Raad wil meer uitleg over HNO

400 Miljoen ‘niet gesubstantiveerd’

HNO BWillemstad – Het nieuwe ziekenhuis Hospital Nobo Otrobanda (HNO) zal bijna 400 miljoen gulden kosten, maar de Raad van Advies stelt dat het totale bedrag voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis niet door de regering is toegelicht.

De RvA, het hoogste adviescollege van het Land Curaçao, kan uit de ontwerpnota tot wijziging van de begroting 2014 en de toelichting daarop opmaken dat de kosten voor het bouwen van het nieuwe ziekenhuis 397,1 miljoen zal bedragen en voor 70 procent door de overheid gefinancierd zal worden.
Het bedrag is niet nader uitgelegd en ook ‘niet gesubstantiveerd’.
Ook is het voor de Raad van Advies niet duidelijk op welke gronden de regering heeft gekozen voor het percentage van 70 procent.

,,Het is verder evenmin uit de toelichting te achterhalen wat de rol van de overheid zal zijn voor wat betreft de relatie tussen het Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos) en het nieuwe ziekenhuis en of de overheid, zoals uit de media vernomen, in dit kader (een deel van) de openstaande schulden van het Sehos zal overnemen en wat de effecten hiervan zullen zijn voor de (meerjaren)begroting van het Land en de door te berekenen tarieven.”

De RvA vindt een deugdelijke onderbouwing van het totale bedrag gewenst, en van de financiering, alsmede van de gevolgen voor de kosten in de gezondheidszorg voor de meerjarenbegroting.
Het advies van de Raad is van 6 november en bereikte de Staten op 14 november.
Het betreft de reactie op het spoedadviesverzoek van 28 oktober.
Ook het College financieel toezicht (Cft) berichtte de regering over de gewijzigde ontwerpbegroting voor volgend jaar, 2014.
Dat gebeurde eerst per brief van 28 oktober, waarover deze krant al eerder berichtte.
En ook op 6 november.
In de gewijzigde begroting is financiering van het nieuwe ziekenhuis NHO verwerkt. Overigens, aangezien de voorgenomen investering al begint in 2013, is de financiering ook al verwerkt in de tweede begrotingswijzigingen 2013.
Ook het Cft gaf eind vorige maand al aan dat er nog onduidelijkheden zijn rond de voorgenomen financiering en exploitatie van HNO.
Onder andere vindt Cft dat er ‘zekerheid dient te zijn dat voldoende middelen vanuit de exploitatie van het ziekenhuis terechtkomen bij de overheid, omdat hieruit ten minste de rentelasten van de lening alsook de afschrijving gedekt moeten worden’.

Voorkeur voor NV
Inmiddels heeft de regering al diverse vragen beantwoord, zoals welke rechtsvorm HNO krijgt. De regering geeft aan op dit moment de voorkeur te geven aan een naamloze vennootschap (nv).
De overige antwoorden zijn vooralsnog niet zeer uitvoerig of gedetailleerd.
Zo wordt enkel gesteld dat de lening voor 70 procent van het bedrag van bijna 400 miljoen wordt aangewend voor de financiering van ‘de bouw, medische inrichting en het IT-systeem’ van het nieuwe ziekenhuis.
Deze krant berichtte maandag dat er wordt uitgegaan van een verhouding van 70 procent publieke financiering en 30 procent private financiering welke overeenkomstig de Memorandum of Understanding een goede balans voor de business case, de collectieve lasten en het investeringsklimaat weergeeft.
De regering heeft een voorkeur voor 70/30-financiering, maar als de private partijen uiteindelijk niet bereid zijn te financieren of onaanvaardbare eisen stellen dat kiest de regering uiteindelijk voor 100 procent publieke financiering.

,,Vanuit het perspectief van het Land is het wenselijk om budgetfinanciering wettelijk te verankeren”, aldus de nota bij de gewijzigde begroting 2014.

,,Dit is echter geen voorwaarde voor een sluitende business case voor Hospital Nobo Otrobanda.”

Ten aanzien van het Sehos en de vraag van de RvA over het (deels) overnemen van de schulden van het huidige hospitaal en wat de effecten daarvan zijn voor de begrotingen en de door te berekenen tarieven, antwoordt de regering dat de planning is het bestaande ziekenhuis een vrijwaring te geven van bestaande loonbelastingverplichtingen bij de Ontvanger per 1 december 2013.

,,Dit heeft geen consequenties voor de begroting. Immers, loonbelasting wordt conform het kasstelsel verantwoord, en zijn in de ramingen voor 2013 en 2014 niet opgenomen.”

Maar in de Algemene Beschouwingen bij de gewijzigde begroting 2014 zegt de regering niets over de schulden van het Sehos exclusief voorzieningen van 112,5 miljoen (conform de jaarrekening 2012) per ultimo vorig jaar.
De rentelasten van het Sehos bedragen circa 4,1 miljoen, iets lager dan eerder doordat er op de schulden wordt afgelost.
De totale activa van het ziekenhuis bedragen 69,5 miljoen.
Maar het eigen vermogen van het Sehos is nog altijd 131,7 miljoen negatief.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *