Rekenkamer keurt jaarrekening 2010 ook af

logo-rekenkamer-curacaoWILLEMSTAD — De Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) oordeelt zeer negatief over het jaarverslag over het jaar 2010 (van 10 oktober tot 31 december 2010) van het land Curaçao.
Het financieel beheer in die periode was niet op orde. A
ls gevolg hiervan bevat de jaarrekening te veel fouten. Zowel overheidsaccountant Soab als de ARC geeft dan ook geen goedkeuring voor de jaarrekening 2010 van het land Curaçao.

Het land Curaçao ontstond op 10 oktober 2010.
Over de periode van oktober tot december 2010 hebben zich al diverse instanties uitgelaten.
Net als de ARC nu, hebben onderzoeken van overheidsaccountant Soab en het College financieel toezicht (Cft) aangegeven dat in deze periode, maar ook daarna, het financieel beheer van het land Curaçao niet op orde was.
Volgens de ARC heeft dit veel gevolgen gehad.
De jaarrekening bevat te veel fouten en onduidelijkheden.
Dit zorgt ervoor dat de Soab geen goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening kan geven en dat de Staten geen betrouwbare informatie krijgen en daardoor niet in staat worden gesteld om de uitvoering van het beleid door de regering te controleren.

Hard oordeel
De ARC oordeelt hard over de jaarrekening 2010.

“De verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten zijn niet tot stand gekomen in overeenstemming met de vastgestelde landsbegroting en met andere wettelijke bepalingen, omdat voor de periode van 10 oktober tot en met 31 december 2010 de Staten geen begroting hebben vastgesteld.
Uit het rapport van bevindingen bij de jaarrekening 2010 van de Soab en de rapporten van bevindingen van het College financieel toezicht (Cft) naar aanleiding van de inventarisatie van het financieel beheer blijkt dat aan de voorwaarden voor goed financieel beheer (ordelijkheid en controleerbaarheid) niet was voldaan. (…) De weergave in de jaarrekening van het gevoerde financiële beheer is ontoereikend, omdat de jaarrekening materiële fouten bevat.”

De ARC constateert verder dat de weergave in de jaarrekening van het gevoerde financiële beheer ontoereikend is, omdat (de verplichte) informatie over de realisatie van de beleidsvoornemens ontbreekt.

Ook over de manier waarop met de jaarrekening is omgesprongen is de ARC kritisch.

“De jaarrekening is door de minister van Financiën schriftelijk aan de Rekenkamer aangeboden.
De aanbiedingsbrief is ongedateerd.
Uit de besluitenlijst van de Raad van Ministers blijkt dat de raad op 16 december 2011 akkoord is gegaan met het aanbieden van de jaarrekening 2010 aan de Rekenkamer, de Soab en het Cft.
Voor zover de Rekenkamer heeft kunnen nagaan, heeft de raad geen besluit genomen dat zij akkoord is gegaan met de jaarrekening.”

Uitgaande van de datum waarop de jaarrekening in de vergadering van de Raad van Ministers is behandeld, namelijk 16 december 2011, constateert de ARC dat de jaarrekening 2010 drieënhalve maand te laat is opgesteld.

Afkeuring Soab
De afkeurende verklaring van de Soab over de jaarrekening 2010 dateert van 8 mei 2013.
De reden hiervoor was dat het aantal door de Soab geconstateerde fouten in de jaarrekening groter was dan de grens die de organisatie had gesteld.
De ARC stelt hierover:

“Daarnaast is bij de Soab grote onzekerheid blijven bestaan over de juistheid, de volledigheid en de rechtmatigheid van verschillende balansposten, kosten en opbrengsten.
De Rekenkamer is van oordeel dat de Soab terecht een afkeurende controleverklaring bij de jaarrekening heeft afgegeven.”

Maar toch blijft de Rekenkamer optimistisch dat Curaçao binnen enkele jaren in staat moet zijn om een goedkeurende controleverklaring te krijgen.
Op zijn vroegst kan dit in 2015.
Hiervoor moet echter aan een serie voorwaarden worden voldaan, zodat Curaçao over een jaarrekening beschikt die juist en volledig is, die binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is opgesteld en die volledig is opgesteld in overeenstemming met de heersende comptabiliteitsvoorschriften.

Verbeterplan
In haar rapport naar aanleiding van de jaarrekening 2010 beveelt de ARC de regering aan om de hoogste prioriteit te geven aan het op orde brengen van het financieel beheer van het eiland.
Dit kan worden bewerkstelligd door onder meer het verbeterplan van het financieel beheer, dat is opgesteld naar aanleiding van de door het Cft uitgevoerde inventarisaties, met voortvarendheid uit te voeren.
Daartoe moeten de vermelde tekortkomingen planmatig aangepakt worden en dient er een realistisch verbeterplan door de minister van Financiën te worden opgesteld.
Vervolgens is de ARC van mening dat de minister van Financiën de Staten over de voortgang van de uitvoering van de verbeteringstrajecten dient te informeren, terwijl de Soab onderzoek moet verrichten naar de getrouwheid, juistheid, volledigheid en toereikendheid van de toelichting hiervan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *