zijn. Dat is dan ook de reden waarom vele migranten, alsook asielaanvragers inmiddels Aruba hebben verlaten. De mogelijkheden in Aruba zijn beperkt vanwege de sociale crisis en de werkloosheid.

Aruba’s enige economische pijler is het toerisme en is derhalve kwetsbaar

De openbare orde en veiligheid moeten boven alles gehandhaafd blijven, want Aruba’s enige economische pijler is het toerisme. Het hoeft danook geen betoog dat wetten en regelgeving onverkort van toepassing blijven. Ook voor wat betreft de toelating van vreemdelingen.

ASIEL

Aruba is deel aan het Vluchtelingenverdrag, en past de asielprocedures toe zoals internationaal voorgeschreven. Het aantal asielaanvragen is gestegen van minder dan 10 enkele jaren geleden, tot boven de 300 vorig jaar. Dit jaar is het aantal al fors gestegen. Het aantal asielverzoeken op zich is niet het probleem. Dat kan Aruba wel aan. Gebleken is dat mensen misbruik maken van de asielprocedure, om een tijdelijke verblijfstitel in Aruba te krijgen. Het aantal migranten zonder een legale status in Aruba is beduidend hoger.

Aruba kan het alleen niet meer aan, en krijgt technische bijstand vanuit Nederland. Daarnaast zoekt de regering van Aruba naarstig naar fondsen om de impact van de migratiecrisis in Aruba te bekostigen. Daarover zijn afspraken gemaakt met de regering van Nederland.

MENSENSMOKKEL

Aruba staat inmiddels in de beste schaal, de ‘tier-1’ , v.w.b. de aanpak en bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel. Het betreft hier de schaal di Amerikaanse autoriteiten hanteren. Voor Aruba is het behouden van de ‘tier-1’ status zeer belangrijk, uiteraard omdat hierdoor het eiland veiliger is, en ook omdat Aruba’s enige economische pijler het toerisme is, en deze erkenning het mogelijk maakt om toeristen aan te trekken. De situatie in Venezuela brengt risico’s van mensen handel en mensen smokkel met zich mee, en deze worden met de harde hand aangepakt.

RODE KRUIS

Het Rode Kruis in Aruba verricht goed werk, en is de eerste opvang van asielzoekers in Aruba. In het gebouw van het Rode Kruis kan onderdak worden verleend aan ongeveer 30 personen. Er verblijft momenteel 1 persoon bij het Rode Kruis, maar dit kan wijzigen. Venezolaanse migranten alsook hulpbehoevende Arubanen kloppen vaker aan de deur van het Rode Kruis, voor bijstand, voedsel, e.d. de bijstand die het Rode Kruis biedt is dus heel belangrijk voor Aruba. Gehoopt mag worden dat de opbrengst van de fondsenwervings campagne die thans door het Rode Kruis is opgestart, op correcte wijze wordt verdeeld over de eilanden, en dat het Rode Kruis mag rekenen op de donaties van degenen in Nederland die ook een bijdrage willen leveren aan de verschrikkelijke situatie in Venezuela.

Bron: Persbericht Kabinet Wever-Croes (Aruba)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *