Regering heeft haast met aanpassing notariswet

notarisWILLEMSTAD — In een brief aan de Staten dringt de regering erop aan om zo snel mogelijk de Landsverordening op het Notarisambt aan te passen.
Deze wetsaanpassing heeft betrekking op notariële akten die tussen 1980 en 1997 kwijt zijn geraakt en maakt het mogelijk dat kopieën van deze akten als vervanging gebruikt worden.
Door het ontbreken van de akten heeft de overheid volgens berekeningen een derving van maximaal 5 miljoen gulden geleden.

Het ontwerp heeft betrekking op notariële akten die tussen 1980 en 1997 kwijt zijn geraakt, maar waarvan lokale notarissen kopieën hebben.
De wet heeft als doel om aan deze kopieën rechtswaarde te geven.
Het initiatief voor deze wetsaanpassing gaat terug tot januari 1985, toen lokale notarissen hun bezorgdheid uitten over de manier waarop de Belastingdienst omging met notariële akten. Indertijd liet de Belastingdienst in een reactie weten dat de uitgesproken bezorgdheid ‘schromelijk overdreven’ was.
In de memorie van toelichting bij het ontwerp wordt gesteld dat ‘nadien is gebleken dat zulks niet het geval was.
Een groot aantal door het notariaat afgegeven akten kan namelijk niet meer worden teruggevonden’.

Dit had veel gevolgen voor de lokale notarissen, aldus de memorie van toelichting.

“Zij kunnen niet voldoen aan hun wettelijke verplichtingen, waaronder die tot zorgvuldige bewaring, en wettelijke bevoegdheden, waaronder die tot afgifte van grossen, afschriften en uittreksels, maar (het heeft ook gevolgen, red.) voor de landskas, aangezien met name de verschuldigde overdrachtsbelasting niet kan worden betaald.
In Overdrachtsbelastingverordening (…) is bepaald dat de belasting, zoals door de Inspecteur berekend, bij de terugontvangst van de ter registratie afgegeven akte (of het vonnis) moet worden betaald en dat op het stuk door de Landsontvanger voor de betaalde belasting kwijting wordt gegeven.
In de periode van 1 januari 1980 tot 1 januari 1997 zou het gaan om een bedrag van ongeveer 2,8 miljoen gulden.
Maar volgens ambtelijke ramingen zou dit bedrag op kunnen lopen tot 5 miljoen.

Tussen overheid en de lokale notarissen is afgesproken dat in elk geval het door het notariaat opgegeven bedrag op korte termijn zal worden betaald.
Daarvoor zal door de Ontvanger afdoende kwijting worden verleend.
Voorts zal het notariaat per akte worden gevrijwaard ten aanzien van eventuele schadevergoedingsvorderingen.
Ten slotte zal wettelijk worden geregeld dat de zoekgeraakte akten kunnen worden vervangen door gelijkluidende fotokopieën, afschriften of fotokopieën van afschriften en dat vervolgens grossen, afschriften en uittreksels van die vervangende akten kunnen worden uitgegeven.

Het gaat hier om een wetsontwerp dat er sinds augustus 2010 ligt.
Indertijd werd het document door de regering van de Nederlandse Antillen aan de Staten van de toenmalige Antillen aangeboden.
Maar de behandeling van het ontwerp was echter voor 10-10-‘10, de dag van de opheffing van de Antillen en de start van het nieuwe land Curaçao, nog niet afgerond.
Gebruikmakend van artikel IV van de Staatsregeling van het land Curaçao wordt het mogelijk dat de Staten op voorstel van de regering besluiten een ontwerp-landsverordening in behandeling te nemen, die vóór het tijdstip van inwerkingtreding van de Staatsregeling door de regering van de Nederlandse Antillen aanhangig is gemaakt.
Volgens het bewuste artikel IV wordt de behandeling van het desbetreffende ontwerp overgenomen in de staat waarin die behandeling verkeerde op het bedoelde tijdstip

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *