Regering waarschuwt voor mogelijkheid crisisheffing

In intern memo aan alle ambtenaren:

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — Als er nu geen maatregelen worden genomen om de personeelskosten van de overheid structureel te verlagen, dan zal de regering gedwongen zijn andere maatregelen te nemen, zoals het aanpassen van het salarissysteem voor ambtenaren of een tijdelijke heffing op lonen van overheidspersoneel. Dit laat minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) weten in een intern memo dat naar alle ambtenaren is gestuurd.

Advertentie

De crisisheffing van tien procent was een van de maatregelen die de regering in de jaren tachtig moest nemen om in die periode haar inkomsten drastisch te verhogen en haar uitgaven te verlagen.
In het memo dat gisteren naar alle ambtenaren is verstuurd, noemt de minister een tijdelijke heffing als een optie als er geen akkoord wordt bereikt tussen de bonden en de overheid over structurele besparingen op personeelsuitgaven.
Uitgerekend is dat per 2016/2017 de overheid een structurele besparing bereikt moet hebben van 50 miljoen gulden.
Van der Horst benadrukte gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de Raad van Ministers (RM) nogmaals dat niets doen geen optie is op dit moment.
De overheid is al in gesprek met de vier overheidsbonden, te weten Abvo, NAPB, STrAF en SAP.
Deze besprekingen vinden plaats in het kader van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).
In dit platform treden overheid en bonden in dialoog wanneer er maatregelen genomen dienen te worden die aan de individuele rechtspositie van ambtenaren komen.
De ambtenarenvakbonden hebben aangegeven grote problemen te hebben met de voorstellen die nu op tafel liggen.
Van der Horst sprak gisteren de hoop uit dat de betrokken partijen spoedig tot een akkoord zullen komen.
Als de partijen niet tot een akkoord komen dan bestaat de mogelijkheid voor een arbitrageregeling.
De minister benadrukte dat de overheid de maatregelen uiteindelijk eenzijdig kan opleggen, maar dat het de voorkeur van de minister geniet om er samen uit te komen. Het was de bedoeling dat de maatregelen per 1 januari in zouden gaan.
Maar dat is niet meer haalbaar, aldus de minister.
Hij sluit niet uit dat er extra maatregelen zullen komen wanneer het te lang duurt voordat de partijen elkaar vinden, of wanneer zij het helemaal niet eens kunnen worden over een pakket aan maatregelen.
De maatregelen die nu op tafel liggen gaan uit van onder meer de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar.
Verder wordt voor de vaststelling van het pensioen overgestapt op een berekening die uitgaat van het middenloon en niet meer van het eindloon.
Ook wil de overheid de duurtetoeslag – de tegemoetkoming voor de gestegen kosten van levensonderhoud, die ook onderdeel is van het pensioen – niet meer indexeren. Daarnaast wordt de VUT-regeling, die het mogelijk maakt voor personen die tegen hun pensioen aanzitten om eerder met pensioen te gaan, afgeschaft.
Verder houden de maatregelen in dat de indexering van de salarissen van het overheidspersoneel voor een periode van twee jaar wordt bevroren.
De vakantie-uitkering en de indexering van loontreden zullen worden gehalveerd.

bron: Amigoe

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *